Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA

Identifikavimo numeris Registre: 04877777421-88
Registracijos data: 11.12.13 14.56.25

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.11.21 12.38.02
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.11.21 12.38.02


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
Akronimas: CONFCOMMERCIO
Teisinis statusas: ASSOCIAZIONE LIBERA, VOLONTARIA E SENZA FINE DI LUCRO
Svetainė: http://www.confcommercio.it

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Carlo SANGALLI
Pareigos: Presidente

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Marisa AMELI
Pareigos: Responsabile

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: PIAZZA G. G. BELLI  2
00153 ROME
ITALIJA
Telefono numeris: (+39) 06 58661
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Ufficio di rappresentanza a Bruxelles:

CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA
30, AVENUE MARNIX
1000 BRUXELLES
+32 2 2896230 (Tél.)
+32 2 2896235 (Fax)
Email: delegazione@confcommercio.eu

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: “Confcommercio-Imprese per l’Italia” ha per scopi:
la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l’azione;
la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e dei settori economici che si riconoscono nel sistema presso istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, europee ed internazionali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “Confcommercio-Imprese per l’Italia” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati, nonché delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto, fanno parte del sistema confederale;
la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel sistema ed il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l'impegno costante per la crescita del sistema associativo, come palestra di classe dirigente al servizio del Paese;
l’organizzazione e l’erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori che aderiscono al sistema confederale, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
l’attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza, in coerenza con le linee strategiche generali ed in armonia con i principi organizzativi contenuti nel presente Statuto;
la promozione, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.

“Confcommercio-Imprese per l’Italia” svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
- rappresenta gli interessi generali dei settori economici, anche attraverso loro forme di coordinamento, delle imprese e degli ambiti organizzativi che si riconoscono nel sistema presso le istituzioni e gli organismi nazionali, europei ed internazionali;
- promuove la formazione imprenditoriale e l’elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;
- stipula contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati;
- favorisce lo sviluppo delle strutture economiche anche attraverso forme di collaborazione o associazionismo fra le imprese o tra i diversi livelli del sistema confederale;
- assiste ogni componente del sistema confederale nelle attività di tutela e promozione delle imprese e dei soggetti associati secondo i rispettivi ambiti di competenza, assicurandone la coerenza dei comportamenti;
- organizza, direttamente od indirettamente, ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio ed iniziative similari su temi economici, sociali e/o culturali e su istituzioni di generale interesse, nazionale, europeo ed internazionale;
- concorre a promuovere processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire lo sviluppo del sistema economico nazionale e, in particolare, delle imprese rappresentate;
- promuove la costituzione e/o partecipa a istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo, alla formazione professionale, all’assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale e culturale dei settori e delle imprese rappresentate e vi concorre anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
- promuove strumenti di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa per gli imprenditori
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


L'ufficio di rappresentanza presso l'Ue di Confcommercio - Imprese per l'italia svolge essenzialmente attività di:
- monitoraggio, informazione sulle politiche e la legislazione comunitaria nei confronti della Confcommercio - Imprese per l'Italia e del sistema associativo;
- elaborazione di position paper, tutela e rappresentanza del sistema Confcommercio - Imprese per l'Italia presso le Istituzioni Ue;
- Organizzazione di seminari e di visite su tematiche europee;
- assistenza progettuale e legislativa alle federazione e / o associazioni di categoria che aderiscono al sistema confederale.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA è membro fondatore di EUROCOMMERCE, Associazione Europea del Commercio

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 400000  € ir < 450000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.