Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Délégation des Barreaux de France

Αριθμός μητρώου: 0118191795-12
ημερομηνία της εγγραφής: 16/12/2008 12:19:04 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 19/11/2013 9:45:44 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 19/11/2013 9:45:44 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Délégation des Barreaux de France
Ακρωνύμιο: DBF
Νομικό καθεστώς: AISBL
Δικτυακός τόπος: http://www.dbfbruxelles.eu/

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jean Jacques FORRER
Θέση: Président

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jean Jacques FORRER
Θέση: Président, Avocat, Ancien Bâtonnier du Barreau de Strasbourg

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 1 Avenue de la joyeuse entrée 
1040 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+322) 2306120
Αριθμός φαξ: (+322) 2306277
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: La Délégation des Barreaux de France représente les avocats français auprès des institutions européennes.
Elle défend les valeurs de la profession d'avocat.

La Délégation des Barreaux de France a quatre missions principales:
la représentation des avocats français,
la formation en droit de l'Union européenne,
l'information juridique des avocats français en matière de droit de l'Union européenne,
la rédaction de deux publications (une hebdomadaire L'Europe en Bref, une trimestrielle, L'Observateur de Bruxelles).
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 6
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Sébastien BLANCHARD 27/11/2013 25/11/2014
Marie FORGEOIS 27/11/2013 25/11/2014

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


1. Formation judiciaire européenne
2. Droit européen des contrats
3. Acte authentique en Eujrope et actes comparables
4. "Recours collectifs"
5. Révision de la troisième directive anti-blanchiment.
6. Droit européen de la famille - proposition de règlement sur les régimes matrimoniaux.
7. Droit pénal européen - Garanties procédurales :
- Directive relative à la traduction et à l'nterprétation, proposition de la directive relative au droit à l'information dans les procédures pénales, proposition de direcvive relative à l'assistance d'un conseiller juridique et à l'aide juridictionnelle.
8. Aide judiciaire
9. e-justice et technologies de l'information
10. Libre circulation dse avocats dans l'UE
11. Droit européen des sociétés.
12. Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
13. Suivi de l'adhésion de l'UE à la CEDH
14. Brevet UE - Création d'un titre de protection des brevets à l'échelle de l'Union européenne & création d'une juridiction unifiée.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Les Barreaux français(notamment par le biais de la DBF) sont membres du Conseil des Barreaux européens (CCBE).

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 50000  € και < 100000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.