Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky




Profil zaregistrovaného subjektu

Energy Cities

Identifikačné číslo v Registri: 11514322965-05
Dátum registrácie: 7.1.2010 17:38:28

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.12.2013 16:07:57
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.12.2013 14:35:06


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Energy Cities
Skratka: Energy Cities
Právna forma: Non-profit organisation
Internetová stránka: http://www.energy-cities.eu

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Gérard MAGNIN
Funkcia: Executive Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Frédéric BOYER
Funkcia: Chargé des affaires européennes

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Chemin de Palente  2
25000 BESANCON
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 381653680
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Energy Cities Brussels Office
1, square de Meeûs
BE-1000 Brussels
tel. +32 2 213 83 54

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Energy Cities is a non-profit association of European municipalities committed to sustainable energy policies and active in sharing its experience and know-how with its members since its foundation in 1990. The association represents about 1,000 members from 30 States of which nearly 200 have individually joined Energy Cities. Today, the President is the city of Heidelberg (DE).

Energy Cities promotes energy efficiency, renewable energy and distributed generation with three primary objectives:
• Strengthen the role of local authorities and improve their skills
• Represent their interests and influence decisions at European level
• Encourage exchange of know-how and promote action on the ground

Its main activities and the objectives of its numerous own initiatives are:
- Foster exchange of experiences in the field of integrated energy management (incl. promotion of renewable energy, energy efficiency and energy diversification) amongst European municipalities, incl. in New Member States and Candidate Countries
- Disseminating information on EU energy policies and launching campaigns for their implementation on local level (e.g. for the Energy Performance of Buildings Directive-EPBD)
- Organisation of conferences, seminars, working groups and training courses with local authority representatives on a broad range of energy issues
- Finding new ways to positively communicate current energy issues with an increasing utilization of ICT (newsletters, blogs, forums, on-line editors, etc.) and share them with its members
- Analysis and dissemination of municipal projects and good practice in the sustainable energy field
- Networking with municipalities engaged in sustainable energy initiatives and projects
- Influencing Community legislation by participating on behalf of its members in the consultation process and entering into dialogue with European institutions.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Claire Roumet 12.4.2014 10.4.2015
Frédéric Boyer 12.4.2014 10.4.2015
Alix Bolle 12.4.2014 10.4.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


With as main goal the promotion of local sustainable policies, Energy Cities has great interests in European policies, regulations and programmes of various fields. To set up ambitious local policies aiming at reducing the overall energy consumption of a city, Mayors have to invest in various sectors (e.g. spatial planning, building, urban mobility, citizens awareness, renewable energy production, etc.).
Energy Cities is therefore interested in several fields of action and aims at facilitating integrated approach between those various sectors.
Whereas a municipality alone has little influence in the European political process, Energy Cities is able to combine the forces of all to take more appropriate action.
Energie-Cités regularly publishes opinions or position papers as well as contributes to public consultations on matters related to local sustainable energy.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Energetika
 • Kultúra
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 1 000
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO
 • NOVÝ ZÉLAND
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO
 • UKRAJINA
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.




Energy Cities regularly contributes to informal networking with other European or National Associations and Networks of Local Authorities or stakeholders working in the field of sustainable energy and transport issues. These networking activities allow Energy Cities:
• to foster exchange of know-how with other partners,
• to manage projects (e.g. Energie-Cités leads the Consortium in charge of the Covenant of Mayors initiative, is partner of the Sustainable Energy Europe Campaign, and other European initiatives)
• to build common opinions and position papers so as to contribute to public consultations and lobby European Institutions.

Energy Cities is currently developing together with a series of partners a Think-Tank called “Imagine” thats aims at promoting the transition towards a low energy city with a high quality of life for all, accelerate such a momentum, induce others and stimulate as many opportunities for change as possible.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 2 606 576
z toho financovanie z verejných zdrojov: 2 079 402
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 685 350
- Granty: 1 065 585
- zo štátnych zdrojov: 328 467
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 527 174
- dary: 0
- členské: 376 875
Sponsorship : 36 722
financial products : 15 442
the profit : 98 135
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.