Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Zero-e b.v.

Identifikačné číslo v Registri: 05665274022-52
Dátum registrácie: 17.8.2010 16:12:06

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 14.8.2014 12:36:46
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14.8.2014 12:36:46


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Zero-e b.v.
Skratka: Zero-e
Právna forma: b.v.
Internetová stránka: http://www.zero-e.nl

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Samostatne zárobkovo činní konzultanti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Elske van de Fliert
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Elske van de Fliert
Funkcia: Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Ariane  20-2
3824 MB Amersfoort
HOLANDSKO
Telefónne číslo: (+3133) 7676412
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Advise companies and governments on sustainable transport.
Consultancy firm that helps SME's and local/regional goverments with sustainable transport. Advisory reports, feasibility studies, market engagement, workshops, policy studies.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje: Elske van de Fliert, see linkedin profile: http://nl.linkedin.com/in/elskevandefliertzeroe

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Participation in consultations

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Doprava
  • Energetika
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EVON: http://www.evon.net
VAO: http://www.vao-ondernemers.nl/

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
0 €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
  • None

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

I have not yet represented interests to EU institutions on behalf of clients.

I have not yet received funding from the EU institutions.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.