Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering

Identifikačné číslo v Registri: 07872017103-70
Dátum registrácie: 9.11.2011 11:55:13

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.1.2014 13:40:43
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15.10.2013 14:06:18


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering
Skratka: acatech
Právna forma: eingetragener Verein, gemeinnützige Zwecke, Verwaltungssitz München
Internetová stránka: http://www.acatech.de/

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Think tanky a výskumné inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Prof. Dr. habil. Michael Klein Klein
Funkcia: Generalsekretär

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Rudolf Hielscher
Funkcia: Leiter Bruessel-Buero

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Hofgartenstrasse  2
80539 München
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 895203090
Fax: (+49) 895203099
Ďalšie kontaktné údaje: acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
Unter den Linden 14
10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 20 630960
Fax.: +49 (0) 30 20 6309611

acatech-Deutsche Akademie der Technikwissenschaften/ National Academy of Science and Engineering
Bruessel-Buero/ Brussels Office
Rue d'Egmont/Egmontstraat 13
B-1000
Bruessel/ Brussels
Tel.: +32 2 2138180
Fax.: +32 2 2138189
E-Mail: Brussels@acatech.de

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: acatech initiiert als Institution der unabhängigen wissenschaftlichen Politikberatung wissenschaftsbasierte Beratungsprojekte im Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, verfolgt die Entwicklungen insbesondere der europäischen und mitgliedsstaatlichen Bildungs-, Forschungs-,Technologie-, und Innovationspolitiken und erarbietet durch eigene Forschungsleistungen wissenschaftliche Positionspapiere und Studien besonders zu technikwissenschaftlichen und innovationspolitischen Fragestellungen. Zudem unterstützt acatech die Aktivitäten des europäischen Dachverbands Euro-CASE, insbesondere durch wissenschaftliche Zuarbeit und die wissenschaftliche Leitung der Innovationsplattform. Die Adressaten sind die politischen Institutionen der EU und deren Mitgliedsstaaten. Ziel ist es, Entscheidungsgrundlagen für Initiativen und Gesetzesvorhaben der Regierungen auf dem aktuellen Stand von Forschung und Wissenschaft unabhängig und gemeinwohlorientiert Politik und Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje: Leiter Bruessel-Buero/ Head of Brussels Office: Rudolf Hielscher
Referent/Consultant
Assistenz/ Assistant
zweitweise Praktikant

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Rudolf HIELSCHER 14.6.2014 12.6.2015
Yvonne Dinter 14.6.2014 12.6.2015
Thomas Stehnken 9.5.2014 7.5.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Das Bruessel-Buero wurde am 15. September 2011 eroeffnet.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Rozpočet
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 397
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • FRANCÚZSKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • NEMECKO
 • RAKÚSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 • ČÍNA
 • JAPONSKO
 • LICHTENŠTAJNSKO
 • SPOJENÉ ŠTÁTY
 • ŠVAJČIARSKO
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Euro-CASE (European Council of Academics of Applied Sciences, Technologies and Engineering)
CAETS (International Council of Academics of Engineering and Technological Sciences, Inc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 8 809 263
z toho financovanie z verejných zdrojov: 4 271 919
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 0
- zo štátnych zdrojov: 3 021 919
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 1 250 000
z iných zdrojov: 4 537 344
- dary: 4 385 881
- členské: 0
Sonstige Erträge : 151 463
Bestandserhöhung unfertige Leistungen : 0
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Rudolf Hielscher