Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high contrast version
  • Choose standard colour version
Profile of registrant

Związek Producentów Audio Video

Identification number in the register: 461725410425-17
Registration date: 18/01/13 11:39:54

The information on this organisation was last modified on 23/12/13 15:15:57
The date of the last annual update was 23/12/13 15:15:57


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Związek Producentów Audio Video
Acronym: ZPAV
Legal status: stowarzyszenie
Website address: http://www.zpav.pl

Sections

Section: II - In-house lobbyists and trade/professional associations
and more precisely: Trade, business & professional associations

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Andrzej Puczyński
Position: Przewodniczący ZPAV

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Marek Staszewski
Position: Pełnomocnik ZPAV

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 12 lok. 2 Leona Kruczkowskiego 
Warszawa 00-380
POLAND
Telephone number: (+4822) 6229219
Fax number: (+4822) 6251661
Other contact information: ZPAV jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych w Polsce, zrzeszającym 41 dużych i małych wytwórni płytowych (ok. 90 % polskiego rynku fonograficznego) oraz 195 indywidualnych producentów i przedstawicieli branży fonograficznej. Posiada zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami producenta fonograficznego. Od momentu powstania w 1991 roku ZPAV prowadzi działania na rzecz rozwoju rynku muzycznego w Polsce na forum prawnym, społecznym i biznesowym. Jest Grupą Krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego IFPI, reprezentowanej w Brukseli przez Biuro Europejskie IFPI (Square de Meeûs 40, 1000 Bruksela, Belgia, Tel: +32 (0)2 511 9208, Fax: +32 (0)2 502 3077, Email: euroinfo@ifpi.org).

DZIAŁALNOŚĆ ZPAV:

RYNEK MUZYCZNY
ZPAV jest źródłem informacji statystycznych o rynku muzycznym w Polsce. Prowadzi oficjalne zestawienia sprzedaży nagrań muzycznych (OLIS, Top 100) i airplay (przygotowywane dla ZPAV przez firmę Nielsen). Związek przyznaje także status Złotej i Platynowej Płyty dla najlepiej sprzedających się albumów.

NIELEGALNY OBRÓT MUZYKĄ
ZPAV od lat współpracuje z polskimi organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych. Związek opiniuje projekty rządowe w zakresie ochrony tych praw oraz uczestniczy w pracach powołanego przez premiera Międzyresortowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Praw Autorskich i Pokrewnych.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE ZPAV
Od początku działalności ZPAV prowadzi działania edukacyjne i promujące legalność muzyki. W maju 2010 roku ZPAV, we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Związek zapoczątkował projekt „Bądź świadomy” (www.badzswiadomy.pl). Kampania ma formę spotkań, na których uczestnicy dowiadują się o zagrożeniach związanych z umieszczaniem i pobieraniem nieautoryzowanych plików w internecie. Słuchacze mogą także dowiedzieć się, jak powstają płyty, filmy i programy komputerowe. Z projektu skorzystało 15 tys. uczniów i studentów.

DZIAŁANIA NA RZECZ PRAW PRODUCENTÓW
Jako organizacja działająca na rzecz producentów fonogramów ZPAV uczestniczy w tworzeniu aktów prawnych regulujących korzystanie z muzyki, także w dobie nowych technologii. Przedstawiciele Związku są m.in. zapraszani na posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, spotkania twórców w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, biorą udział w konsultacjach rządowych projektów nowelizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedstawiają stanowisko sektora fonograficznego w zakresie proponowanych na szczeblu Unii Europejskiej rozwiązań legislacyjnych.
ZPAV jest także organizacją zbiorowego zarządzania prawami producenta fronograficznego.

