Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Lietuvos mokslų akademija

Identification number in the register: 8768994186-53
Registration date: 11/07/2008 16:31:51

The information on this entity was last modified on: 29/04/2015 09:17:14
The date of the last annual update was: 29/04/2015 09:17:14
Next update due latest on: 29/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Lietuvos mokslų akademija

LMA

biudžetinė įstaiga

    Section of registration

IV - Think tanks, research and academic institutions

Think tanks and research institutions

    Contact details

Gedimino pr., 3
Vilnius LT-01103
LITHUANIA

(+370 5) 261 3651

    Person with legal responsibility

Valdemaras Razumas

prezidentas

    Person in charge of EU relations

Andrius Bernotas

Organizacinio skyriaus vadovas

    Goals / remit

Mokslų akademijos misija – sutelkus iškilius mokslininkus, inicijuoti veiklas, kurios stiprintų Lietuvos gerovę, prisidėtų prie mokslo, socialinės, kultūrinės ir ekonominės krašto plėtros.

Mokslų akademija, įgyvendindama savo misiją, siekia šių svarbiausių strateginių tikslų:
1) nuosekliai skatinti aukštą mokslinių tyrimų ir studijų lygį, ypač daug dėmesio skiriant svarbiausiems Lietuvos mokslo, kultūros, kalbos, ūkio ir socialinės pažangos klausimams, atsižvelgiant į pasaulio mokslo tendencijas;
2) ugdyti visuomenės kritinį mokslinį mąstymą;
3) puoselėti mokslo ir akademinę laisvę, mokslinių tyrimų etiką.

Siekdama šių tikslų, Mokslų akademija:
1) inicijuoja arba Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) pavedimu organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus;
2) pagal savo kompetenciją konsultuoja Seimą ir Vyriausybę, teikia jiems rekomendacijas ir ekspertinius vertinimus;
3) teisės aktų nustatyta tvarka gali įgyvendinti valstybės kaip juridinių asmenų, reikalingų Mokslų akademijos veiklai užtikrinti, savininkės teises ir pareigas;
4) nustato mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas, leidžia mokslo ir mokslo populiarinimo periodinius ir neperiodinius leidinius, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos pavedimu koordinuoja mokslo leidinių ir mokslo bei technologijų sklaidos priemonių (mokslo populiarinimo audiovizualinės medžiagos rengimas ir periodinių leidinių leidyba, nacionalinių mokslo populiarinimo renginių organizavimas, žinių apie mokslą ir technologijas kompetencijų tobulinimas) įgyvendinimą;
5) organizuoja mokslinius kongresus, konferencijas, simpoziumus, seminarus, kitus Mokslų akademijos veiklą atitinkančius renginius;
6) sudaro bendradarbiavimo sutartis su užsienio mokslų akademijomis, Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijomis bei organizacijomis, stoja į tarptautines mokslines organizacijas, skatina savo narių veiklą jose, dalyvauja tarptautinėse, užsienio valstybių ir nacionalinėse programose;
7) skatina jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinę veiklą, konkurso būdu iš valstybės biudžeto, paramos teikėjų lėšų ar kitų teisėtai gautų lėšų skiria dotacijas ir stipendijas moksliniame darbe pasižymėjusiems mokslininkams ir studentams, siunčia mokslininkus stažuotis ir dirbti į užsienio mokslo centrus;
8) steigia ir teikia garbės vardus, premijas ir apdovanojimus už mokslo laimėjimus ir (arba) indėlį į eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą;
9) bendradarbiauja su pramonės ir verslo įmonėmis bei organizacijomis mokslo ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros klausimais;
10) bendradarbiauja su mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijomis;
11) turi įstatymų, kitų teisės aktų ir Statuto nustatytą savarankiškumą, nustato savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
12) saugo savo archyve Mokslų akademijos narių asmens bylas, taip pat Mokslų akademijos įsteigtų juridinių asmenų archyvinius dokumentus ir kitą mokslo istorijai vertingą medžiagą;
13) naudojasi kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

national

    Specific activities covered by the Register

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Mokslinių tyrimų organizavimas ir koordinavimas; konsultacijos, rekomendacijos ir ekspertiniai vertinimai valstybės institucijoms ir savivaldybėms; jaunųjų tyrėjų mokslinės veiklos skatinimas; mokslo rezultatų sklaida tyrėjų bendruomenei; mokslo populiarinimas


 

No

No

No

No

No

Eurointegracija mokslo ir visuomenės pažangai

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 3   50%: 4   25%: 212

219

58

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Climate Action
 • Culture
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Environment
 • Fisheries and Aquaculture
 • Food Safety
 • Foreign and Security Policy and Defence
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

219

 • AUSTRIA
 • BELGIUM
 • CYPRUS
 • ESTONIA
 • GERMANY
 • ITALY
 • LATVIA
 • LITHUANIA
 • NETHERLANDS
 • POLAND
 • SPAIN
 • SWEDEN
 • UNITED KINGDOM
 • ICELAND
 • NORWAY
 • RUSSIA, FEDERATION OF
 • SWITZERLAND
 • UNITED STATES

ALLEA - Visos Europos mokslų akademijų federacija (All European Academies),
EASAC - Europos akademijų mokslo konsultacinė taryba (European Academies Science Advisory Council),
FEAM - Europos medicinos mokslų akademijų federacija (Fédération Européenne des Académies de Médecine - Federation of European Academies of Medicine)
IAP - globalus mokslų akademijų tinklas (IAP: Inter-Academy Partnership),
ICSU - Tarptautinė mokslo sąjungų taryba (International Council of Scientific Unions).

    Financial data

01/2014  -  12/2014

700,000 € - 799,999 €

1,110,056 €

1,110,056 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

1,110,056 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.