Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Centre National de Coopération au Développement- 11 11 11

Αριθμός μητρώου: 10135407003-43
ημερομηνία της εγγραφής: 24/10/2011 14:15:27

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/10/2014 16:01:47
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/10/2014 16:01:47

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Centre National de Coopération au Développement- 11 11 11

CNCD-11 11 11

ASBL

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Quai du Commerce, 9
1000 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32-2) 2501240

(+32-2) 2501263

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Arnaud Zacharie

Secrétaire Général

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Gérard Karlshausen

chargé des politiques européennes

    Στόχοι και αποστολή

Coordination des organisations belges francophones et germanophones de solidarité Nord-Sud en vue de
-récolter des fonds
-mener des campagnes de sensibilisation de l'opinion publique et d'éducation au développement
-articuler des activités de plaidoyer sur les institutions belges, européennes et internationales en vue de promouvoir la solidarité Nord-Sud et le développement durable

εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Campagne nationale sur le Droit à l'alimentation
Co-organisation d'un Forum de la société civile UE-Afrique et campagne de plaidoyer sur les institutions européennes en préparation au Sommet UE-Afrique
Suivi de la programmation du 11ème FED notamment par l'organisation d'événement lors des Assemblées Parlementaires Paritaires d'Addis Abeba et de Bruxelles (Parlement)
Campagne pour un mandat européen commercial alternatif
Activité de plaidoyer sur les relations commerciales, financières et de coopération entre l'UE et les pays du "Printemps arabe".

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

15

Outre une personne spécifiquement en charge des politiques européennes (de coopération, le CNCD compte divers chargés de recherche & plaidoyer suivant des thématiques comme le climat, l'agriculture, les migrations, le genre, la cohérence ... ou des régions spécifiques. Chacun à leur niveau peut être amené à travailler sur des questions européennes et à contacter les institutions européennes.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Michel Cermak 21/03/2015 19/03/2016
Antonio GAMBINI 06/11/2014 04/11/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανάπτυξη
  • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
  • Δράση για το κλίμα
  • Εμπόριο
  • Εξωτερικές σχέσεις
  • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
  • Προϋπολογισμός

    Μέλη

0

ACODEV, fédération belge des ONG francophones et germanophones
CONCORD, Confédération des ONG européennes d'urgence et de développement
EURODAD : réseau européen "dette et développement"

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

7.931.736 €

6.840.304 €

 €

3.420.167 €

3.171.180 €

248.957 €

1.091.432 €

974.335 €

7.100 €

109.997 €

Le CNCD compte 89 organisations : ONG, syndicats, mouvements de femmes et de jeunes... Il est impossible de recenser tous les membres de ces associations dans le cadre de ce formulaire

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.