Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Związek Producentów Audio Video

Identification number in the register: 461725410425-17
Registration date: 18/01/2013 11:39:54

The information on this entity was last modified on: 18/02/2015 10:17:41
The date of the last annual update was: 18/02/2015 10:17:41
Next update due latest on: 18/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Związek Producentów Audio Video

ZPAV

stowarzyszenie

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Leona Kruczkowskiego, 12 lok. 2
Warszawa 00-380
POLAND

(+4822)6229219

    Person with legal responsibility

Mr  Andrzej Puczyński

Przewodniczący ZPAV

    Person in charge of EU relations

Mr  Marek Staszewski

Pełnomocnik ZPAV

    Goals / remit

Celem Stowarzyszenia jest ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonogramów i wideogramów, reprezentowanie i wspieranie interesów i praw producentów fonogramów i wideogramów oraz prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w dziedzinie fonografii, w tym w szczególności:
1) zbiorowe zarządzanie prawami do fonogramów i wideogramów swoich członków oraz praw podmiotów, które prawa do fonogramów i wideogramów powierzą Stowarzyszeniu oraz udzielanie pomocy w działalności tych producentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
2) wykonywanie zadań organizacji zbiorowego zarządzania prawami do fonogramów i wideogramów, w tym zwłaszcza związanych z wykonywaniem zbiorowego zarządzania, dochodzeniem ochrony oraz inkasowanie, dochodzenie i podział należnych uprawnionym do tych fonogramów i wideogramów wynagrodzeń na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa,
3) ochrona praw zagranicznych producentów fonogramów i wideogramów, korzystających w Polsce z ochrony w zakresie wynikającym z umów z tymi producentami lub reprezentującymi ich organizacjami międzynarodowymi,
4) wspieranie i propagowanie działalności nagraniowej producentów fonogramów i wideogramów zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
5) inicjowanie wydawania i promowania fonogramów i wideogramów o wysokich walorach artystycznych,
6) działanie na rzecz podniesienia walorów artystycznych i technologicznych fonogramów i wideogramów, w tym unowocześnienia techniki nagraniowej,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie praw własności intelektualnej, technik nagraniowych, nośników dźwięku i/lub obrazu, przenoszenia dźwięku i/lub obrazu poprzez wyodrębnioną komórkę analityczno - badawczą,
8) prowadzenie działalności statystycznej obejmującej fonogramy i wideogramy,
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, krajowymi i zagranicznymi organizacjami zawodowymi i społecznymi, jednostkami gospodarczymi oraz instytucjami zajmującymi się popularyzowaniem i rozpowszechnianiem fonogramów i wideogramów, propagowaniem ochrony lub zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie objętym zadaniami Stowarzyszenia,
2) prowadzenie działalności informacyjnej, interwencyjnej i prawnej w celu ochrony praw swoich członków w zakresie, w którym nastąpiło powierzenie praw do fonogramu lub wideogramu w zarząd,
3) organizowanie imprez promocyjnych, w tym konkursów i festiwali oraz prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzującej fonogramy i wideogramy,
4)zarządzanie oraz przyjmowanie w zarząd i pod ochronę prawa pokrewne do fonogramów i wideogramów członków Stowarzyszenia oraz innych podmiotów, które prawa te powierzą Stowarzyszeniu,
5) zawieranie umów o reprezentację, w tym o wzajemną reprezentację z organizacjami zarządzającymi prawami do fonogramów i wideogramów, korzystających w Polsce z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wiążących Polskę umów międzynarodowych,
6) wszczynanie i popieranie postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych, mających na celu dochodzenie ochrony praw producentów fonogramów i wideogramów przed nieautoryzowaną produkcją i dystrybucją fonogramów i wideogramów,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie praw własności intelektualnej,
8) gromadzenie i dystrybuowanie danych związanych z rynkiem muzycznym w Polsce i na świecie, w tym organizowanie rankingów i klasyfikacji wydawanych fonogramów i wideogramów.

national

    Specific activities covered by the Register

1. Prace Parlamentu Europejskiego związane z projektem dyrektywy w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych.
2. Prace Parlamentu Europejskiego związane z projektem dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz licencjonowania praw do utworów muzycznych.
3. Prace Parlamentu Europejskiego związane z projektami reformy prawa autorskiego.

udział w konsultacjach społecznych ogłaszanych przez Komisję Europejską


 

No

No

No

No

No

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 2

2

0.5

ZPAV jest organizacją działającą na rzecz producentów fonogramów w Polsce i dbającą o ochronę ich praw. Dotyczy to także obszaru legislacji europejskiej w tym zakresie. W związku z zakresem działaności Stowarzyszenia konieczny jest zatem udział w konsultacjach i spotkaniach na szczeblu europejskim. Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w kontakt z instytucjami europejskimi są: Pełnomocnik ZPAV oraz Dyrektor Organizacji Zbiorowego Zarządzania - w przypadku każdej z tych osób działalność ta jest jednak tylko częścią ich zakresu obowiązków i nie obejmuje pełnego wymiaru godzin.

    Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Marek STASZEWSKI 05/12/2015 03/12/2016

    Fields of interest

  • Audiovisual and Media
  • Consumer Affairs
  • Culture
  • Internal Market

    Membership and affiliation

Członkami ZPAV są firmy fonograficzne oraz producenci fonogramów - osoby fizyczne

ZPAV jest polską Grupą Krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego IFPI, z siedzibą w Zurichu (Utoquai 37, Postfach 581, CH-8024 Zurich, Switzerland), Sekretariatem w Londynie i Biurem Europejskim w Brukseli (Square de Meeûs 40, 1000 Brussels, Belgium).

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

ZPAV na podstawie polskiej Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych raportuje co roku szczegółowe zestawienia finansowo-organizacyjne do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podlega obowiązkowemu dorocznemu audytowi finansowemu.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.