Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Centre National de Coopération au Développement- 11 11 11

Αριθμός μητρώου: 10135407003-43
ημερομηνία της εγγραφής: 24/10/2011 2:15:27 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 6/10/2014 4:01:47 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 6/10/2014 4:01:47 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Centre National de Coopération au Développement- 11 11 11
Ακρωνύμιο: CNCD-11 11 11
Νομικό καθεστώς: ASBL
Δικτυακός τόπος: http://www.cncd.be

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Arnaud Zacharie
Θέση: Secrétaire Général

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Gérard Karlshausen
Θέση: chargé des politiques européennes

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 9 Quai du Commerce 
1000 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32-2) 2501240
Αριθμός φαξ: (+32-2) 2501263
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Coordination des organisations belges francophones et germanophones de solidarité Nord-Sud en vue de
-récolter des fonds
-mener des campagnes de sensibilisation de l'opinion publique et d'éducation au développement
-articuler des activités de plaidoyer sur les institutions belges, européennes et internationales en vue de promouvoir la solidarité Nord-Sud et le développement durable
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 15
Συμπληρωματικά στοιχεία: Outre une personne spécifiquement en charge des politiques européennes (de coopération, le CNCD compte divers chargés de recherche & plaidoyer suivant des thématiques comme le climat, l'agriculture, les migrations, le genre, la cohérence ... ou des régions spécifiques. Chacun à leur niveau peut être amené à travailler sur des questions européennes et à contacter les institutions européennes.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Gerard KARLSHAUSEN 4/9/2014 1/9/2015
Antonio GAMBINI 6/11/2014 4/11/2015
Michel Cermak 8/4/2014 6/4/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Campagne nationale sur le Droit à l'alimentation
Co-organisation d'un Forum de la société civile UE-Afrique et campagne de plaidoyer sur les institutions européennes en préparation au Sommet UE-Afrique
Suivi de la programmation du 11ème FED notamment par l'organisation d'événement lors des Assemblées Parlementaires Paritaires d'Addis Abeba et de Bruxelles (Parlement)
Campagne pour un mandat européen commercial alternatif
Activité de plaidoyer sur les relations commerciales, financières et de coopération entre l'UE et les pays du "Printemps arabe".

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Προϋπολογισμός

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 0
Αριθμός των οργανισμών μελών. 0
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
ACODEV, fédération belge des ONG francophones et germanophones
CONCORD, Confédération des ONG européennes d'urgence et de développement
EURODAD : réseau européen "dette et développement"

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 7.931.736
από δημόσια χρηματοδότηση: 6.840.304
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις: 3.420.167
- από εθνική χρηματοδότηση: 3.171.180
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση: 248.957
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 1.091.432
- δωρεές: 974.335
- συνδρομές μελών: 7.100
produits financiers : 109.997
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Le CNCD compte 89 organisations : ONG, syndicats, mouvements de femmes et de jeunes... Il est impossible de recenser tous les membres de ces associations dans le cadre de ce formulaire

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.