Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high contrast version
  • Choose standard colour version
Profile of registrant

Zájmové sdružení právnických osob, Interoperabilita železniční infrastruktury

Identification number in the register: 196374311732-92
Registration date: 20/08/13 20:40:15

The information on this organisation was last modified on 20/08/13 20:50:11
The date of the last annual update was 20/08/13 20:40:15


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Zájmové sdružení právnických osob, Interoperabilita železniční infrastruktury
Acronym: SIZI
Legal status: Zájmové sdružení právnických osob
Website address: http://www.sizi.cz

Sections

Section: II - In-house lobbyists and trade/professional associations
and more precisely: Trade, business & professional associations

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Josef Jíra
Position: Předseda správní rady

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Bohuslav Dohnal
Position: Výkonný ředitel

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 46/1441 Kodaňská 
Praha 10 - Vršovice 100 10
CZECH REPUBLIC
Telephone number: (+420) 243065499
Fax number: (+) 
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Zájmové sdružení právnických osob ,,Interoperabilita železniční infrastruktury“ – národní Technologická platforma (dále jen jako TP).
Evropská železniční interoperabilita je významným inovačním impulsem a prostředkem ke zvýšení konkurenceschopnosti i komerční úspěšnosti českého železničního průmyslu. Pokračování činnosti TP má oporu ve strategických dokumentech České republiky a Evropského společenství a jejich prioritě – „Rozšiřování a zlepšení evropských infrastruktur“.
Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“ (TP) je zájmovým sdružením průmyslových společností, univerzit, výzkumných a projektových ústavů, kteří se podílí na investiční výstavbě a údržbě železničních staveb, jejich elektrizace, sdělovacím a zabezpečovacím zařízením a věcně souvisejícími výzkumnými, vývojovými a projekčními pracemi.
Univerzity jsou zastoupeny ČVUT v Praze, VUT v Brno, Univerzitou Pardubice a VŠB TU Ostrava. Členem je i Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín.
Průmyslové společnosti Skanska, EŽ Praha, AŽD, Subterra, SUDOP, DT Prostějov, ŽPSV, Výzkumný Ústav Železniční, VÚKV, Edikt, AK signal, Starmon, TZUS Praha, Trakce, MORAVIA Consult Olomouc, DOSTA Tábor.
Odborné zaměření TP od 1. 4. 2008 je v činnosti spojené se stavebními a výrobními aktivitami průmyslových společností působících v rámci železniční infrastruktury. Průmyslové společnosti, univerzity i výzkumné ústavy jsou zastoupeny ve společných týmech – expertních skupinách pro subsystémy „infrastruktura“, „energie“, „řízení a zabezpečení“ a ve skupině pro „rozhraní“, především v návaznosti na subsystém „kolejová vozidla“. Požadavky spojené s dosažením souladu produkce průmyslových partnerů TP s požadavky interoperability se týkají jimi zajišťované výroby a výstavby:
 výstavba železničních tratí, železničního spodku a svršku
 produkce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení
 elektrizace tratí, výroba zařízení elektrické trakce
 výstavba železničních mostů a tunelů
 výstavba železničních stanic a souvisejících zařízení
 výroba stavebních prvků a dalších zařízení železniční infrastruktury.
Studie proveditelnosti 5/96
Podpůrnými aktivitami jsou činnosti univerzit, vyšších odborných škol, výzkumných a projektových ústavů:
- vědecko-výzkumná a vývojová činnost
- zkušebnictví
- posuzování produkce
- projektová činnost
- expertní a konzultační činnost
- národní a mezinárodní standardizace
- vzdělávací činnost.
Spolupráce univerzit, výzkumných i projektových ústavů se společnostmi průmyslové praxe – členy TP je tradiční a vytváří využitelné východisko pro efektivní spolupráci. Prostředkem je rovněž účast pracovníků univerzit, výzkumných a projektových ústavů i pracovníků průmyslových společností na konkrétních aktivitách a záměrech výchovy a vzdělávání s využitím „Školicího střediska pro železniční interoperabilitu“, vybudovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Významnou součástí aktivit je vývoj metod a prostředků pro ověřování nároků interoperability akreditovanými zkušebními laboratořemi a notifikovanými osobami v souladu s evropskými nároky na jejich akreditaci a autorizaci – notifikaci.
Výše uvedené potvrzují uvedené údaje:
 vyřešené a řešené projekty, které byly prosazeny do různých národních a mezinárodních (evropských) programů, vč. projektů zaměřených na ochranu životního prostředí,
 účast zástupců železniční průmyslové praxe na tvorbě studijních programů, zástupců akademických pracovišť, přispívajících v rámci výuky či školení k pochopení evropské železniční interoperability jako hlavního nástroje zajištění funkce transevropského železničního systému.
 jsou připravovány a organizovány společné vzdělávací a školící aktivity s využitím „Školicího střediska pro železniční interoperabilitu“ (vybudovaného s využitím evropských dotací prostřednictvím OPPI).
The organisation's fields of interests are:
  • national

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 15
Complementary information: Jedná se o členy Rady technologické platformy pro výzkum a vývoj, dále o členy podpůrné skupiny pracovníků v Evropských výzkumných železničních organizacích

Persons accredited for access to European Parliament premises

First name Surname Start Date End Date
Radek Čech 17/09/13 14/09/14
Věra Holoubková 17/09/13 14/09/14
Bohuslav Dohnal 17/09/13 14/09/14

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


Projekty 6. výzvy 7. rámcového programu Evropské komise v oblasti dopravy.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
  • Research and Technology
  • Trans-European Networks
  • Transport

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
ETP - ERRAC, Participant Portal.

Financial data

Financial year: 01/2012 - 12/2012
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: 300,000 €
Amount and source of funding received from the EU institutions in financial year n-1 of registration
Procurement: 0 €
Grants: 0 €
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.