Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Westfalen AG

Identifikačné číslo v Registri: 13040088039-68
Dátum registrácie: 10/02/2012 10:08:59

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 10/02/2015 08:14:02
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10/02/2015 08:14:02
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 10/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Westfalen AG

Aktiengesellschaft

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Industrieweg 43
48136 Münster
NEMECKO

(+49251)6950

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Wolfgang Fritsch-Albert

Vorstandsvorsitzender

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Hans-Jürgen Kemler

Produktmanager Kältemittel

    Ciele a poslanie

Produktions- und Handelsunternehmen mit den Geschäftsbereichen Gase, Energieversorgung und Tankstellen.

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

F-Gas-Verordnung


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Vorschlag für die Revision der EG-Verordnung 842/2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Opatrenia v oblasti klímy

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

34 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Hans-Jürgen Kemler