Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

CAEF The European Foundry Association

Αριθμός μητρώου: 07813897843-74
ημερομηνία της εγγραφής: 26/01/2012 13:11:13

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 18/02/2015 14:25:09
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 18/02/2015 14:25:09
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 18/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

CAEF The European Foundry Association

CAEF

association étrangère (French law)

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

c/o BDG Hansaallee, 203
40549 Düsseldorf
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 2116871217

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  M. Niyazi Akdas, M.Sc.

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Max Schumacher

Secretary General

    Στόχοι και αποστολή

CAEF - the European Foundry Association - is the alliance of 22 national foundry associations from 21 European countries. The European Foundry Association was established in 1953. The General Secretariat is situated in Düsseldorf since 1997.

It is the statutory mission of CAEF to look into any and all questions that are of importance to the foundry industry, be they economic, technical, legal, or social. At the same time, CAEF implements activities which aim at developing national foundry industries and co-ordinating their shared international interests.

In other words: CAEF is a universal organisation which covers the entire variety of casting materials, combining the activities of an industry federation and a technical society of foundries.

The activities of CAEF are twofold in principle:

Firstly, to endorse the interests of the foundry industry towards European and other institutions and authorities. What is more, CAEF is increasingly being addressed by worldwide partners in all matters relating to the foundry industry of Europe, which in many regions of the world is meanwhile regarded as a single unit.

Secondly, the activities of CAEF also focus on promoting information exchange among national foundry associations, and on co-ordinating the activities of national associations wherever this appears indicated to benefit the industry as a whole.

At this stage, CAEF already has its own well-developed institutional structure of co-operation among national foundry associations. That this is indeed so is documented by the existence of numerous commissions, groups, and sections which handle CAEF's practical work.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

-Health & Safety
-Environment
-Energy
-Anti-Dumping

-Summary of national reports of member associations in the NePSi-dialogue
-Commission no.7 Report - The European Foundry Industry (annual publication)


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

All topics that matter for European foundries, especially energy, environment related (Emission Trading Scheme, BREF-note), member of NePSi (The European network on Silica)

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 1  

1

0,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δράση για το κλίμα
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

www.caef.eu

www.caef.eu

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.