Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Gender 5 Plus

Αριθμός μητρώου: 08506057684-79
ημερομηνία της εγγραφής: 11/1/2012 4:32:17 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 18/1/2014 8:06:41 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 18/1/2014 8:06:41 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Gender 5 Plus
Ακρωνύμιο: G5+
Νομικό καθεστώς: Asbl under Belgian law
Δικτυακός τόπος:

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Barbara Helfferich
Θέση: President

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Δεσποινίς  Barbara Helfferich
Θέση: President

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 322 Avenue d'Auderghem 
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32 2) 539 3543
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: G5 promotes equality between women and men in order to help bring about gender justice in the European Union and beyond. It pursues these goals through studies, projects, conferences,etc. G5 is set to work together with the European institutions. Its members have a wide range of knowledge about gender issues.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 5
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


The organisation established itself in April 2011. We are working to increase the number of women in the European Parliament. In particular, we are encouraging women to vote and are developing a manifesto which proposes specific policies for gender equality that we wish the European Parliament to take up.

We are also offering our specific expertise on gender and the environment to national and European institutions.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Περιβάλλον

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 5
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 12/2012 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 200
από δημόσια χρηματοδότηση:
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 200
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 200
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.