Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

WEISSER RING Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung vom Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.

Αριθμός μητρώου: 03650336051-80
ημερομηνία της εγγραφής: 17/06/2011 15:15:07

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/04/2015 12:10:30
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/04/2015 12:10:30
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

WEISSER RING Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung vom Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.

WEISSER RING

Gemeinnütziger eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Weberstraße, 16
55130 Mainz
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 6131 83030

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  Roswitha Müller-Piepenkötter

Bundesvorsitzende

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Helgard van Hüllen

Stellvertretende Bundesvorsitzende

    Στόχοι και αποστολή

Opferschutz und Opferhilfe gehören zu den Grundpfeilern einer humanen Gesellschaft, die sich ihrer Verantwortung für in Not geratene Mitmenschen stets bewusst sein muss. Der WEISSE RING leistet mit seinem Hilfsangebot für Opfer von Kriminalität und Gewalt hierzu einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag.

Nach einer Straftat gilt das öffentliche Interesse meist nur dem Tatgeschehen, der Persönlichkeit des Täters, seiner Verfolgung und Verurteilung. An das Opfer und sein Schicksal nach der Tat wird immer noch zu wenig gedacht. Dies zu ändern ist Ziel und Aufgabe des WEISSEN RINGS. Der gemeinnützige Verein wurde 1976 ins Leben gerufen und ist für Politik, Justiz, Polizei, Wissenschaft und Medien anerkannter und kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen der Opferhilfe und des Opferschutzes

Eine große Zahl von Menschen erleiden als Opfer von Kriminalität und Gewalt körperliche, seelische und materielle Schäden. Sie werden bedroht, überfallen, beraubt, misshandelt, sexuell missbraucht oder gar getötet. Bei derzeit jährlich rund 6 Millionen registrierten Straftaten in Deutschland weist die Polizeiliche Kriminalstatistik dort mehr als 220.000 Opfer allein aus dem Bereich der Gewaltkriminalität aus. Schließt man Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit mit ein, steigt die Zahl der Opfer im Jahr auf mehr als 800.000 unmittelbar betroffene Menschen. Bezieht man die Angehörigen der Opfer sowie die in einigen Deliktsbereichen erheblichen Dunkelziffer mit ein, wird das wahre Ausmaß der Kriminalitätsbelastung sowohl für die Geschädigten als auch für die Gesellschaft insgesamt sehr deutlich.

Das Hilfsangebot des WEISSEN RINGS reicht von menschlichem Beistand und persönlicher Betreuung, der Unterstützung im Umgang mit Behörden und der Vermittlung von Hilfen anderer Organisationen über die Begleitung zu Terminen bei Gericht, Staatsanwaltschaft und Polizei und Opferzeugenbetreuung bis hin zu finanziellen Zuwendungen zur Überbrückung tatbedingter Notlagen. Zudem gewährt der WEISSE RING Opfern Rechtsschutz zur Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte im Strafverfahren und bei der Durchsetzung sozialrechtlicher Ansprüche, nach dem Opferentschädigungsgesetz. Hilfeschecks für eine frei wählbare anwaltliche bzw. psychotraumatologische Erstberatung und für eine rechtsmedizinische Untersuchung sowie Erholungsprogramme für Opfer und ihre Angehörigen in bestimmten Fällen gehören ebenfalls zu den Hilfsmöglichkeiten des WEISSEN RINGS.

Die mehr als 3.000 ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WEISSER RINGS in bundesweit 420 Außenstellen sind oft die ersten Menschen, die sich um Kriminalitätsopfer kümmern und mit denen die Betroffenen über ihre Probleme sprechen können. Meist sind neben körperlichen und materiellen Schäden auch psychische Belastungen ursächliche Folgen der Straftat.

Schon ein Telefongespräch, der Besuch am Krankenbett, die Hilfestellung bei Behördengängen - einfach das Gefühl, als Opfer einer Straftat nicht "vergessen" zu sein, können den Betroffenen wieder Mut und neue Hoffnung geben. Die immaterielle Hilfe ist somit das wichtigste Element der Opferarbeit.

