Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Norpe Oy

Identifikačné číslo v Registri: 05063143509-19
Dátum registrácie: 27.4.2010 7:17:22

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 31.3.2014 7:22:27
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 31.3.2014 7:22:27


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Norpe Oy
Skratka:
Právna forma: privately owned company
Internetová stránka: http://www.norpe.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jussi Toivonen
Funkcia: Quality & After sales Manager

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Toivonen Jussi
Funkcia: Quality & After sales Manager

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Teollisuustie  7
P. O. BOX: 24
06151 Porvoo
FÍNSKO
Telefónne číslo: (+358) 195378000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Follow up of EU legislation on refrigerants, chemicals (in general, in occupational health, substances restrictions etc.), energy efficiency and food safety.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


F-gas regulation review, EuP/EcoDesign Implementing measure (Lot12)

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Energetika
 • Podniky
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Member of The Federation of Finnish Technology Industry

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

We will mainly follow different legislative subjects through your web pages. We will not have an office or a representative located in Bryssels.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.