AKADEMIA FONOGRAFICZNA I NAGRODA FRYDERYK
Od 1995 roku ZPAV jest organizatorem FRYDERYKÓW – nagród muzycznych, przyznawanych każdego roku przez polskie środowisko muzyczne: ponad 1200 muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Celem Stowarzyszenia jest ochrona i zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonogramów i wideogramów, reprezentowanie i wspieranie interesów i praw producentów fonogramów i wideogramów oraz prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej i kulturalnej w dziedzinie fonografii, w tym w szczególności:
1) zbiorowe zarządzanie prawami do fonogramów i wideogramów swoich członków oraz praw podmiotów, które prawa do fonogramów i wideogramów powierzą Stowarzyszeniu oraz udzielanie pomocy w działalności tych producentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
2) wykonywanie zadań organizacji zbiorowego zarządzania prawami do fonogramów i wideogramów, w tym zwłaszcza związanych z wykonywaniem zbiorowego zarządzania, dochodzeniem ochrony oraz inkasowanie, dochodzenie i podział należnych uprawnionym do tych fonogramów i wideogramów wynagrodzeń na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa,
3) ochrona praw zagranicznych producentów fonogramów i wideogramów, korzystających w Polsce z ochrony w zakresie wynikającym z umów z tymi producentami lub reprezentującymi ich organizacjami międzynarodowymi,
4) wspieranie i propagowanie działalności nagraniowej producentów fonogramów i wideogramów zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
5) inicjowanie wydawania i promowania fonogramów i wideogramów o wysokich walorach artystycznych,
6) działanie na rzecz podniesienia walorów artystycznych i technologicznych fonogramów i wideogramów, w tym unowocześnienia techniki nagraniowej,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie praw własności intelektualnej, technik nagraniowych, nośników dźwięku i/lub obrazu, przenoszenia dźwięku i/lub obrazu poprzez wyodrębnioną komórkę analityczno - badawczą,
8) prowadzenie działalności statystycznej obejmującej fonogramy i wideogramy,
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, krajowymi i zagranicznymi organizacjami zawodowymi i społecznymi, jednostkami gospodarczymi oraz instytucjami zajmującymi się popularyzowaniem i rozpowszechnianiem fonogramów i wideogramów, propagowaniem ochrony lub zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie objętym zadaniami Stowarzyszenia,
2) prowadzenie działalności informacyjnej, interwencyjnej i prawnej w celu ochrony praw swoich członków w zakresie, w którym nastąpiło powierzenie praw do fonogramu lub wideogramu w zarząd,
3) organizowanie imprez promocyjnych, w tym konkursów i festiwali oraz prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzującej fonogramy i wideogramy,
4)zarządzanie oraz przyjmowanie w zarząd i pod ochronę prawa pokrewne do fonogramów i wideogramów członków Stowarzyszenia oraz innych podmiotów, które prawa te powierzą Stowarzyszeniu,
5) zawieranie umów o reprezentację, w tym o wzajemną reprezentację z organizacjami zarządzającymi prawami do fonogramów i wideogramów, korzystających w Polsce z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wiążących Polskę umów międzynarodowych,
6) wszczynanie i popieranie postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych, mających na celu dochodzenie ochrony praw producentów fonogramów i wideogramów przed nieautoryzowaną produkcją i dystrybucją fonogramów i wideogramów,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie praw własności intelektualnej,
8) gromadzenie i dystrybuowanie danych związanych z rynkiem muzycznym w Polsce i na świecie, w tym organizowanie rankingów i klasyfikacji wydawanych fonogramów i wideogramów.
The organisation's fields of interests are:
  • national

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 1
Complementary information: ZPAV jest organizacją działającą na rzecz producentów fonogramów w Polsce i dbającą o ochronę ich praw. Dotyczy to także obszaru legislacji europejskiej w tym zakresie. W związku z zakresem działaności Stowarzyszenia konieczny jest zatem udział w konsultacjach i spotkaniach na szczeblu europejskim. Osobami bezpośrednio zaangażowanymi w kontakt z instytucjami europejskimi są: Pełnomocnik ZPAV oraz Dyrektor Organizacji Zbiorowego Zarządzania - w przypadku każdej z tych osób działalność ta jest jednak tylko częścią ich zakresu obowiązków i nie obejmuje pełnego wymiaru godzin.

Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Marek Staszewski 24/12/13 20/12/14

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


1. Debata w sprawie ratyfikacji przez Parlament Europejski Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi ACTA.
2. Prace Parlamentu Europejskiego związane z projektem dyrektywy w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych.
3. Prace Parlamentu Europejskiego związane z projektem dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
  • Audiovisual and Media
  • Consumer Affairs
  • Culture
  • Internal Market

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
ZPAV jest polską Grupą Krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego IFPI, z siedzibą w Zurichu (Utoquai 37, Postfach 581, CH-8024 Zurich, Switzerland), Sekretariatem w Londynie i Biurem Europejskim w Brukseli (Square de Meeûs 40, 1000 Brussels, Belgium).

Financial data

Financial year: 01/2012 - 12/2012
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Amount and source of funding received from the EU institutions in financial year n-1 of registration
Procurement: 0 €
Grants: 0 €
Other (financial) information provided by the organisation:

ZPAV na podstawie polskiej Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych raportuje co roku szczegółowe zestawienia finansowo-organizacyjne do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podlega obowiązkowemu dorocznemu audytowi finansowemu.

Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.