Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten

Identifikačné číslo v Registri: 00912773627-15
Dátum registrácie: 20/05/2010 11:58:00

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 03/07/2015 11:35:52
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26/03/2015 12:16:53
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 26/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten

bAIK

Körperschaft öffentlichen Rechts

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Odborové zväzy a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Karlsgasse, 9/2
1040 Wien
RAKÚSKO

(+43 1) 5055807

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Christian Aulinger

Präsident

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Cornelia Hammerschlag

EU Referentin

    Ciele a poslanie

Die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten ist die gesetztlich eingerichtete berufliche Vertretung der Architekten und Ingenieurkonsulenten in Österreich und als solche zur Wahrung der gemeinsamen beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Architekten und Ingenieurkonsulenten berufen.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Generelle Interessensgebiete:
Binnemarktpolitik, besonders Berufsanerkennung, Vergabe, Dienstleistungen, KMUpolitik
Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, freie Berufe etc

Derzeitige wichtige Interessen
Berufsanerkennungsrichtlinie neu, Evaluierungsergebnisse Dienstleistungsrichtlinie, Vergaberrechtsreform etc


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 11

11

2,8

1 Person auf Mitarbeiterebene, mehrere auf unbezahlter Funktionärsebene, die die Aktivitäten neben ihrer Tätigkeit als aktive ArchitektInnen oder IngenieurkonsulentInnen ausüben

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Mitglieder der Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten sind die vier österreichischen regionale Kammern der Architekten und Ingenieurkonsulenten. In diesen sind wiederum die Berufsangehörigen Mitglied.

ACE - Architects Council of Europe
EFAP - European Forum of Architectural Policies
ECEC - European Council of Engineers Chambers
EFCA - Eurpean Federation of Engineering Consultancy Associations
FIDIC - International Federation of Consulting Engineers
CLGE - Council of European Geodetic Surveyors

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.