Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще"

Identification number in the register: 60129672848-81
Registration date: 19/12/2009 17:39:03

The information on this entity was last modified on: 09/02/2017 19:31:30
The date of the last annual update was: 09/02/2017 19:31:30
Next update due latest on: 09/02/2018

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще"

Civil Association "Regional future"

CA_RF

НПО (NGO)

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

"Панайот Хитов", 1
с. Връв, област Видин 3779
BULGARIA

(+359)888668235

    Person with legal responsibility

Mr  Свилен Маринов

управител

    Person in charge of EU relations

Mr  Свилен Маринов

управител

    Goals / remit

А./ Развитие и утвърждаване на гражданското общество и защита на човешките права:
1. да подпомага членовете си да превъзмогнат унизителното състояние, в което се намират по повод на узнаване в пълна степен на правата си. Неразбирането на правата са довели до фактическата социална изолация от обществено-значимите проблеми на обществото;
2. да подпомага и представлява членовете си при защита на своите права пред държавните и местните органи на администрацията и управлението и да съдействува, подпомага и представлява членовете си в образуваните производства по защита на техните права;
3. да съдействува за установяване на контакти с международни организации с оглед осъществяване на правата на членовете си в рамките на Европейския съюз;
4. да осъществява подпомагане за реализацията на правата в пълния им размер на младежите-членове и тяхното активно включване в обществения живот и преодоляване на социалната изолация, в която са поставени в региона. Работата с младежите е изключителен акцент на сдружението по отношение реализацията на правата им заложени в националното ни и европейското законодателство;
5. да съдействува на членовете си за повишаване на информационната си култура ползувайки съвременни информационни технологии;
6. съдействува, подпомага и реализира заедно с членовете си проекти за финансиране по грантови схеми на структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС, както и съдействие за стартиране и разширяване на собствен бизнес по местоживеене на членовете.
Б./ Развитието и утвърждаването на духовните ценности и религиозната култура
1. да съдействува за развитие на духовните ценности, като сътрудничи с местните народни читалища в осъществяване и реализацията на Конвенцията за нематериалното културно наследство и разработка на пълната номенклатура на местните традиции и обичаи. Да се разработват съвместни проекти за финансиране на дейността на читалищата имаща отношение към дейността на сдружението;
2. да съдействува чрез и/или от името на църковните настоятелства на храмовете намиращи се в териториалния обхват на сдружението за придобиване на средства за укрепителни, възстановителни и реставрационни дейности и ново строит

regional/local

    Specific activities covered by the Register

В момента следя неизпълнението на практика на изискването на чл. 174 до 177 от Договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на принципа на сближаване


 

No

No

No

No

No

Участие в множество обществени консултации инициирани от Европейската комисия по темите представляващи интерес за сдружението.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 30

30

7.5

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Competition
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Fisheries and Aquaculture
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Humanitarian Aid
 • Information Society
 • Justice and Fundamental Rights
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

30

 • BULGARIA

    Financial data

01/2016  -  12/2016

< 9,999 €

500 €

0 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

500 €

500 €

Трайна практика проекти на сдружението да не бъдат одобрявани и сдружението вече няма възможност да функционира за съжаление. Присъединяването на България към Европейския съюз е всъщност една нова мечта, която очевидно няма да бъде изпълнена и няма механизъм в ЕС, кото да финансира НПО, които са генератор на добри прктики. По този начин гражданското общество е лишено от представителство и функционират взаимни връзки единствено с местните власти, които генерират непрекъснато корупция.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.