Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Heating & Hotwater Industry Council

Identifikačné číslo v Registri: 12101548308-86
Dátum registrácie: 11/03/2012 09:26:29

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/05/2015 11:47:11
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/05/2015 11:47:11
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 05/05/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Heating & Hotwater Industry Council

HHIC

Trade Association

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Camden House, 1
Warwick Road
CV8 1TH Kenilworth
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+01926) 513777

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Stewart Clements

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Stewart Clements

Director

    Ciele a poslanie

The Heating & Hotwater Industry Council (HHIC) is a trade association that represents the UK domestic heating industry. Members include all sectors of supply chain including manufactures, merchants, installers and service providers. HHIC membership covers most types of domestic heating products and systems including traditional central heating systems, cookers, gas fires and most low carbon and renewable heating technologies.
The industry which HHIC represents is committed to working with Government to transform the domestic market for energy and heat. This will require a range of products and technologies, including renewable, and also other low carbon technologies which can make the most effective use of existing energy supplies and infrastructures.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

ERP Directive
Labelling Directive
Gas Quality
Energy Policy


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Ecodesign Directive work at a pre Regulation stage
EPBD
WEEE Directive
RoHS Directive
Gas Quality issues

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EHI

Construction Products Association

    Finančné údaje

01/2013  -  01/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.