Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Délégation des Barreaux de France

Αριθμός μητρώου: 0118191795-12
ημερομηνία της εγγραφής: 16/12/2008 12:19:04

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 22/04/2015 17:29:08
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 22/04/2015 17:29:08
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 22/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Délégation des Barreaux de France

DBF

AISBL

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue de la joyeuse entrée, 1
1040 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+322) 2306120

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Jean Jacques FORRER

Président

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Jean Jacques FORRER

Président, Avocat, Ancien Bâtonnier du Barreau de Strasbourg

    Στόχοι και αποστολή

La Délégation des Barreaux de France représente les avocats français auprès des institutions européennes.
Elle défend les valeurs de la profession d'avocat.

La Délégation des Barreaux de France a quatre missions principales:
la représentation des avocats français,
la formation en droit de l'Union européenne,
l'information juridique des avocats français en matière de droit de l'Union européenne,
la rédaction de deux publications (une hebdomadaire L'Europe en Bref, une trimestrielle, L'Observateur de Bruxelles).

  • ευρωπαϊκού επιπέδου
  • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

- 4ème directive anti-blanchiment
- directives garanties procédurales
- secrets d'affaires/directive intermédiation assurances
-- Petits litiges
-Initiative citoyenne européenne "A l'écoute" n° ECI (2015) 000001

- Discussions relatives aux évolutions du registre de transparence et implications pour les avocats ayant une activité de lobbying.
- Démarches pour un encadrement législatif européen des écoutes téléphoniques préservant les droits fondamentaux et le secret professionnel.


 

Όχι

Όχι

Expert Group on european judicial training E02241 DG Justice (Hélène BIAIS POUR DBF)

Όχι

Όχι

1. Formation judiciaire européenne
2. Droit européen des contrats
3. Acte authentique en Eujrope et actes comparables
4. "Recours collectifs"
5. Révision de la troisième directive anti-blanchiment.
6. Droit européen de la famille - proposition de règlement sur les régimes matrimoniaux.
7. Droit pénal européen - Garanties procédurales :
- Directive relative à la traduction et à l'nterprétation, proposition de la directive relative au droit à l'information dans les procédures pénales, proposition de direcvive relative à l'assistance d'un conseiller juridique et à l'aide juridictionnelle.
8. Aide judiciaire
9. e-justice et technologies de l'information
10. Libre circulation dse avocats dans l'UE
11. Droit européen des sociétés.
12. Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
13. Suivi de l'adhésion de l'UE à la CEDH
14. Brevet UE - Création d'un titre de protection des brevets à l'échelle de l'Union européenne & création d'une juridiction unifiée.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 2

2

0,5

Travaux en liaison avec les équipes du Conseil des Barreaux Européens (CCBE) et des délégations de barreaux nationaux établis à Bruxelles

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Jean-Jacques FORRER 18/09/2014 16/09/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
  • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Εσωτερική αγορά
  • Εσωτερικών Υποθέσεων

    Μέλη

Conseil National des Barreaux
Barreau de Paris
Conférence des Bâtonniers

Membre du Conseil des Barreaux européens/ Membres de l'Association des Avocats lobbyistes/ Membres de l'EEI (Institut Européen de l'Expertise et de l'Expert/ de l'ACE

Les Barreaux français(notamment par le biais de la DBF) sont membres du Conseil des Barreaux européens (CCBE).

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 50.000 € και < 99.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

Néant

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
RIN http://cnb.avocat.fr/Reglement-Interieur-National-de-la-profession-d-avocat-RIN_a281.html et le Code de déontologie du CCBE http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/FR_CCBE_CoCpdf2_1382973057.pdf