Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

UNION FLEURS - The International Flower Trade Association

Identifikačné číslo v Registri: 14864192565-82
Dátum registrácie: 29.10.2009 19:09:49

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.10.2013 0:04:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.10.2013 0:04:32


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: UNION FLEURS - The International Flower Trade Association
Skratka: UNION FLEURS
Právna forma: Not-for-profit organisation
Internetová stránka: http://www.unionfleurs.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Sylvie Mamias
Funkcia: Secretary General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Sylvie Mamias
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de Trèves  49-51
P. O. BOX: 14
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 22310638
Fax: (+32) 27326766
Ďalšie kontaktné údaje: Ms. Sylvie Mamias
Secretary General
UNION FLEURS aisbl
Rue de Trèves 49-51, Box 14
B- 1040 Brussels
Tel: +32(0)2 736 79 97
Fax: +32(0)2 732 67 66
Email: secgen@unionfleurs.org

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Union Fleurs pursues the following objectives:
1. To safeguard and to promote matters of general interest to the flower trade;
2. To provide sound and loyal competitive conditions in the flower trade;
3. To defend and represent the interests of the international flower trade to international bodies
and authorities;
4. To co-operate with associations of producers and retailers of non-edible horticultural
products;
5. To promote and to carry out advertising measures for non-edible horticultural products;
6. To exchange, collect and distribute information on the world flower market;
7. To expand the International flower trade Association to as many countries as possible.
8. To stimulate research, marketing and advertisement campaigns in the world market.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Sylvie Mamias 27.8.2013 23.8.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- International Trade
- Agriculture /Horticulture
- Plant Health / phytosanitary matters
- Customs procedures
- Transport policy
- Taxation policy (VAT)

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Doprava
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vonkajšie vzťahy

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Union Fleurs activities are exclusively financed by membership fees.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.