Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten

Identifikačné číslo v Registri: 00912773627-15
Dátum registrácie: 20.5.2010 11:58:00

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 23.4.2014 9:26:09
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23.4.2014 9:26:09


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
Skratka: bAIK
Právna forma: Körperschaft öffentlichen Rechts
Internetová stránka: http://www.arching.at

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Georg Pendl
Funkcia: Präsident

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Cornelia Hammerschlag
Funkcia: EU Referentin

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Karlsgasse  9/2
1040 Wien
RAKÚSKO
Telefónne číslo: (+43 1) 5055807
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten ist die gesetztlich eingerichtete berufliche Vertretung der Architekten und Ingenieurkonsulenten in Österreich und als solche zur Wahrung der gemeinsamen beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Architekten und Ingenieurkonsulenten berufen.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje: 1 Person auf Mitarbeiterebene, mehrere auf Funktionärsebene

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Stellungnahmen, Vorschläge in den für Architekten und Ingenieurkonsulenten relevanten Bereichen der EU Politik auf nationaler und europäischer Ebene

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
ACE - Architects Council of Europe
EFAP - European Forum of Architectural Policies
ECEC - European Council of Engineers Chambers
EFCA - Eurpean Federation of Engineering Consultancy Associations
FIDIC - International Federation of Consulting Engineers
CLGE - Council of European Geodetic Surveyors

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Gesamtbudget: 2.047.388 €

öffentliche Finanzierung 0 €
- aus EU Mitteln
- aus nationalen Mitteln
- aus subnationalen Mitteln

Mitgliedsbeiträge 2.047.388 €

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.