Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще"

Identification number in the register: 60129672848-81
Registration date: 19/12/2009 17:39:03

The information on this entity was last modified on: 20/12/2013 20:24:56
The date of the last annual update was: 20/12/2013 20:24:56

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще"

Civil Association "Regional future"

CA_RF

НПО (NGO)

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

"Панайот Хитов", 1
с. Връв, област Видин 3779
BULGARIA

(+359) 888668235

(+) 

    Person with legal responsibility

Mr  Свилен Маринов

управител

    Person in charge of EU relations

Mr  Свилен Маринов

управител

    Goals / remit

А./ Развитие и утвърждаване на гражданското общество и защита на човешките права:
1. да подпомага членовете си да превъзмогнат унизителното състояние, в което се намират по повод на узнаване в пълна степен на правата си. Неразбирането на правата са довели до фактическата социална изолация от обществено-значимите проблеми на обществото;
2. да подпомага и представлява членовете си при защита на своите права пред държавните и местните органи на администрацията и управлението и да съдействува, подпомага и представлява членовете си в образуваните производства по защита на техните права;
3. да съдействува за установяване на контакти с международни организации с оглед осъществяване на правата на членовете си в рамките на Европейския съюз;
4. да осъществява подпомагане за реализацията на правата в пълния им размер на младежите-членове и тяхното активно включване в обществения живот и преодоляване на социалната изолация, в която са поставени в региона. Работата с младежите е изключителен акцент на сдружението по отношение реализацията на правата им заложени в националното ни и европейското законодателство;
5. да съдействува на членовете си за повишаване на информационната си култура ползувайки съвременни информационни технологии;
6. съдействува, подпомага и реализира заедно с членовете си проекти за финансиране по грантови схеми на структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС, както и съдействие за стартиране и разширяване на собствен бизнес по местоживеене на членовете.
Б./ Развитието и утвърждаването на духовните ценности и религиозната култура
1. да съдействува за развитие на духовните ценности, като сътрудничи с местните народни читалища в осъществяване и реализацията на Конвенцията за нематериалното културно наследство и разработка на пълната номенклатура на местните традиции и обичаи. Да се разработват съвместни проекти за финансиране на дейността на читалищата имаща отношение към дейността на сдружението;
2. да съдействува чрез и/или от името на църковните настоятелства на храмовете намиращи се в териториалния обхват на сдружението за придобиване на средства за укрепителни, възстановителни и реставрационни дейности и ново строителство в рамките на храмовете;
В./ Развитието на здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура:
1./ разработка и реализация на проекти в посочените области и предмет на безвъзмездно финансиране от структурните фондове на ЕС чрез седемте оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 и Програмата за развитие на рибарството и аквакултурите, както и програми за трансгранично, междурегионално и междунационално сътрудничество; донорски програми на отделни правителства и други;
2./ разработка на проекти за превръщане на сдружението в център за трансфер на върхови технологии и тяхното реализиране под формата на демонстрационни проекти.
Г./ Разработка на регионални проекти и реализацията им за подпомагане на социално слабите граждани; на хората с увреждания и на лицата нуждаещи се от грижи;
1./ разработка и реализация на проекти за краткосрочно изграждане на социална инфраструктура за подпомагане на посочените рискови групи от населението, която инфраструктура да отразява стандартите на ЕС по отношение грижите за хората в неравностойно положение;
2./ активно участие в проекти разработени и реализирани, като обновяване на населените места в регионалния обхват на сдружението.
Д./ Разработка на проекти и реализацията им самостоятелно и в сътрудничество с държавни и местни органи на администрацията за социалната интеграция на наличните малцинствени общности – власи, роми, новоселяни и личностната реализация на хората. Гражданите на двете общини Брегово и Ново село са населени тотално от компактна група от власи с присъствие на локализирани групи в отделни населени места от роми и в самото с.Ново село от уникална етническа общност – новоселяни.

regional/local

    Activities

Участие в множество обществени консултации инициирани от Европейската комисия по темите представляващи интерес за сдружението.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

5

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Competition
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Fisheries and Aquaculture
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Humanitarian Aid
 • Information Society
 • Justice and Fundamental Rights
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

30

 • BULGARIA

    Financial data

01/2013  -  12/2013

500 €

 €

 €

 €

 €

 €

500 €

500 €

 €

< 50,000  €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.