Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

International Biocontrol Manufacturers' Association

Identifikačné číslo v Registri: 06818218065-85
Dátum registrácie: 01/03/2012 12:39:10

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 01/04/2015 17:08:39
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 01/04/2015 16:28:19
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 01/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

International Biocontrol Manufacturers' Association

IBMA

AISBL

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Rue de Treves, 61
1040 Brussels
BELGICKO

(+32) 22311842

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Willem RAVENSBERG

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  David CARY

Executive Director

    Ciele a poslanie

IBMA is mandated with ensuring that a fair level of regulation is in place for biocontrol substances and products proportionate to the risks they pose to the environment and public health in all countries and regions in which IBMA members operate. IBMA is similarly mandated with promoting the biocontrol industry, the members and the products to food chain, government officials and key influencers.
IBMA aims to ensure that modern agriculture is practised using all available tools to produce quality produce with minimal impact on the health of all of the food chain and the environment.
IBMA and members encourage innovation and promotes this to the food chain, government bodies and key influencers.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- Regulation (EC) 1107/2009 for the EU authorisation of Low-risk Active Substances
- Sustainable Use Directive

- Exhibition ''Integrated Pest Management: Working with Nature'' together with our partners PAN Europe and IOBC.
- Position Paper on IBMA approach to revise procedures via the Review clause (Article 82) or alternative amendment of Regulation (EC) 1107/2009 for the EU authorisation of Low-risk Active Substances and bringing Low-risk Products to the market in EU Member States. (available on our website).
- IBMA Copa Cogeca Roadmap
...


 

Nie

Nie

-EU Biopesticide Expert Working Group
-Criteria for Low-risk active substances

Nie

Nie

Promoting the uptake of IPM and Biocontrol in agriculture
Ensuring proportionate regulation for biocontrol active substances and products

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 1   25%: 1

2

1

Executive Committee Officers :
- President : Willem Ravensberg
- Vice President : Vittorio Veronelli
- Treasurer : Ralf-Udo Ehlers
- Executive Director : David Cary
- Microbial Group Head : Antoine Bonhomme
- Macrobial Group Head : Lieselot van der Veken
- Natural Products Group Head : David Bernad
- Semiochemicals Group Head : Cristina Alfaro
- National Associations Representative : Jean-Pierre Princen
- National Associations Representative : Martin Andermatt

Regulatory Affairs Consultant: Ulf Heilig

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Obchod
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

http://www.ibma-global.org/en/all-ibma-members

IBMA are promoting the formation of a Global Federation of Biocontrol Manufacturer Associations and have a cooperation in place with BPIA and ANBP to achieve this in North America.

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

120 000 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

The major income of IBMA is from membership fees paid by members of the association based on turnover. The association has a charter of principles which members must adhere to.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.