Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Camera di Commercio ItalAfrica

Αριθμός μητρώου: 14738998508-24
ημερομηνία της εγγραφής: 5/4/2012 9:46:23 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 7/4/2014 10:23:49 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 7/4/2014 10:23:49 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Camera di Commercio ItalAfrica
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Chamber of Commerce
Δικτυακός τόπος:

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Alfredo Carmine Cestari
Θέση: Director

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Tommaso Teti
Θέση: Consultant

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: int 51 Centro Direzionale, Isola A/5, P 9 
80143 Naples
ΙΤΑΛΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+39) 0817875642
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: For any information and communication you may contact the Brussels office at:
Rue Belliard 20.
1040 Brussels
tel: +32 2 5372400

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: La missione della Camera di Commercio Italafrica, è quella di promuovere la cooperazione tra le imprese italiane e il mondo economico e sociale dei paesi del Centro-Africa attraverso l’offerta dei seguenti servizi:

1) Promozione Commerciale
- Missioni economiche preposte alla promozione dell’internazionalizzazione e dell’interscambio da parte delle imprese italiane attraverso il coordinamento tra le Camere di Commercio, le Ambasciate Italiane, i Consolati e le Istituzioni.
- Delegazioni economiche ed istituzionali.
- Ciclo d’incontri tra le Camere di Commercio, le istituzione economiche e politiche dei paesi aderenti e gli imprenditori italiani ed operatori commerciali per agevolare la nascita di sinergie economiche.
- Fiere nei paesi aderenti per favorire ed incentivare gli investimenti diretti.
- Seminari.

2) Assistenza e Consulenza Legale, Tributaria e Commerciale
- Assistenza e consulenza in materia contrattuale, per l’individuazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di investimenti nelle aree del centro-africa, in materia di costituzione di società e joint venture societarie, per l’import ed export, pagamenti internazionali, garanzie e recupero crediti;
- Assistenza alle imprese per la risoluzione delle controversie mediante arbitrato e conciliazione;
- Consulenza legale, commerciale e tributaria in materia di investimenti diretti ed in particolare.

3) Assistenza Operativa
- Scheda del paese;
- Monografia del Paese;
- Leggi, normative, regolamenti, costo dei fattori di produzione, documentazione specializzata per tutti i paesi del centro-africa;
- Strumenti e linee di credito per le esportazioni e gli investimenti diretti, modalità e possibilità assicurative;
- Dati ed elaborazioni statistiche sull’interscambio;
- Degnalazioni di esportatori italiani ed importatori dei paesi sub Sahariani;
- Segnalazioni di richieste di merci;
- Opportunità commerciali e richieste provenienti dai paesi esteri;
- Servizi commerciali: ricerche di mercato, campagne promozionali, organizzazioni di convegni e fiere, servizi operativi a enti e imprese.

4) Pubblicazioni
- “Italafrica” rivista bimestrale e bilingue di economia, diritto, politica, società, cultura.
- Sito Internet www.italafricacentrale.com
- Notizie economiche e commerciali.

5) Attività di Studio
- Costituzione di un’apposita Commissione tecnico-scientifica composta da esperti di diversi settori (tra i quali a titolo esemplificativo: diritto privato e processuale internazionale; di diritto pubblico internazionale; di diritto commerciale e diritto tributario) con compiti di analisi settoriali, legislazione, pianificazione e progetti, finanziamenti e cooperazione internazionale tra l’Italia e i paesi aderenti all’associazione.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
  • εθνικού επιπέδου
  • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Tommaso Teti 24/5/2013 21/5/2014

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


1) Informazione sui programmi di finanziamento e supporto alle imprese europee e africane.
2) Gestione del progetto Pro-Invest, cofinanziato dalla Commissione europea (DEVCO).
3) Informazione sulla legislazione UE in ambito di commercio e cooperazione allo sviluppo.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
  • Ανάπτυξη
  • Εμπόριο

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 01/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.