Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Slovenská komora daňových poradcov

Identification number in the register: 69436509364-94
Registration date: 20/08/2012 10:44:40

The information on this entity was last modified on: 10/02/2015 13:31:45
The date of the last annual update was: 10/02/2015 13:31:45
Next update due latest on: 10/02/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Slovenská komora daňových poradcov

SKDP

iná, profesijná stavovská organizácia založená zo zákona

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Námestie SNP, 7
P.O. box: 54
Banská Bystrica 974 01
SLOVAKIA

(+421) 48 412 43 93

    Person with legal responsibility

Mr  Milan Vargan

prezident

    Person in charge of EU relations

Mr  Milan Vargan

prezident

    Goals / remit

Slovenská komora daňových poradcov je profesijnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje daňových poradcov zapísaných v zozname vedenom komorou na základe osobitného zákona č. 78/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Tento zákon určuje postavenie komory a jej právomoc pri vydávaní osvedčení oprávňujúcich poskytovať daňové poradenstvo fyzickým alebo právnickým osobám. Týmto zákonom a jeho novelami č. 249/1994 Z.z., č.101/1995 Z.z., č. 378/1996 Z.z., č. 68/2005 Z.z., č. 136/2010 Z.z. a 354/2013 Z.z. sa určujú všetky základné vzájomné záväzky komory voči svojim členom a povinnosti členov voči komore. Len komora za zákonom stanovených podmienok môže zapísať do zoznamu komory daňového poradcu na základe splnenia predpísaných podmienok, kde popri úspešnom vykonaní náročných skúšok, ktorými sa overujú odborné schopnosti kandidáta, sa kladie dôraz na morálnu bezúhonnosť a dlhodobé praktické odborné skúsenosti v odbore.
Sídlom komory je Banská Bystrica.
Komora ochraňuje oprávnené záujmy svojich členov, vytvára vhodné podmienky na ich ďalší odborný rast tým, že zabezpečuje v samostatnom vzdelávacom systéme komory svojim členom aktuálne informácie o aktualizácii a zmenách daňových zákonov. Podľa potreby a na základe svojho disciplinárneho poriadku a disciplinárnej komisie zabezpečuje, aby postupy daňových poradcov - členov komory v praxi boli vykonávané v súlade s týmto poriadkom a etickým kódexom daňového poradcu.
Komora je teda organizáciou, ktorá popri tom, že združuje daňových poradcov, ktorí sú jediní v SR oprávnení vykonávať daňové poradenstvo, poskytuje profesijnú ochranu týmto daňovým poradcom a asistentom daňových poradcov, zabezpečuje pre nich pravidelné vzdelávanie a podieľa sa na sprístupňovaní dôležitých odborných informácií významných pre poskytovanie daňového poradenstva.
Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) začala svoju činnosť bezprostredne po ustanovujúcom valnom zhromaždení v roku 1992. V tomto roku začalo pôsobiť prvých 88 daňových poradcov. Od tohoto obdobia do súčasnosti vzrástol počet daňových poradcov - fyzických osôb na 828 a 111 právnických osôb, členov SKDP, oprávnených vykonávať daňové poradenstvo.
SKDP je vnútorne organizovaná regionálne, t.j. sú vytvorené regionálne komory tak, aby mohli poskytovať lepšie vzdelávací a informačný servis pre svojich členov a súčasne aby sa vytvorila vhodnejšia komunikácia komory a daňových poradcov s podnikateľskou sférou. Práve v týchto regionálnych kanceláriách komory v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach sú poskytované úplné a relevantné informácie o činnosti komory, o možnostiach akým spôsobom pracujú a poskytujú služby daňoví poradcovia svojim klientom.
Nosnou líniou ďalšej činnosti komory je príprava nových daňových poradcov, ktorí budú pôsobiť v daňovom poradenstve adekvátne potrebám súčasnej hospodárskej praxe. Na príprave nových daňových poradcov sa podieľa aj dcérska spoločnosť Akadémia daňových poradcov s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorú komora v r. 1995 zriadila so svojou 100%-nou kapitálovou účasťou. Táto spoločnosť je orientovaná aj na organizáciu vzdelávacej a vydavateľskej činnosti a to nielen pre daňových poradcov - členov komory, ale aj pre iné skupiny, pre podnikateľskú sféru.
Komora prevádzkuje vnútorný informačný systém - Baltazár, ktorý je sprístupnený členom prostredníctvom siete Internet. V sídle komory a jej regionálnych komorách sa do tohoto systému ukladajú informácie potrebné k činnosti daňových poradcov.
Popri členstve v CFE je SKDP členom aj v medzinárodnom výbore založenom z iniciatívy Rakúskej a Nemeckej daňovej komory. V tomto výbore aktívne pracujú naši členovia.
Popri týchto zahraničných aktivitách komory SKDP aktívne spolupracuje s niektorými daňovými komorami v zahraničí, najmä s Rakúskou a Českou komorou.
Slovenská komora daňových poradcov je jedinou oprávnenou organizáciou podľa zákona, ktorá môže združovať a poskytovať oprávnenie svojim členom na poskytovanie daňového poradenstva.

  • national
  • regional/local

    Specific activities covered by the Register

nie


 

No

No

No

No

No

v minulosti nie

v sucasnosti je zamer stat sa clenom VAT Expert Group

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 1

1

0.2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Customs
  • Education
  • Taxation

    Membership and affiliation

CFE (Confédération Fiscale Européenne - The European federation of tax advisers)

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.

The organisation has also declared to be bound to the following other Code:
Milan Vargan