Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Verband Kommunaler Unternehmen e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 1420587986-32
Дата на регистрация: 09-1-21 9:39:29

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-2 11:08:20
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-2 11:08:20


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Verband Kommunaler Unternehmen e.V.
Инициали: VKU
Правен статут: Eingetragener Verein
Уебсайт: http://www.vku.de

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Hans-Joachim Reck
Длъжност: Hauptgeschäftsführer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Dr. Sonja Witte
Длъжност: Bereichsleiterin Europapolitik VKU Büro Brüssel

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Invalidenstraße  91
10115 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 30585800
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: VKU Verband kommunaler Unternehmen
EU-Büro Brüssel
9-31 Avenue des Nerviens
1040 Bruxelles

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Der VKU ist die Interessenvertretung der kommunalen Ver- und Entsorgungswirtschaft in Deutschland. Die im VKU organisierten ca. 1.420 Mitgliedunternehmen sind v.a. in der Energieversorgung, der Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung tätig.

VKU represents the interests of the local public utility sector in Germany, which includes both supply and disposal services. The 1.420 member companies organised within VKU are primarily active in the fields of energy supply, water supply and sewage, waste management and municipal cleaning.

VKU à pour mission de défendre les intérêts des entreprises communales de réseaux et des entreprises du secteur des déchets en Allemagne. La plupart des 1.420 entreprises affiliées au VKU exercent leurs activités dans les domaines de la distribution de l`énergie et de l`eau, de l`assainissement, des déchets et du nettoyage urbain.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 6
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Sonja WITTE 14-1-14 15-1-9
Linda Wagner 13-10-3 14-10-1
Arndt Thomas FREUDENBERG 14-1-14 15-1-9
Ulrich HAARMANN 14-1-14 15-1-9

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Europäische Energie-, Klima- und Umweltpolitik sowie europäische Binnenmarkt- und Wettbewerbspolitik

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Der VKU ist aktives Mitglied im Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft (CEEP), welcher gleichzeitig als Sozialpartner der Europäischen Kommission agiert. Der Hauptgeschäftsführer des VKU, Herr Hans-Joachim Reck, ist seit Dezember 2011 zum Präsidenten des CEEP gewählt worden.
Weiter ist der VKU Mitglied der CEDEC (Condédération Européenne des Distributeurs d`Energie Publics Communaux), die europäische Interessenvertretung speziell für die kommunale Energieverteilungswirtschaft.

Zusätzlich ist der VKU Mitglied bei "Municipal Waste Europe", Verband der sich für die Interessen der kommunalen Entsorgungswirtschaft einsetzt.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 150000  € и < 200000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.