Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

F.E.C.C.I.A. Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des Industries Annexes - European Federation of Managerial Staff in the Chemical and Allied Industries

Identifikačné číslo v Registri: 0798336328-80
Dátum registrácie: 25.8.2008 15:18:37

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 5.8.2014 10:24:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 5.8.2014 10:24:18


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: F.E.C.C.I.A. Fédération Européenne des Cadres de la Chimie et des Industries Annexes - European Federation of Managerial Staff in the Chemical and Allied Industries
Skratka: FECCIA
Právna forma: federation
Internetová stránka: http://www.feccia.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Odborové zväzy

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Roland Leroux
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Stefan Ladeburg
Funkcia: Deputy Secretary-General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue de la République  33
75011 Paris
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 142282805
Fax: (+33) 142281299
Ďalšie kontaktné údaje: Contact in Brussels:

FECCIA
c/o
Confédération Européenne des Cadres (CEC)
Rue de la Loi 81 A
B-1040 Brussels

Tel.: +33 2420 0744

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: FECCIA, in accordance with the aims followed by CEC (European Confederation of Managerial Staff), has these objectives :

a/ study and defence of common professional interest ;

b/ improvement, by all appropriate measures, of the economic and living conditions of its members, and the safeguarding of their general interest ;

c/ development, wherever possible, of professional training and good managerial practices in a spirit of European collaboration ;

d/ representation of interests of member associations and their members in all European Organisations in the geographical area where FECCIA has members and where the profession is concerned.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 10
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


FECCIA lobbies mainly for the interests of the managers of the chemical and allied industries.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Podniky
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
F.E.C.C.I.A. is member of CEC - Confédération Européenne des Cadres (European Managers).

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.