Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

VALMERE

Identifikačné číslo v Registri: 08536877819-72
Dátum registrácie: 24.1.2012 12:08:17

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 13.1.2014 15:53:13
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 13.1.2014 15:53:13


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: VALMERE
Skratka:
Právna forma: SAS
Internetová stránka: http://www.valmere.com

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  LOUIS BOISGIBAULT
Funkcia: PRESIDENT

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Louis Boisgibault
Funkcia: President

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: avenue Théophile Gautier  31
75016 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 0975372195
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: VALMERE est un cabinet de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Nous aidons à réduire les consommations d'énergies et les émissions de CO2, à produire de l'électricité verte et à former les responsables de projets.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2,5
Doplňujúce údaje: le Président de VALMERE est actuellement enseignant chercheur doctorant. Il est rattaché au laboratoire de recherche Espace Nature et Culture (ENeC), Unité Mixte de Recherche 8185 Sorbonne CNRS, école doctorale de géographie de Paris.

Le laboratoire est situé Maison de la Recherche, Université Paris Sorbonne, 28 rue Serpente, 75005 Paris.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Pas de recherches et missions directement liées à l'UE malgré de nombreuses démarches pour participer au programme Horizon 2020.

2013 :

- mission en Roumanie pour le compte d'un assureur, afin d'évaluer les risques de construction et d'exploitation pour des projets énergies renouvelables.
- communication à Lomé, TOGO, pour la Banque Ouest Africaine de Développement, sur l'énergie solaire.

Publications :
- Carbon constraint in the Mediterranean.
- L'énergie solaire après Fukushima, la nouvelle donne (Medicilline).

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Institut Français des administrateurs, France, member of European Network ECODA in Brussels.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
< 50000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • CCIP
 • SNCF
 • IPEMED
 • BOAD
 • Groupama

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Je précise avoir souscrit au code de conduite suivant