Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност "Болкан Асист"

Identification number in the register: 44268443125-25
Registration date: 26/01/2010 13:09:36

The information on this entity was last modified on: 02/02/2015 19:31:15
The date of the last annual update was: 02/02/2015 19:31:15
Next update due latest on: 02/02/2017

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност "Болкан Асист"

Balkan Assist Association for Citizens Activity and Support

БА/ BAA

юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Ул. «Енос», 7
София 1407
BULGARIA

(+3592)962 86 70

    Person with legal responsibility

Ms  Славея Христова

Изпълнителен Директор

    Person in charge of EU relations

Ms  Vladimira Tsenkova

Project Manager

    Goals / remit

Мисия: Сдружение "Болкан Асист" стимулира и подкрепя прякото гражданско участие на местно и централно ниво като реализира инициативи и проекти в партньорство с обществени групи, организации и институции.
Проектите на сдружението са насочени главно към прякото гражданско участие във вземането на решения на местно, регионално и централно ниво.

Визия:"Болкан Асист" е търсен партньор от национални и международни организации за реализиране на проекти и програми, подкрепящи местни и регионални инициативи.
Членовете на "Болкан Асист" са признат екип от висококвалифицирани специалисти със свой принос за просперитета на България и на Балканите и за интегрирането им в Европейската общност.
"Болкан Асист" е важен участник в международните мрежи от организации, работещи за устойчивото развитие на обществото и неговите структури.

European

    Specific activities covered by the Register

European Citizens Initiative
Direct Democracy


 

No

No

No

No

No

•Организация и модериране на обществени процеси и събития - "Болкан Асист" организира и провежда проблемни дискусии, семинари, кръгли маси, дискусионни форуми, обществени обсъждания и др.

•Проучване, разработване и прилагане на иновативни практики за пряко гражданско участие - една от силните страни на "Болкан Асист" е пряката работа с хората на място (“на терен”) и включването им в нови, неизползвани до сега форми на участие в обществения живот и в процеса на вземане на решения.

•Управление и реализация на проекти – "Болкан Асист" се ангажира с целия цикъл на един проект: от неговото идентифициране и планиране до неговото изпълнение, наблюдение и оценка - това може да бъде цялостен пакет или отделни консултантски и изпълнителски дейности.

•Мониторинг и подкрепа на проекти – “Болкан Асист” разполага със специализиран екип за мониторинг и подкрепа на проекти, обучен с помощта на български и международни специалисти и проверен в практиката; при заявена необходимост Болкан Асист разработва концепции и извършва мониторинг и подкрепа, съобразени със спецификата и големината на проектите.

•Съпътстване на проекти – "Болкан Асист" предлага текущо съдействие на ръководители и изпълнители на проекти, ориентирано най-вече към управленските умения и институционалното укрепване; с помощта на широката мрежа от експерти и чрез многостранния опит и способности на членовете си, "Болкан Асист" е в състояние да отговори и на много други заявки.

•Обучение, консултации, експертна помощ – с помощта на доказани професионалисти “Болкан Асист” може да бъде полезен както на нестопански организации и граждански групи, така и на представители на местните и регионални власти с курсове, семинари, консултации и специализирана помощ в областите: гражданско участие, управление на проекти, мониторинг и оценка на проекти, институционално развитие на организациите, управление на човешките ресурси и др.

•Посредничество и обмяна на опит – "Болкан Асист" съдейства за намиране, създаване и поддържане на контакти и партньорства и обмен на информация и опит между личности, организации, общини, фирми и др.

•Връзки с обществеността – "Болкан Асист" разработва и реализир

    Number of persons involved in the activities described in the box above

50%: 1  

1

0.5

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Employment and Social Affairs
  • External Relations
  • Foreign and Security Policy and Defence
  • Information Society
  • Justice and Fundamental Rights
  • Trade
  • Youth

    Membership and affiliation

32

  • BULGARIA

Сдружение "Болкан Асист" е част от мрежата на:
ALDA (Association of Local Democracy Agencies);
The Initiative and Referendum Institute - Europe(IRI - Europe)

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

103,398 €

102,398 €

 €

3,398 €

European Commission

99,000 €

1,000 €

1,000 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.