Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Westfalen AG

Identifikačné číslo v Registri: 13040088039-68
Dátum registrácie: 10.2.2012 10:08:59

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.1.2014 7:20:04
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.1.2014 7:20:04


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Westfalen AG
Skratka:
Právna forma: Aktiengesellschaft
Internetová stránka: http://www.westfalen-ag.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Wolfgang Fritsch-Albert
Funkcia: Vorstandsvorsitzender

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Hans-Jürgen Kemler
Funkcia: Produktmanager Kältemittel

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Industrieweg  43
48136 Münster
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49251) 6950
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Produktions- und Handelsunternehmen mit den Geschäftsbereichen Gase, Energieversorgung und Tankstellen.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Vorschlag für die Revision der EG-Verordnung 842/2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Opatrenia v oblasti klímy

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 34 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Hans-Jürgen Kemler