Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Délégation des Barreaux de France

Αριθμός μητρώου: 0118191795-12
ημερομηνία της εγγραφής: 16/12/2008 12:19:04

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 19/11/2014 09:49:51
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 19/11/2014 09:49:51

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Délégation des Barreaux de France

DBF

AISBL

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue de la joyeuse entrée, 1
1040 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+322) 2306120

(+322) 2306277

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Jean Jacques FORRER

Président

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Jean Jacques FORRER

Président, Avocat, Ancien Bâtonnier du Barreau de Strasbourg

    Στόχοι και αποστολή

La Délégation des Barreaux de France représente les avocats français auprès des institutions européennes.
Elle défend les valeurs de la profession d'avocat.

La Délégation des Barreaux de France a quatre missions principales:
la représentation des avocats français,
la formation en droit de l'Union européenne,
l'information juridique des avocats français en matière de droit de l'Union européenne,
la rédaction de deux publications (une hebdomadaire L'Europe en Bref, une trimestrielle, L'Observateur de Bruxelles).

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Δραστηριότητες

1. Formation judiciaire européenne
2. Droit européen des contrats
3. Acte authentique en Eujrope et actes comparables
4. "Recours collectifs"
5. Révision de la troisième directive anti-blanchiment.
6. Droit européen de la famille - proposition de règlement sur les régimes matrimoniaux.
7. Droit pénal européen - Garanties procédurales :
- Directive relative à la traduction et à l'nterprétation, proposition de la directive relative au droit à l'information dans les procédures pénales, proposition de direcvive relative à l'assistance d'un conseiller juridique et à l'aide juridictionnelle.
8. Aide judiciaire
9. e-justice et technologies de l'information
10. Libre circulation dse avocats dans l'UE
11. Droit européen des sociétés.
12. Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
13. Suivi de l'adhésion de l'UE à la CEDH
14. Brevet UE - Création d'un titre de protection des brevets à l'échelle de l'Union européenne & création d'une juridiction unifiée.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

6

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Jean-Jacques FORRER 18/09/2014 16/09/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

    Μέλη

Les Barreaux français(notamment par le biais de la DBF) sont membres du Conseil des Barreaux européens (CCBE).

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 50.000  € και < 100.000  €

0 €

0 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.