Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Neth-ER

Inschrijvingsnummer in het register 01678796979-90
Inschrijvingsdatum: 20-10-11 12:31:26

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 3-12-14 14:11:39
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 23-9-14 15:44:18


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Neth-ER
Acroniem:
Rechtsvorm: IVZW
Website:

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Friedrich Kramer
Functie: Directeur

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Friedrich Kramer
Functie: Directeur

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Aarlenstraat  22
1050 Brussel
BELGIË
Telefoon: (+02) 5115040
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is een internationale Vereniging zonder winstoogmerk (IVZW). Neth-ER is opgericht in 2006 door acht Nederlandse veldorganisaties werkzaam op de gebieden onderzoek, onderwijs en innovatie. Hun gezamenlijke doel is om de Nederlandse participatie aan de Europese programma’s te vergroten. Daarnaast moet Neth-ER bijdragen aan een adequate beïnvloeding van het Europese beleidsvormingsproces. Om dit te bereiken heeft de vereniging Neth-ER een kantoor in het Europese kwartier in Brussel gevestigd. Het kantoor is bemand met stafmedewerkers, een operationele staf en diverse stagiair(e)s. De vereniging werkt in eerste instantie voor de aangesloten leden, inclusief hun achterban. Daarnaast draagt Neth-ER bij aan het brede Nederlandse belang door een wekelijkse nieuwsbrief (gratis) uit te geven. Neth-ER wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Sebastiaan DEN BAK 3-6-14 28-5-15
Friedrich Kramer 3-6-14 28-5-15
Wessels Olga 9-12-14 4-12-15
Tim Buiting 3-6-14 28-5-15
Anne-May Janssen 9-12-14 4-12-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Het uitwisselen van stagiairs, studenten en medewerkers en het (doen) uitvoeren van wetenschappelijke studies, alsmede Europa te interesseren in en te informeren over de ontwikkelingen en de stand van het Nederlandse onderzoek- en onderwijssysteem.
Het verlenen van faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bestuurders, medewerkers, ambtenaren en belangenorganisaties in Brussel en het verstrekken van informatie aan de hiervoor genoemden over het beleid van de Europese instellingen, met het oog op het bewerkstelligen van een betere afstemming van het nationale beleid op het Europese.
Het met elkaar in contact brengen van de leden enerzijds en de Europese instellingen en organisaties uit andere Europese lidstaten anderzijds via vergaderingen, gemeenschappelijke activiteiten, seminaries en dergelijke.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Begroting
 • Concurrentie
 • Cultuur
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Informatiemaatschappij
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 9
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • MBO Raad (62 Ingeschrevenen)
 • Nuffic (0 Ingeschrevenen)
 • HBO-raad (45 Ingeschrevenen)
 • VSNU (14 Ingeschrevenen)
 • NWO (0 Ingeschrevenen)
 • KNAW (0 Ingeschrevenen)
 • Europees Platform (0 Ingeschrevenen)
 • NFU (8 Ingeschrevenen)
 • TNO (0 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • NEDERLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
IGLO network

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 1.000.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 1.000.000
- giften: 595.000
- contributies van de leden: 405.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 900000  € en < 1000000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.