Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Αριθμός μητρώου: 10709328948-87
ημερομηνία της εγγραφής: 11/6/2012 4:07:31 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 16/5/2014 12:29:36 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 16/5/2014 12:29:36 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Ακρωνύμιο: GUF
Νομικό καθεστώς: Stiftung öffentlichen Rechts
Δικτυακός τόπος: http://www.uni-frankfurt.de

Τμήματα

Τμήμα: IV – Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα
και ειδικότερα: Ακαδημαϊκά ιδρύματα

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Dieter Manthey
Θέση: European and international Liaison Officer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Dieter Manthey
Θέση: European and international Liaison Officer

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 1 Grüneburgplatz 
60323 Frankfurt am Main
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+4969) 798 15196
Αριθμός φαξ: (+4969) 798 15007
Άλλα στοιχεία: Adresse in Brüssel:

Goethe-Universitaet Frankfurt
Office Brussel
21, Rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Goethe University Frankfurt, positioned among the top international research universities, offers a wide variety of academic programmes, a diverse group of research institutes, and a focus on interdisciplinary approaches to solving complex problems. The university is named after Johann Wolfgang von Goethe, the Frankfurt-born polymath renowned for his exceptional contributions to literature, science, and philosophy.

Founded in 1914 with private funding and inspired by the legacy of the European Enlightenment, Goethe University stands out as a pioneering “citizens’ university”—and the history of the university is one of openness and public participation.

Today, Goethe University is one of the only universities in Germany that enjoys significant public funding alongside administrative autonomy and the ability to create a private endowment.

As a university with an endowment, a funding model rare in Germany’s system of higher education, GU enjoys considerable freedom from state control when it comes to the details of how a modern university should be run, including the appointing of professors. The endowment that is being built up will be invested specifically in promoting an excellent atmosphere in which to research, study, think, and create.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία: Two professors of Goethe-University are participating in a public consultation of the European Commission.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Participation of two professors in a public consultation of the EC.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 3.043
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2010 - 12/2010
Συνολικός προϋπολογισμός: 489.400.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 439.800.000
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
EU research grants : 7.500.000
national and regional public research grants : 84.400.000
basic budget : 347.900.000
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 49.600.000
- δωρεές:
- συνδρομές μελών:
research funding from industry : 28.800.000
research funding from foundations : 9.400.000
others : 11.400.000
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.