Der WEISSE RING tritt auch öffentlich für die berechtigten Belange der Kriminalitätsopfer ein. So fordert er u. a. eine Verbesserung der rechtlichen und sozialen Situation der Geschädigten sowohl bei der staatlichen Opferentschädigung als auch beim Opferschutz. Zugleich unterstützt der WEISSE RING den Vorbeugungsgedanken sowie Projekte des Täter-Opfer-Ausgleichs und der Schadenswiedergutmachung.

Wer selbst Opfer einer Straftat geworden ist und die Hilfe des WEISSEN RINGS in Anspruch nehmen möchte, kann sich wenden an das bundesweite Opfer-Telefon 116 006. Wer den Einsatz des gemeinnützigen Vereins für in Not geratene Kriminalitätsopfer tatkräftig in Form der Mitgliedschaft oder einer Spende unterstützen will, erfährt hierzu mehr unter www.weisser-ring.de.

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Im Mittelpunkt des Interesses des WEISSEN RINGS steht die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten, die bis zum 15. November 2015 in nationales Recht umgesetzt wird.

Die Zusammenarbeit mit den und die Unterstützung der Initiativen auf europäischer und internationaler Ebene ist für den WEISSEN RING seit seiner Gründung wesentlicher Bestandteil seiner Arbeit. Der hohe Stellenwert, den der WEISSE RING der Arbeit auf europäischer Ebene beimisst, wird in zahlreichen Beteiligungen des WEISSEN RINGS an Projekten mit europäischen Opferschutzorganisationen deutlich.

Unter anderem beteiligte sich der WEISSE RING an folgenden Projekten: „CABVIS Capacity Building for EU crime victim support“, Januar 2011 bis Dezember 2012, „Right to Quality Services for victims of crime“, September 2012 bis September 2014, „Infovictims”, Beginn Februar 2013 lfd. Ergebnisse der verschiedenen Beteiligungen liegen als Training Manual, Leaflet (CABVIS), als Bericht „Das Recht des Kriminalitätsopfers auf qualifizierte Unterstützung“ (Right to Quality Services) vor. Für das wesentliche Recht der Opfer auf Informiertheit wird im Rahmen des Projekts Infovictims u. a. eine Website (s. a. www.infovictims.com) spezifisch für die deutschen Gegebenheiten produziert.

Die internationalen Verbindungen des WEISSEN RINGS spiegeln sich in vielen Besuchsanfragen wieder. Expertengruppen verschiedener Länder erfahren bei ihrem Besuch Arbeitsweise und Positionen des WEISSEN RINGS im Opferschutz und in der Opferhilfe.

Auf nationaler Ebene bietet der Verein Aus- und Fortbildungsveranstaltungen an, die die europäische Richtlinie 2012/29/EU, deren Umsetzung, die Verfahrensweisen bei grenzüberschreitenden Fällen und andere relevante Themen behandeln.

Der WEISSE RING begleitet beobachtend mit seinem Fachbeirat Europa und Internationales die europäischen Initiativen, Strategien und Rechtssetzungsvorhaben. Diese Themen werden in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des WEISSEN RINGS eingebunden.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Zur Verbesserung der tatsächlichen und rechtlichen Situation von Kriminalitätsopfern erarbeitet der WEISSE RING Stellungnahmen in Gesetzgebungsverfahren auf nationaler sowie europäischer Ebene und führt Gespräche mit Regierungsvertretern.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 5

5

1,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανθρωπιστική βοήθεια
  • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Εσωτερικών Υποθέσεων
  • Κοινωνία της πληροφορίας

    Μέλη

50.000

  • ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Victim Support Europe AISBL
VOCI - Victims of Crime International, Inc.
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 25.000 € και < 49.999 €

15.301.660 €

 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

15.301.660 €

4.659.179 €

1.735.986 €

5.698.685 €

1.955.591 €

1.252.219 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.