Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Αριθμός μητρώου: 13324391892-74
ημερομηνία της εγγραφής: 23/06/2009 13:57:15

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 28/04/2015 09:40:23
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 28/04/2015 09:40:23
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 28/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

EnBW

Aktiengesellschaft

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Durlacher Allee, 93
76131 Karlsruhe
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 721 6300

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Frank Mastiaux

Vorsitzender des Vorstands

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Andreas Renner

Leiter Wirtschaft, Politik und Gesellschaft

    Στόχοι και αποστολή

EnBW Energie Baden-Württemberg AG – unser Name verweist auf unsere Wurzeln und unser Engagement. Unsere Vorgängerunternehmen haben vor über einhundert Jahren begonnen, Elektrizität und damit Industrie und Wachstum nach Baden-Württemberg zu bringen. Heute gehören wir zu den größten Energieversorgungsunternehmen in Deutschland und in Europa. Mit rund 20.000 Mitarbeitern versorgen wir 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser und energienahen Produkten und Dienstleistungen.

Aufgrund unserer Herkunft und als Unternehmen, das mehrheitlich dem Land Baden-Württemberg und den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken – einem kommunalen Zweckverband – gehört, sind wir Baden-Württemberg auf besondere Weise verbunden. Es ist unser vorrangiges Ziel, unseren Heimatmarkt zuverlässig mit Energie zu versorgen und die Bestrebungen von Bürgern, Kommunen und Unternehmen nach einer dezentralen und selbstverantworteten Energieversorgung als Partner zu unterstützen.

2013 haben wir unser Unternehmen mit dem Motto „Energiewende. Sicher. Machen.“ neu ausgerichtet. Seitdem treiben wir die Energiewende in Deutschland voran und haben unsere Konzernstrukturen verschlankt, um schnell und flexibel am Markt agieren zu können.

Das Vertrauen unserer Kunden - Haushalte, Industrie und Kommunen - verdienen wir, weil wir ihr erster Ansprechpartner in Energiefragen sind.
Diesen Anspruch lösen wir ein auf der Basis unserer Erfahrung und Innovationskraft, aber auch durch Zuhören und Dialog. „Nah beim Kunden“ eröffnen wir uns neue Wachstumschancen mit neuen Produkten und dezentralen Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung und mehr Energieeffizienz.

In den kommenden Jahren werden wir weitere Milliardensummen in den „Maschinenraum der Energiewende“ investieren: Wir forcieren den Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem der Wind- und Wasserkraft, und sichern gleichzeitig die Energieversorgung mit unseren modernen konventionellen Kraftwerken. Mit Netzausbau und intelligenter Technik schaffen unsere Netztöchter die Voraussetzung, immer mehr erneuerbare Energien in die Netze und smarte Energiesysteme zu integrieren.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Energiebinnenmarkt, u.a. Marktdesign für Großhandels- und Endkundenmärkte
Energieeffizienz, u.a. Revision der Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie, Energieeffizienz-Richtlinie, Energiekennzeichnungsrichtlinie, Öko-Design Vorgaben
Energiehandel
Energieinfrastruktur, u.a. TEN-E Programm, Smart Grids, PCI
Energiesicherheitsstrategie der EU, u.a. Revision der Gasversorgungssicherheits-Verordnung und Informationsmechanismus zu zwischenstaatlichen Abkommen
Energieunion mit den fünf Säulen Versorgungssicherheit, Energiebinnenmarkt, Energieeffizienz, Dekarbonisierung der Wirtschaft und Forschung & Innovation
Erneuerbare Energien
Kernenergie
Finanzmarktregulierung
Investitionsoffensive für Europa
Klimaschutzpolitik, u.a. ETS-Reform, EU-Klima- und Energierahmen 2030, UN-Klimaschutzverhandlungen, Emissionshandelssystem
Umweltschutz, u.a. Luftqualität und Kreislaufwirtschaft

Teilnahme an Konferenzen, Tagungen, Veranstaltungen
Erstellung von Positionspapieren
Durchführung von Fachgespräche sowie EnBW-Sommerfest


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

European Energy Forum (EEF)

Die EnBW ist in allen für sie relevanten Bereichen aktiv.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 2   75%: 2   50%: 1   25%: 1

6

4,2

Die Gesamtzahl ergibt sich aus der Anzahl der vor Ort in der Repräsentanz in Brüssel befindlichen Mitarbeiter.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Viola ROCHER 07/03/2015 05/03/2016
Willi HARZ 11/02/2015 31/08/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

EASE, EURELECTRIC, EFET, EGEC, EHPA, ENTSO-E, EDSO, EWEA, FORATOM

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

990.000 €

0 €

-

163.000 €

FP7, EC Research fund for coal and steel

Die Angabe der Gesamtkosten für direktes und indirektes Lobbying, sowie die erhaltenen Aufträge/ Beihilfen beruhen auf aktuellen, verfügbaren Zahlen und werden laufend aktualisiert.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.