Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband Kommunaler Unternehmen e.V.

Αριθμός μητρώου: 1420587986-32
ημερομηνία της εγγραφής: 21/01/2009 09:39:29

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 03/02/2015 11:02:45
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 03/02/2015 11:02:45
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 03/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Verband Kommunaler Unternehmen e.V.

VKU

Eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Invalidenstraße, 91
10115 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 30585800

9-31, av. des Nerviens
1040 Brüssel
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 27401650

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Hans-Joachim Reck

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Dr. Sonja Witte

Bereichsleiterin Grundsatz und Europa

    Στόχοι και αποστολή

Der VKU ist die Interessenvertretung der kommunalen Ver- und Entsorgungswirtschaft in Deutschland. Die im VKU organisierten ca. 1.430 Mitgliedunternehmen sind v.a. in der Energieversorgung, der Wasser- und Abwasserwirtschaft, der Telekommunikation sowie der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung tätig.

VKU represents the interests of the local public utility sector in Germany, which includes both supply and disposal services. The 1.430 member companies organised within VKU are primarily active in the fields of energy supply, water supply and sewage, telecommunications, waste management and municipal cleaning.

VKU à pour mission de défendre les intérêts des entreprises communales de réseaux et des entreprises du secteur des déchets en Allemagne. La plupart des 1.430 entreprises affiliées au VKU exercent leurs activités dans les domaines de la distribution de l`énergie et de l`eau, de l`assainissement, la télécommunication, des déchets et du nettoyage urbain.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Europäische Energie- und Klimapolitik, europäische Umweltpolitik mit besonderem Schwerpunkt auf der Novelle des Abfallrechts u. dem Wasserrecht, sowie europäische Ordnungs- und Wettbewerbspolitik.

Über die für die VKU-Mitglieder wesentlichen europäischen Entwicklungen wird regelmäßig auf unserer speziell eingerichteten Europa Webseite berichtet, siehe http://www.vku.de/bruessel.html


 

Όχι

Όχι

Vertreten unseren europäischen Dachverband, den Europäischen Sozialpartner CEEP, in der sogenannten SCG-Group der Europäischen Kommission (Strategic Coordination Group on the Implementation of the Water Framework Directive)

Common goods and public Services.

Pespektivisch: Small and medium-sized enterprises, digital agenda, climate change.

Όχι

Europäische Energie-, Klima- und Umweltpolitik sowie europäische Binnenmarkt- und Wettbewerbspolitik

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 5   75%: 1  

6

5,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Christian Dubois 13/01/2015 08/01/2016
Sonja WITTE 08/01/2015 06/01/2016
Bianca Drogosch 11/02/2015 29/02/2016
Linda Wagner 16/09/2014 12/09/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Φορολογία

    Μέλη

Zur Seite der VKU-Vorstandsmitglieder: http://www.vku.de/ueber-uns/vorstand.html

Siehe außerdem: http://www.cedec.com/en/about-us/members

Der VKU ist aktives Mitglied im Europäischen Verband der öffentlichen Arbeitgeber und Unternehmen (CEEP), welcher gleichzeitig als Sozialpartner der Europäischen Institutionen agiert. Der Hauptgeschäftsführer des VKU, Herr Hans-Joachim Reck, ist seit Dezember 2011 Präsident des CEEP.

Weiter ist der VKU Mitglied der CEDEC (Condédération Européenne des Distributeurs d`Energie Publics Communaux), die europäische Interessenvertretung der lokalen und regionalen Energieversorger.

Zusätzlich ist der VKU Mitglied bei Municipal Waste Europe, MWE. Der Verband setzt sich für die Interessen der kommunalen Entsorgungswirtschaft ein.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 200.000 € και < 299.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.