Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Provincie Noord-Brabant

Identification number in the register: 62636428022-47
Registration date: 08/02/2012 17:52:37

The information on this entity was last modified on: 06/10/2015 10:27:28
The date of the last annual update was: 01/04/2015 17:03:21
Next update due latest on: 01/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Provincie Noord-Brabant

PNB

publiekrechterlijk

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Regional structures

    Contact details

Brabantlaan, 1
's Hertogenbosch 5200 MC
NETHERLANDS

(+31)736812812

    Person with legal responsibility

Ms  Elisabeth Koch-Van der Spek

Hoofd Bureau Internationale Zaken

    Person in charge of EU relations

Mr  Jop Van Unnik

Manager EU Affairs

    Goals / remit

De provincie vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.


De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Verantwoordelijkheden
Het provinciebestuur moet zelfbewust haar plaats kiezen, altijd in relatie tot taken en verantwoordelijkheden van rijk en gemeenten. De provinciale overheid is daarbij leidend in het ruimtelijke domein. Terwijl in het economische domein de leiding juist meer bij bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties ligt en de provincie meer faciliteert en regiseert.

Rol van de provincie
De provincie heeft 3 kernrollen:

Als gebiedsautoriteit is de provincie verantwoordelijk voor een scherpe langetermijnvisie op de toekomst van Brabant als kennis- en innovatieregio. De provincie verbindt partijen met elkaar en schept ruimtelijk-economische condities. Waar nodig maakt de provincie gebruik van haar doorzettingsmacht. Een voorbeeld van verbindend besturen is BrabantStad, waarin provincie en de 5 grote Brabantse steden samen optrekken.

In haar rol als opdrachtgever voor uitvoering legt de provincie uitvoerende taken zoveel mogelijk bij andere instanties, uiteraard vanuit professioneel opdrachtgeverschap. Strategische uitvoeringszaken worden daarbij waar mogelijk in huis gehouden.

Als kwaliteitsbewaker gaat de provincie sober te werk. De gemeentelijke bestuurslaag moet volwassen en zelfredzaam zijn. Waar mogelijk houdt de provincie systeemtoezicht en controleert en signaleert ze beperkt of het systeem in de praktijk werkt of dat er zaken die misgaan. Indien nodig vindt voortvarend interventie plaats.

 • European
 • national
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

EFSI Juncker Investeringsplan, Herziening Witboek Transport, Better Regulation, Urban Agenda, Industriepakket, Smart Mobility, TEN-T

Seminar in aanloop van Nederlands EU voorzitterschap, Open Days 2015, Uitrol Europese programma's in kader EFRO, Deelname aan Vanguard Initiative netwerk, Betrokkenheid bij NL Investeringsplatform in kader 'Junckerplan'.


 

No

No

No

No

No

Het informeren van de achterban over Europees beleid op gebied van Regionaal Beleid, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Europa2020, Onderzoek en Innovatie, Cultuur, Vervoer. Het organiseren van evenementen en debatten over deze dossiers, het ontvangen van van groepen burgers, studenten, ambtenaren, bestuurders.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

100%: 3  

3

3

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Budget
 • Climate Action
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Culture
 • Economic and Financial Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Information Society
 • Internal Market
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Sport
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

1,000

 • BELGIUM

De provincie Noord-Brabant is lid van de AER, de vereniging van Europese regio's en is verder actief binnen het Comité van de Regio's, het Polis-netwerk en is aangesloten bij het IPO, de Nederlandse koepel van provincies.De provincie is actief binnen het Vanguard Initiative van geïndustrialiseerde regio's en het netwerk Districts of Creativity.

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

1,012,700,000 €

446,800,000 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

320,000,000 €

126,800,000 €

565,900,000 €

245,000,000 €

33,000,000 €

3,200,000 €

50,000,000 €

32,800,000 €

191,900,000 €

10,000,000 €

Geen

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.