Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Camera di Commercio ItalAfrica

Αριθμός μητρώου: 14738998508-24
ημερομηνία της εγγραφής: 5/4/2012 9:46:23 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 7/4/2014 10:23:49 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 7/4/2014 10:23:49 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Camera di Commercio ItalAfrica
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Chamber of Commerce
Δικτυακός τόπος:

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Alfredo Carmine Cestari
Θέση: Director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Tommaso Teti
Θέση: Consultant

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: int 51 Centro Direzionale, Isola A/5, P 9 
80143 Naples
ΙΤΑΛΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+39) 0817875642
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: For any information and communication you may contact the Brussels office at:
Rue Belliard 20.
1040 Brussels
tel: +32 2 5372400

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: La missione della Camera di Commercio Italafrica, è quella di promuovere la cooperazione tra le imprese italiane e il mondo economico e sociale dei paesi del Centro-Africa attraverso l’offerta dei seguenti servizi:

1) Promozione Commerciale
- Missioni economiche preposte alla promozione dell’internazionalizzazione e dell’interscambio da parte delle imprese italiane attraverso il coordinamento tra le Camere di Commercio, le Ambasciate Italiane, i Consolati e le Istituzioni.
- Delegazioni economiche ed istituzionali.
- Ciclo d’incontri tra le Camere di Commercio, le istituzione economiche e politiche dei paesi aderenti e gli imprenditori italiani ed operatori commerciali per agevolare la nascita di sinergie economiche.
- Fiere nei paesi aderenti per favorire ed incentivare gli investimenti diretti.
- Seminari.

2) Assistenza e Consulenza Legale, Tributaria e Commerciale
- Assistenza e consulenza in materia contrattuale, per l’individuazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di investimenti nelle aree del centro-africa, in materia di costituzione di società e joint venture societarie, per l’import ed export, pagamenti internazionali, garanzie e recupero crediti;
- Assistenza alle imprese per la risoluzione delle controversie mediante arbitrato e conciliazione;
- Consulenza legale, commerciale e tributaria in materia di investimenti diretti ed in particolare.

3) Assistenza Operativa
- Scheda del paese;
- Monografia del Paese;
- Leggi, normative, regolamenti, costo dei fattori di produzione, documentazione specializzata per tutti i paesi del centro-africa;
- Strumenti e linee di credito per le esportazioni e gli investimenti diretti, modalità e possibilità assicurative;
- Dati ed elaborazioni statistiche sull’interscambio;
- Degnalazioni di esportatori italiani ed importatori dei paesi sub Sahariani;
- Segnalazioni di richieste di merci;
- Opportunità commerciali e richieste provenienti dai paesi esteri;
- Servizi commerciali: ricerche di mercato, campagne promozionali, organizzazioni di convegni e fiere, servizi operativi a enti e imprese.

4) Pubblicazioni
- “Italafrica” rivista bimestrale e bilingue di economia, diritto, politica, società, cultura.
- Sito Internet www.italafricacentrale.com
- Notizie economiche e commerciali.

5) Attività di Studio
- Costituzione di un’apposita Commissione tecnico-scientifica composta da esperti di diversi settori (tra i quali a titolo esemplificativo: diritto privato e processuale internazionale; di diritto pubblico internazionale; di diritto commerciale e diritto tributario) con compiti di analisi settoriali, legislazione, pianificazione e progetti, finanziamenti e cooperazione internazionale tra l’Italia e i paesi aderenti all’associazione.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
  • εθνικού επιπέδου
  • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


1) Informazione sui programmi di finanziamento e supporto alle imprese europee e africane.
2) Gestione del progetto Pro-Invest, cofinanziato dalla Commissione europea (DEVCO).
3) Informazione sulla legislazione UE in ambito di commercio e cooperazione allo sviluppo.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Ανάπτυξη
  • Εμπόριο

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 01/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.