Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

NOAH Friends of the Earth Denmark

Identifikačné číslo v Registri: 11495514257-89
Dátum registrácie: 24.9.2010 18:43:15

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 5.7.2014 3:43:33
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28.8.2013 6:52:18


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: NOAH Friends of the Earth Denmark
Skratka: NOAH
Právna forma: NGO
Internetová stránka: http://www.noah.dk

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jesper Hostrup Hansen
Funkcia: Chairman of the board

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Jesper Hostrup Hansen
Funkcia: Chairman of the board

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Noerrebrogade  39
DK-2200 Copenhagen N
DÁNSKO
Telefónne číslo: (+45) 35361212
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: NOAH works to protect the living environment, by actively fighting against environmental degradation and its causes, and pointing to alternatives.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 50
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Discussing environmental issues with MPs, MEPs and other organisations

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Humanitárna pomoc
 • Mládež
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Spotrebitelia
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 100
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • DÁNSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
NOAH is part of Friends of the Earth International

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Celkový rozpočet: 190 700
z toho financovanie z verejných zdrojov: 60 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 60 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 130 700
- dary: 12 200
- členské: 33 300
publications : 31 700
project funding : 53 500
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 200000  € a < 250000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.