Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

The Association of Finnish Local and Regional Authorities

Αριθμός μητρώου: 10235216783-84
ημερομηνία της εγγραφής: 26/09/2011 16:12:57

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 12/06/2015 13:25:45
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 30/03/2015 15:32:33
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 30/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

The Association of Finnish Local and Regional Authorities

AFLRA

Association for public sector

    Τμήμα εγγραφής

VI - Οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς κλπ.

Περιφερειακές δομές

    Στοιχεία επικοινωνίας

Toinen linja, 14
00530 Helsinki
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

(+358) 97711

Square de Meeus 1
1000 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 25490870

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Henrik Rainio

Director, Brussels Office

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Henrik Rainio

Director, Brussels Office

    Στόχοι και αποστολή

The Association provides services in Finland’s two national languages – Finnish and Swedish.

The Association’s goal is to promote the opportunities for local authorities to operate and co-operate and to enhance their vitality and viability for the benefit of the residents. The Association’s vision for the future encompasses the core values of the Finnish welfare society: good basic services, living democracy and sustainable environment.

The Association employs 250 experts, who provide lobbying services, research and development services and other expert services for local authorities.

The services provided by the Association span all areas of municipal operation: social and healthcare services; education and culture; community, technical and environmental concerns; regional and industrial development; municipal finance; legal matters; the Information Society; local government development and research; communications; and international affairs.

The Commission for Local Authority Employers is also part of the Association. It promotes the interests of Finnish local and joint authorities in labour market issues.

The Association has set as its priorities to develop municipal management and local democracy, to reinforce services and improve performance, to ensure stable municipal finances and to curb climate change.

The Association’s operations are managed by a Council and a Board consisting of representatives of local authorities and elected every four years. The Council has 76 and the Board 15 members.

The House of Municipalities, the Association’s main office, is located in Helsinki. The Association has an office in Brussels since 1992.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Kuntaliitto seuraa lähes kaikkia EU:n politiikan aloja kuntien ja alueiden näkökulmasta. Erityisesti aluepolitiikka, koulutus ja nuoriso, liikenne, oikeus- ja sisäasiat, talous- ja raha-asiat, terveys, tietotekniikka, tutkimus ja innovaatiot, verotus, työllisyys- ja sosiaaliasiat, energia, ilmasto, ympäristö, kilpailu, sisämarkkinat.


 

Όχι

Kuntaliitto toimii alueiden komitean sihteeristönä.

Όχι

Όχι

Όχι

The co-operation with the European Parliament is one of the main tasks of the AFLRA Brussels Office that requires frequent and regular contact to the European Parliament. For this reason we need to register to the Transparency Register.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 2   50%: 2  

4

3

Brysselissä liitolla on kaksi vakituista työntekijää. Suomessa liitolla on kaksi henkilöä, jotka työskentelevät noin 50 % EU-asioiden parissa. Lisäksi lukuisat asiantuntijat käyttävät muutaman prosentin työajastaan EU-asioiden seurantaan ja vaikuttamiseen, mutta näiden käyttämä työaika EU-asioille on reilusti alle 25 %.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εσωτερική αγορά
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

0

http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/jasenpalvelut/Sivut/default.aspx

 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

The Association is a member of several international organisations, such as the United Cities and Local Governments (UCLG) and the Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

The Association also acts as Secretariat for the Finnish delegation to the EU’s Committee of Regions as well as for the Council of Europe’s Congress of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE).

The Association follows the activities of other international local government organisations whose memberships include Finnish local and regional authorities. The Finnish Regional Councils are members of the Assembly of European Regions (AER), the Association of European Border Regions (AEBR), the Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR).

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 200.000 € και < 299.999 €

250.000 €

 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

250.000 €

250.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.