Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky




Profil zaregistrovaného subjektu

Jesuit Refugee Service-Europe

Identifikačné číslo v Registri: 14804329032-30
Dátum registrácie: 25.6.2012 12:38:54

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.6.2014 9:33:25
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 4.6.2014 13:18:00


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Jesuit Refugee Service-Europe
Skratka: JRS-E
Právna forma: Association Internationale Sans But Lucratif under the belgian law
Internetová stránka: http://www.jrseurope.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Michael Schöpf
Funkcia: Chief Executive Officer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Stefan Kessler
Funkcia: Policy/Advocacy Officer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue du Progrès  333/2
1030 Bruxelles
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 22503220
Fax: (+32) 22503229
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: To accompany, to serve and to plead the cause of refugees and migrants, in order to support them towards a fuller and more independent life. Advocating for refugees and migrants, JRS-E
- studies in the field situations and emerging EU and national laws on asylum;
- advocates at relevant stages of the legislative procedures for just asylum policies based on the dignity of the person;
- brings the concerns of JRS workers in developing countries to the attention of the decisions makers in the EU.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 8
Doplňujúce údaje: - Michael Schöpf
- Stefan Kessler
- Isabelle de Sazilly
- Carola Jimenez-Asenjo
- Davide Oddo
- Oscar Spooner
- Gianluigi Campogrande
- Joseph Poncin

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
STEFAN KESSLER 12.6.2014 10.6.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


In 2013 JRS-E worked on the following EU legislative files and projects/actions:
LEGISLATIVE FILES:
- Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person
- Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection
- Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection
- Regulation (EU) No. 1052/2013 of the European Parliament and the Council of 22 October 2013 establishing the European Border Surveillance System (EUROSUR)
- Regulation (EU) No.2014 of the European Parliament and the Council establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
- Guidelines of the Commission on the application of Directive 2003/86/EC of the Council on the right to family reunification, COM(2014) 210 final
- Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on EU Return Policy, COM(2014) 199 final

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Humanitárna pomoc
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vonkajšie vzťahy

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 18
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.




- ECRE-European Council on Refugees and Exiles
- PICUM-Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 488 099
z toho financovanie z verejných zdrojov: 189 709
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 189 709
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 298 390
- dary: 298 390
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 400000  € a < 450000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.