Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Gimélec

Αριθμός μητρώου: 05289925824-73
ημερομηνία της εγγραφής: 11/5/2011 1:35:36 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 14/4/2014 10:50:27 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 14/4/2014 10:50:27 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Gimélec
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: syndicat patronal
Δικτυακός τόπος: http://www.gimelec.fr/

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Συνδικαλιστικές οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Antoine de Fleurieu
Θέση: Délégué Général

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Hugues Verite
Θέση: Délégué Relations Institutionnelles

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 11-17 Amiral Hamelin 
75783 Paris cedex 16
ΓΑΛΛΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+33) 01 45 05 71 50
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: coordonnées de la représentation du Gimelec à Bruxelles
C/0 Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, 41 avenue des Arts,
1040 Bruxelles

numéro de téléphone : + 33 (0)6 16 21 17 15

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: le Gimélec représente le secteur industriel électrique en France et poursuit l'objectif de valoriser les produits, solutions, systèmes et services d'efficacité énergétique sur les marchés du Bâtiment, des Infrastructures, de l'Energie et des Technologies de l'Information ( fermes numériques par exemple).

Les missions du Gimélec est de fédérer ses adhérents industriels autour d'activité de normalisation pour la filière électrique industrielle, de promouvoir l'industrie électrique comme porteuse des technologies en faveur d'une économie et d'une société décarbonées et de s'inscrire durablement dans la dynamique d'écologie industrielle.

les métiers des adhérents du Gimélec couvre :
- la production d'électricité
- le transport d'électricité
- la distribution d'électricité
- l'intelligence dans les réseaux énergétiques
- le stockage de l'électricité
- le comptage de l'électricité
- l'automatisation et la gestion optimisée des systèmes de production
- les moteurs et la variation de vitesse dans les différents marchés
- l'automatisation des bâtiments : tertaire, industriel, résidentiel
- les datas centers
- les services d'efficacité énergétique
- la gestion des infrastructure de recharge des véhicules électriques
- l'intégration et la gestion des énergies renouvelables dans les réseaux et auprès des utilisateurs finales
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


les intérêts représentés sont ceux de l'industrie électrique française couvrant :
- l'ensemble des activités industrielles en relation avec la production, le transport, la distribution, la conversion, la transformation, le stockage de l'électricité,
- l'ensemble des produits et équipements dédiés à l'automatisation des procédés industriels,
- les services d'éfficacité énergétique dans l'industrie, les infrastructures et les bâtiments .

Les intérêts représentés sont indépendants des fournisseurs d'énergies fossiles et/ou fissiles, et des entreprises publiques énergéticiennes françaises ainsi que de leurs affiliées.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
le Gimélec est le syndicat primitif le plus important de la FIEEC.
le Gimélec est membre de la COFHUAT, confédération française pour l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, membre français de la FIHUAT.
le Gimélec est partenaire du Syndicat des Energies Renouvelables ( SER).
Le Gimélec est l'un des membres fondateurs de l'association Profil Environnemental des Produits ( PEP).
le Gimélec est partenaire de l' IFPEB, Institut Français de la Performance Energétique des Bâtiments.

en Europe :
le Gimélec appartient aux associations européennes et/ou mondiales suivantes :
- TandD Europe
- Green Grid

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

le gimélec est le premier syndicat patronal français à avoir eu ses comptes certifiés.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.