Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Hospodářská komora České republiky

Identification number in the register: 7829357255-35
Registration date: 29/07/2008 20:21:48

The information on this entity was last modified on: 08/02/2016 14:46:25
The date of the last annual update was: 08/02/2016 14:46:25
Next update due latest on: 08/02/2017

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Hospodářská komora České republiky

HK ČR

právnická osoba, jejíž poslání je upraveno zákonem č. 301/1992 Sb.

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Freyova, 27/82
Praha 190 00
CZECH REPUBLIC

(+420)266 721 300

Avenue des Arts 19 A/D
Brussels 1000
BELGIUM

(+32)2502 07 66

    Person with legal responsibility

Mr  Vladimír Dlouhý

prezident

    Person in charge of EU relations

Ms  Alena Mastantuono

Brussels delegate

    Goals / remit

Posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví; prosazování, ochrana a reprezentace zájmů českého podnikatelského prostředí na základě zákona č. 301/1992 Sb. a zajišťování potřeb svých členů. HK ČR je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

HK ČR je tvořena dvěma složkami (regionální a oborovou), prostřednictvím kterých sdružuje 14 tisíc členů podílejících se z 60% na celkovém HDP ČR a zaměstnávajících dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. HK ČR je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a dále okresními a regionálními hospodářskými komorami. Oborová část Hospodářské komory ČR je tvořena 81 živnostenskými společenstvy.

Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace. HK ČR se podílí na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Za její nejvýznamnější aktivity lze jmenovat významný podíl na připomínkování národní a evropské legislativy týkající se podnikatelského prostředí, dále pak v projektech Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání a Czech Point (jednotná kontaktní místa státní správy).

K HK ČR je přidružen Rozhodčí soud při HK ČR, který se kromě klasických záležitostí zabývá i mimosoudním řešením sporů o domény eu.

Členové HK ČR mají možnost přihlásit se k Etickému kodexu, jehož podepsáním se zavazují k čestnosti, odpovědnosti, sounáležitosti, profesionalitě a používání loga HK ČR.

 • European
 • global
 • national
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Digitální unie
Energetická unie
Junckerův investiční balíček
Jednotný trh služeb v EU


 

No

EESC

No

No

No

Zapojení se do veřejných konzultací evropských institucí.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

50%: 2   25%: 3

5

1.8

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Audiovisual and Media
 • Budget
 • Climate Action
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Customs
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • External Relations
 • Food Safety
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/hospodarska-komora-ceske-republiky-hk-cr/hospodarska-komora-ceske-republiky.aspx

Hospodářská komora České republiky udržuje a rozvíjí styky s institucemi podobného poslání v zahraničí. Je jedním ze zakladatelů bruselského střediska České podnikatelské reprezentace při EU - CEBRE (www.cebre.cz), která hájí její zájmy u evropských institucí.

Dále je členem sdružení evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími nejen na národní úrovni, ale i všude ve světě.

    Financial data

01/2014  -  12/2014

10,000 € - 24,999 €

10,500 €

Zakázka získaná sdružením EUROCHAMBRES

0 €

0

Částka v bodě 3 zahrnuje prostředky získané nejen přímo ale také prostřednictvím jiných institucí koordinujících dané projekty. Částka zároveň nezahrnuje prostředky ze strukturálních fondů čerpané v ČR.

Výdaje HK ČR na hájení zájmů českých podnikatelů na evropské úrovni zahrnují, kromě personálních a provozních nákladů i výdaje spojené se zahraničními cestami svých zaměstnanců do institucí EU.

Náklady nezahrnují členské příspěvky evropským platformám EUROCHAMBRES ani prostředky související s provozem střediska CEBRE.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.