Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Fundacja im. Stefana Batorego

Identification number in the register: 10828394017-54
Registration date: 17/08/2010 12:30:55

The information on this entity was last modified on: 01/04/2015 13:13:21
The date of the last annual update was: 01/04/2015 13:13:21
Next update due latest on: 01/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Sapieżyńska, 10a
Warszawa 00-215
POLAND

(+48) 22 536 02 00

    Person with legal responsibility

Ms  Ewa Kulik-Bielińska

Dyrektor

    Person in charge of EU relations

Mr  Gromadzki Grzegorz

Program Otwarta Europa

    Goals / remit

Fundacja im. Stefana Batorego działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.
Do priorytetowych zadań Fundacji należy:

* poprawa jakości polskiej demokracji

Wspieramy inicjatywy służące zwiększaniu partycypacji obywatelskiej i wzmacnianiu poczucia odpowiedzialności obywateli za wspólne dobro. Działamy na rzecz przejrzystości życia publicznego i upowszechniania społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Dążymy do podniesienia poziomu publicznej debaty i „uspołecznienia” procesu formułowania i wdrażania polityk publicznych.
* wzmacnianie roli instytucji obywatelskich w życiu publicznym

Wspieramy rozwój organizacji i koalicji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości polskiej demokracji i rozwijania współpracy międzynarodowej. Dążymy do profesjonalizacji i legitymizacji prowadzonych przez nie działań, budowie ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną.
* rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej

Działamy na rzecz zbliżenia między państwami Unii Europejskiej i wschodnimi sąsiadami, przede wszystkim Ukrainą i Białorusią. Wspieramy działania sprzyjające wymianie między krajami Europy Środkowej i Wschodniej, doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniem problemów społecznych. Dążymy do zwiększenia roli polskich organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej.

Fundacja prowadzi też działania mające na celu na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz dzieci niepełnosprawnych.W swojej działalności Fundacja:

* jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych
* nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków
* przestrzega przejrzystości zasad i procedur w procesie przyznawania dotacji

Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe. Fundacja realizuje też własne projekty: prowadzi kampanie społeczne i działania rzecznicze, monitoruje funkcjonowanie instytucji publicznych, organizuje konferencje i debaty, warsztaty i spotkania, wydaje publikacje.

  • European
  • national

    Specific activities covered by the Register

Program Otwarta Europa - działalność na rzecz zniesienia wiz dla państw z Europy Wschodniej


 

No

No

No

No

No

.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 1

1

0.2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Employment and Social Affairs
  • External Relations
  • Foreign and Security Policy and Defence
  • Home Affairs
  • Information Society
  • Justice and Fundamental Rights

    Membership and affiliation

47

Open Society Foundations
Forum Darczyńców
Grupa Zagranica
European Foundation Centre
Eastern Partnership Civil Society Forum

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999  

16,753,566 €

 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

0 €

0 €

16,753,566 €

1,602,633 €

656,581 €

13,017,190 €

1,443,710 €

33,452 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.