Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía

Identifikavimo numeris Registre: 09996285093-70
Registracijos data: 11.1.25 18.56.16

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.27 10.53.27
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.27 10.53.27


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía
Akronimas: CAPDER
Teisinis statusas: Administración regional
Svetainė: http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/

Kategorijos

Kategorija: VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.
Tiksliau: Vietos, regioninės ir savivaldos institucijos (subnacionalinis lygmuo)

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Elena Víboras Jiménez
Pareigos: Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Marisa Sevilla Andrada
Pareigos: Asesora

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: C/ Tabladilla  s/n
41071 Sevilla
ISPANIJA
Telefono numeris: (+34) 955032300
Faksas: (+34) 955032377
Papildoma kontaktinė informacija: Persona de contacto en Bruselas: Marisa Sevilla Andrada
Dirección de la representación de la Junta de Andalucía en Bruselas: Rue Van Orley, 5-11

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Corresponden a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de la política agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural.

En materia de agricultura y pesca, corresponden a esta Consejería, en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía, las competencias en materia de:

a) Ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario y, de forma especial, la mejora y ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y agroforestales.
b) Regulación de los procesos de transformación agro
alimentarios, con especial atención a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones de los productos agroalimentarios destinados al comercio, así como la lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria.
c) Producción agraria, ganadera, tradicional y ecológica.
d) Protección y bienestar animal.
e) Sanidad vegetal y animal.
f) La producción ecológica.
g) Investigación, desarrollo y transferencia tecnológica agrícola, ganadera, agroalimentaria y pesquera.
h) Innovación en las industrias agroalimentarias y explotaciones agrarias.
i) Formación agraria y pesquera.
j) Ferias y certámenes agrícolas, ganaderos y agroalimentarios.
k) Desarrollo rural integral y sostenible.
l) Transformación, modernización y consolidación de regadíos y para el ahorro y uso eficiente del agua.
m) Ordenación del sector pesquero andaluz, en particular en lo relativo a las condiciones profesionales para el ejercicio de la pesca, construcción, seguridad y registro de barcos, lonjas de contratación, y la formación, promoción y protección social de los pescadores y trabajadores de la pesca.
n) Pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con artes menores, el buceo profesional y la formación y las titulaciones en actividades de recreo.
o) Planificación del sector pesquero, así como los puertos pesqueros.

3. Asimismo, le corresponden las competencias atribuidas por el Decreto 38/2007, de 13 de febrero, por el que se regula el Organismo Pagador y se designan el Organismo de Certificación y la Autoridad de Gestión de los Fondos Europeos Agrícolas, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su condición de Organismo Pagador de dichos fondos.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 100
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Design and implementation of the Common Agricultural Policy

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • ES plėtra
 • Išorės santykiai
 • Konkurencija
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 8 000
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • ISPANIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 200 000 000
viešųjų lėšų dalis: 200 000 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 50 000 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 150 000 000
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.