Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Институт за европейски инициативи

Identification number in the register: 05195525924-10
Registration date: 26/05/2011 19:02:45

The information on this entity was last modified on: 05/02/2015 17:27:09
The date of the last annual update was: 05/02/2015 17:27:09
Next update due latest on: 05/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Институт за европейски инициативи

Institute for European Initiatives

IEI

Неправителствена организация

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Живописна, 4А
P.O. box: 20
София 1619
BULGARIA

(+359) 885090768

    Person with legal responsibility

Mr  Николай Ценков

Председател на Управителния съвет

    Person in charge of EU relations

Mr  Николай Ценков

Председател на УС

    Goals / remit

1. Модернизация на гражданското общество по отношение на стопански, социални и културни практики на базата на образованието, иновациите и развитието на човешкия потенциал.
2. Създаване и прилагане на устойчиви модели на развитие, съответстващи на българските особености и култура.
3. Да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, висшето и средно образование, науката, техниката и технологиите.
4. Сдружението има за цел да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.
5. Интеграция на младите хора в обществените процеси.
6. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на жените в обществения и стопански живот.
7. Модернизиране на сравнително изостаналите селски региони, като се създадат условия за запазване на културните традиции и околната среда.
8. Популяризиране на българската традиция, бит, култура в европейски и световен мащаб.
9. Развитие на младежки дейности и общности в малки населени места.
10. Популяризиране формите на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси.
11. Насърчаване на младежкото творчество и културен диалог.
12. Превенция на рисковото поведение сред младите хора.
13. Насърчаване на гражданска активност и доброволчество.
14. Стимулиране на здравословен начин на живот.
15. Създаване на условия за реализация и бизнес.
16. Насърчавасне на информационното общество и електронното управление в България и в Европейския съюз.

European

    Specific activities covered by the Register

1. Модернизация на гражданското общество по отношение на стопански, социални и културни практики на базата на образованието, иновациите и развитието на човешкия потенциал.
2. Създаване и прилагане на устойчиви модели на развитие, съответстващи на българските особености и култура.
3. Да работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество, висшето и средно образование, науката, техниката и технологиите.
4. Сдружението има за цел да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.
5. Интеграция на младите хора в обществените процеси.
6. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на жените в обществения и стопански живот.
7. Модернизиране на сравнително изостаналите селски региони, като се създадат условия за запазване на културните традиции и околната среда.
8. Популяризиране на българската традиция, бит, култура в европейски и световен мащаб.
9. Развитие на младежки дейности и общности в малки населени места.
10. Популяризиране формите на неформалното образование и създаване на възможности за реализация на социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси.
11. Насърчаване на младежкото творчество и културен диалог.
12. Превенция на рисковото поведение сред младите хора.
13. Насърчаване на гражданска активност и доброволчество.
14. Стимулиране на здравословен начин на живот.
15. Създаване на условия за реализация и бизнес.
16. Насърчавасне на информационното общество и електронното управление в България и в Европейския съюз.


 

No

No

No

No

No

1. Подпомагане на обучението на свои членове, чрез курсове и семинари и повишаване на информираността им по конкретни държавни, правителствени и международни програми;
2. Създаване на мрежа за взаимодействие между сдружение с нестопанска цел „Институт за европейски инициативи” и организации със сроден предмет на дейност в страната и чужбина, обмен на програми и идеи;
3. Съвместна работа с компетентните национални и международни институции и представители на бизнеса в областта на регионалното развитие, малките и средни предприятия, държавните структури, информационната сигурност, образованието, младеж и др.;
4. Организиране на форуми за обществени и експертни дискусии и обсъждания;
5. Разработване на проекти за въвеждане на модернизационни практики;
6. Разработване на комуникационни стратегии;

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 3   50%: 5  

8

5.5

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Audiovisual and Media
 • Budget
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Culture
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enlargement
 • Enterprise
 • Environment
 • External Relations
 • Fisheries and Aquaculture
 • Food Safety
 • Foreign and Security Policy and Defence
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Humanitarian Aid
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Sport
 • Taxation
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

53

    Financial data

01/2011  -  01/2012

< 9,999 €

60,000 €

58,000 €

20,000 €

Public

25,000 €

Noational

7,000 €

6,000 €

2,000 €

2,000 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.