Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Gimélec

Αριθμός μητρώου: 05289925824-73
ημερομηνία της εγγραφής: 11/05/2011 13:35:36

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 10/02/2015 18:26:11
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 10/02/2015 18:26:11
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 10/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Gimélec

syndicat patronal

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Συνδικάτα και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Amiral Hamelin, 11-17
75783 Paris cedex 16
ΓΑΛΛΙΑ

(+33) 01 45 05 71 50

c/o CCIPIF
41 avenue des Arts
1040 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 2 223 18 40

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Antoine de Fleurieu

Délégué Général

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Hugues Verite

Délégué Relations Institutionnelles

    Στόχοι και αποστολή

Le Gimélec représente le secteur de l'équipement électrique en France et poursuit l'objectif de valoriser les produits, solutions, systèmes et services d'efficacité énergétique sur les marchés du bâtiment, de l'industrie, des infrastructures, de l'énergie et des data centers.

La mission du Gimélec est de fédérer ses adhérents autour d'activités de normalisation pour la filière électrique industrielle, de promouvoir l'industrie électrique comme porteuse de technologies en faveur d'une économie décarbonée et de s'inscrire dans une dynamique d'écologie industrielle durable.

Les métiers des adhérents du Gimélec couvrent :
- la production, le transport et la distribution d'électricité,
- l'intelligence des réseaux énergétiques (smart grids),
- le stockage de l'électricité
- le comptage de l'électricité
- l'automatisation et la gestion optimisée des procédés industriels,
- l'automatisation des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels,
- la performance énergétique des datas centers,
- les services d'efficacité énergétique,
- la gestion des infrastructures de recharge des véhicules électriques,
- l'intégration des énergies renouvelables au réseau et leur gestion,
- les moteurs et la variation de vitesse dans ces différents marchés.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Négociation du paquet énergie-climat 2030.
Directive efficacité énergétique, Directive sur la performance énergétique des bâtiments, Directives de libéralisation du secteur électrique.
Horizon 2020.
EU-ETS.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Le Gimélec représente les intérêts de l'industrie électrique française, couvrant :
- l'ensemble des activités industrielles en relation avec la production, le transport, la distribution, la conversion, la transformation et le stockage de l'électricité,
- l'ensemble des produits et équipements dédiés à l'automatisation des procédés industriels,
- les services d'efficacité énergétique pour l'industrie, les bâtiments et les les infrastructures.

Les intérêts représentés sont indépendants des fournisseurs d'énergies fossiles et/ou fissiles, et des entreprises publiques énergétiques françaises ainsi que de leurs filiales.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 2

2

0,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Antoine CLARET DE FLEURIEU 11/06/2015 09/06/2016
Hugues VERITE 11/06/2015 09/06/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Φορολογία

    Μέλη

http://www.gimelec.fr/Nos-adherents/Nos-adherents

Le Gimélec est le syndicat primaire le plus important de la FIEEC (Fédération des industries électriques, électroniques et de communication).
Le Gimélec est membre fondateur de la Coalition France pour les Economies d'Energie (CFEE).
Le Gimélec est membre de la COFHUAT, confédération française pour l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, membre français de la FIHUAT.
Le Gimélec est l'un des membres fondateurs de l'association Profil Environnemental des Produits (PEP).
Le Gimélec est partenaire de l'IFPEB, Institut Français de la Performance Energétique des Bâtiments.
le Gimélec est membre du conseil d'administration de Construction21 France, le portail européen des professionnels de la construction durable.

En Europe :
Le Gimélec appartient aux associations européennes et/ou mondiales suivantes :
- T&D Europe
- CAPIEL
- CEMEP

Le Gimélec est le seul correspondant français du réseau international The Green Grid.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

Le Gimélec est le premier syndicat patronal français à avoir fait certifier ses comptes.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Le Gimélec a adopté un guide de bonne conduite et de conformité au droit de la concurrence, mis à jour annuellement, et est audité chaque année par un cabinet d'avocats spécialisé.