Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

EUROPARC Federation

Identifikačné číslo v Registri: 01380772294-53
Dátum registrácie: 21.9.2009 12:28:18

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 29.8.2014 11:43:13
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29.8.2014 11:43:13


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: EUROPARC Federation
Skratka: EUROPARC
Právna forma: Registered Association
Internetová stránka: http://europarc.org/home/

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Thomas Hansson
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Carol Ritchie
Funkcia: Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Waffnergasse  6
93047 Regensburg
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 94159935980
Fax: (+49) 94159935989
Ďalšie kontaktné údaje: EUROPARC Federation
Brussels Office
Boulevard Louis Schmidt 64
1040 Bruxelles
Belgium

tel +32 027390315

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The EUROPARC Federation, known as the "Federation of Nature and National Parks of Europe", was founded in 1973. The aim of the organisation was then and still is to help protected areas fulfill their role as preservers of the natural beauty of Europe in all its variety for us to experience and enjoy, to encourage cooperation and exchange between their managers and staff, and to promote their aims and work across the Europe.
EUROPARC's mission is to be the leading European organisation for protected areas bringing together dedicated professionals, governmental agencies, decision makers and supporters to increase effectiveness in conserving and enhancing natural and cultural heritage on land and sea for the well-being and benefit of current and future generations.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


The lobbying strategy is being developed particularly concerning biodiversity conservation and sustainable development: to promote the role, the benefits and the values of European protected areas.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Komunikáciu
 • Mládež
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozvoj
 • Transeurópske siete
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 20
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • BELGICKO
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVÁTSKO
 • DÁNSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • FRANCÚZSKO
 • GRÉCKO
 • HOLANDSKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUXEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKÚSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANIELSKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • ČIERNA HORA
 • ISLAND
 • IZRAEL
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • SRBSKO
 • ŠVAJČIARSKO
Doplňujúce údaje: Information of EUROPARC Federation members is available on our website: http://www.europarc.org/who-we-are/our-members/

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EUROPARC Federation is a member of:

IUCN: the world’s oldest and largest global environmental network - a democratic membership union with more than 1,000 government and NGO member organizations, and almost 11,000 volunteer scientists in more than 160 countries.

European Habitats Forum (EHF): a group of NGO networks that provide input and advice to DG Environment and the Nature Directors in EU Member States, particularly relating to the implementation of the Birds and Habitats Directives and the establishment of the Natura 2000 network.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 471 725
z toho financovanie z verejných zdrojov: 136 904
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 136 904
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
z iných zdrojov: 334 821
- dary: 10 401
- členské: 281 140
project funding : 0
intrest on deposit : 606
other sources : 42 674
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 200000  € a < 250000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.