Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Central Sweden European Office

Identification number in the register: 15210638110-88
Registration date: 21/02/2012 15:36:53

The information on this entity was last modified on: 06/02/2015 11:40:34
The date of the last annual update was: 06/02/2015 11:40:34
Next update due latest on: 06/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Central Sweden European Office

Central Sweden

Regional representation

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Regional structures

    Contact details

Rue du Luxembourg, 3
Brussels BE-1000
BELGIUM

(+32-2) 501 08 80

    Person with legal responsibility

Mr  Sven-Åke Thoresen

Chairman

    Person in charge of EU relations

Ms  Maria Lunander

Director

    Goals / remit

• Central Swedens mål är att verksamheten utifrån ett EU-perspektiv ska bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program.

Central Sweden är regionförbundens verktyg för EU-arbete och ska vara väl känt hos regionförbunden som en kompetent och väl fungerande representation vid EU, med ett tydligt uppdrag och proaktivt arbetssätt. Regionala utvecklingsstrategier och program är styrdokument för Central Swedens arbete. Verksamheten som bedrivs av Central Sweden bygger på regionalt beslutade prioriteringar. I dessa prioriteringar utrycks visioner om regionernas framtid och en rad målbilder lyfts fram. Central Swedens arbete ska bidra till att förverkliga dessa mål.

• Central Sweden syfte är att skapa goda förutsättningar för samarbete över gränserna och att verka för att EU ska vara en viktig tillväxtfaktor för regionens offentliga organ i deras regionala utvecklingsarbete.

Central Sweden verkar genom att stödja ett aktivt politiskt påverkansarbete på EU-arenan i för regionerna relevanta sakfrågor. Samarbetet i form av Central Sweden ska medverka till att det finns en hög och aktuell kunskapsnivå rörande EU-perspektivet på prioriterade frågor bland ägarna och deras medlemmar. Denna inriktning innefattar även att stimulera framväxten av mer EU-finansierad projektverksamhet hos för att också dela med sig av kunnande och engagemang. För att metodiskt arbeta med projektstöd har Central Sweden EU-projektanalys (CEPA) initierats. Central Sweden satsar på att informera och stödje för att EU:s stöd till samarbetsprojekt i högre grad ska komma Region Dalarna, Region Gävleborg och Regionförbundet Örebro samt deras medlemmar till del.

regional/local

    Specific activities covered by the Register

CEF och TEN-T


 

No

No

No

No

No

Central Swedens viktigaste EU initiativ bestod under föregående år av:

Innovation med fokus på Horisont 2020 och smart specialisering.

Sammanhållningspolitiken med fokus på nationella reformprogram.

Transport med fokus på CEF och TEN-T.

Energi med fokus på Europa 2020-strategin.

Kompetensförsörjning och arbetsmarknad.

Utbildning.

EU:s styrning, framtid och horisontella frågor bland annat med fokus på EU:s budget 2014-2020.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 3  

3

3

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Melissa FRÖDIN 03/12/2014 01/12/2015
Ebba BJERKANDER 10/12/2014 08/12/2015
Maria LUNANDER 19/11/2014 17/11/2015

    Fields of interest

 • Budget
 • Climate Action
 • Culture
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Environment
 • General and Institutional Affairs
 • Information Society
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

0

 • SWEDEN

-SVEREG
The SWEREG network is a forum for directors of Swedish regional offices and members of the Swedish EU Representation responsible for regional affairs. Through SWEREG, the regions can obtain information about official Swedish positions. SWEREG meets roughly eight times per year.

-ERRIN

-CPMR

-AER

    Financial data

01/2013  -  12/2013

< 9,999 €

386,400 €

386,400 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

386,400 €

0 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.