Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

ExxonMobil Petroleum & Chemical

Identifikačné číslo v Registri: 0745650927-75
Dátum registrácie: 6.1.2009 17:30:34

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.3.2014 17:34:00
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.12.2013 8:51:36


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: ExxonMobil Petroleum & Chemical
Skratka: EMPC
Právna forma: b.v.b.a.
Internetová stránka: http://exxonmobil.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Joost M. van Roost
Funkcia: Chairman of the Board

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Giuseppe De Palma
Funkcia: Vice President EU Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Hermeslaan  2
1831 Machelen
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 2 722 2947
Fax: (+32) 2722 2945
Ďalšie kontaktné údaje: The European Union Affairs office is located at the address above.
Head : Giuseppe De Palma
direct line : +32 - 2- 722 2940
Alternate Contact: Nikolaas Baeckelmans
direct line : +32-2-722 2946

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: ExxonMobil is one of Europe's largest oil and gas producers, a major refiner of crude oil for fuels and lubricants, and one of Europe's leading petrochemical companies. ExxonMobil's primary role - and most important benefit to society - is to safely provide reliable and affordable supplies to people around the world. Doing this well is essential to improving standards of living, and we are committed to doing so in a financially, environmentally and socially responsible manner.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 8
Doplňujúce údaje: This is our estimate of Full Time Equivalent Employees which may be involved in activities falling under the scope of the Transparency Register.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Nikolaas Baeckelmans 26.4.2014 25.4.2015
ALISON LANGFORD 27.5.2014 23.5.2015
Johan Scharpé 21.2.2014 19.2.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


EU initiatives falling broadly under the categories of energy, environment and chemicals. For example: EU energy strategy 2030, EU ETS, GHG related legislation, Fuel Quality Directive, biofuel legislation and renewable energy, transport fuels related initiatives, Industrial Emissions Directive, REACH, phthalates, natural gas policy including shale gas, offshore safety and emergency preparedeness, transparency directive,energy efficiency legislation, Energy Taxation Directive.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
List of main EU organizations with activities related to the scope of the Register, of which ExxonMobil subsidiaries are members (2013):
- European trade associations: ONCAWE/EUROPIA, OGP, CEFIC, Plastics Europe, COGEN Europe,AmCham EU, BusinessEurope, OCIMF, Transatlantic Business Council
- European think tanks / other organizations: CEPS, EPC, Friends of Europe, CERA, Council for Multilateral Business Diplomacy

ExxonMobil subsidiaries in the EU are also members of national trade and industry associations which may have varying degrees of engagement with European Institutions.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 4750000  € a < 5000000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The amount above is our best estimate of the overall cost of activities falling under the revised scope of the Register including meetings, conversations, correspondence with officials of EU Institutions, work/activities to prepare positions, organize meetings, etc. to support advocacy pursued either directly or through trade or industry associations. Costs for conference sponsorships, consultancy work in support of advocacy and association memberships are now included in the cost estimate.

The zero figure for procurement and grants means the following : (i) we cannot totally exclude that EU funding might have occurred across our European network of affiliates and businesses, for instance through the supply of petrol/diesel, lubricants or heating oil (ii)even if there is any, it would be de minimis compared to the size of our businesses and related investments (over USD 3billion).

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.