Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

ExxonMobil Petroleum & Chemical

Identifikačné číslo v Registri: 0745650927-75
Dátum registrácie: 06/01/2009 17:30:34

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/07/2015 10:34:33
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26/03/2015 12:16:38
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 26/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

ExxonMobil Petroleum & Chemical

EMPC

b.v.b.a.

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Hermeslaan, 2
1831 Machelen
BELGICKO

(+32)2 722 2947

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Joost M. van Roost

Chairman of the Board

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Nikolaas Baeckelmans

Vice President EU Affairs

    Ciele a poslanie

ExxonMobil is one of Europe's largest oil and gas producers, a major refiner of crude oil for fuels and lubricants, and one of Europe's leading petrochemical companies. ExxonMobil's primary role - and most important benefit to society - is to safely provide reliable and affordable energy supplies to people around the world. Doing this well is essential to improving standards of living, and we are committed to doing so in a financially, environmentally and socially responsible manner.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

EU initiatives falling broadly under the categories of energy, environment and chemicals. For example: EU energy strategy 2030, EU ETS, Energy Union, GHG related legislation, Fuel Quality Directive, biofuel legislation and renewable energy, transport fuels related initiatives, Industrial Emissions Directive, Air Quality, REACH, phthalates, natural gas policy including shale gas, offshore safety and emergency preparedness, transparency directive, energy efficiency legislation.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 8  

8

8

This is our estimate of Full Time Equivalent Employees which may be involved in activities falling under the scope of the Transparency Register.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Nikolaas BAECKELMANS 10/04/2015 07/04/2016
ANDREW BASSETT 01/10/2015 29/09/2016
Johan SCHARPÉ 13/01/2016 12/01/2017
BART VERMEULEN 16/10/2015 14/10/2016

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

List of main EU organizations with activities related to the scope of the Register, of which ExxonMobil subsidiaries are members (2014):
- European trade associations: CONCAWE/FuelsEurope, IOGP, CEFIC, Plastics Europe, COGEN Europe, AmCham EU, BusinessEurope, OCIMF, Transatlantic Business Council, British Chamber of Commerce Belgium
- European think tanks / other organizations: CEPS, EPC, Friends of Europe, CERA, Council for Multilateral Business Diplomacy

ExxonMobil subsidiaries in the EU are also members of national trade and industry associations which may have varying degrees of engagement with European Institutions.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 4 750 000 € a < 4 999 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

The amount above is our best estimate of the overall cost of activities falling under the revised scope of the Register including meetings, conversations, correspondence with officials of EU Institutions, work/activities to prepare positions, organize meetings, etc. to support advocacy pursued either directly or through trade or industry associations. Costs for conference sponsorships, consultancy work in support of advocacy and association memberships are now included in the cost estimate.

The zero figure for procurement and grants means the following: (i) we cannot totally exclude that EU funding might have occurred across our European network of affiliates and businesses, for instance through the supply of petrol/diesel, lubricants or heating oil (ii)even if there is any, it would be de minimis compared to the size of our businesses and related investments (over USD 3billion).

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.