Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband Kommunaler Unternehmen e.V.

Αριθμός μητρώου: 1420587986-32
ημερομηνία της εγγραφής: 21/1/2009 9:39:29 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 8/1/2015 8:27:37 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 8/1/2015 8:27:37 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Verband Kommunaler Unternehmen e.V.
Ακρωνύμιο: VKU
Νομικό καθεστώς: Eingetragener Verein
Δικτυακός τόπος: http://www.vku.de

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Hans-Joachim Reck
Θέση: Hauptgeschäftsführer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Dr. Sonja Witte
Θέση: Bereichsleiterin Europapolitik VKU Büro Brüssel

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 91 Invalidenstraße 
10115 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49) 30585800
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: VKU Verband kommunaler Unternehmen
EU-Büro Brüssel
9-31 Avenue des Nerviens
1040 Bruxelles

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Der VKU ist die Interessenvertretung der kommunalen Ver- und Entsorgungswirtschaft in Deutschland. Die im VKU organisierten ca. 1.430 Mitgliedunternehmen sind v.a. in der Energieversorgung, der Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung tätig.

VKU represents the interests of the local public utility sector in Germany, which includes both supply and disposal services. The 1.430 member companies organised within VKU are primarily active in the fields of energy supply, water supply and sewage, waste management and municipal cleaning.

VKU à pour mission de défendre les intérêts des entreprises communales de réseaux et des entreprises du secteur des déchets en Allemagne. La plupart des 1.430 entreprises affiliées au VKU exercent leurs activités dans les domaines de la distribution de l`énergie et de l`eau, de l`assainissement, des déchets et du nettoyage urbain.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 6
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Linda Wagner 16/9/2014 12/9/2015
Sonja WITTE 8/1/2015 6/1/2016
Christian Dubois 13/1/2015 8/1/2016

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Europäische Energie-, Klima- und Umweltpolitik sowie europäische Binnenmarkt- und Wettbewerbspolitik

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Der VKU ist aktives Mitglied im Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft (CEEP), welcher gleichzeitig als Sozialpartner der Europäischen Kommission agiert. Der Hauptgeschäftsführer des VKU, Herr Hans-Joachim Reck, ist seit Dezember 2011 zum Präsidenten des CEEP gewählt worden.
Weiter ist der VKU Mitglied der CEDEC (Condédération Européenne des Distributeurs d`Energie Publics Communaux), die europäische Interessenvertretung speziell für die kommunale Energieverteilungswirtschaft.

Zusätzlich ist der VKU Mitglied bei "Municipal Waste Europe", Verband der sich für die Interessen der kommunalen Entsorgungswirtschaft einsetzt.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 150000  € και < 200000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.