Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Národní knihovna ČR

Identification number in the register: 737332212774-57
Registration date: 20/02/2014 12:53:04

The information on this entity was last modified on: 20/02/2014 14:14:21
The date of the last annual update was: 20/02/2014 12:53:04

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Národní knihovna ČR

NK ČR

Příspěvková organizace

    Section of registration

VI - Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities, etc.

Other public or mixed entities, etc.

    Contact details

Klementinum, 190
Praha 11000
CZECH REPUBLIC

(+420) 221663338

(+420) 221663175

    Person with legal responsibility

Mr  Tomáš Böhm

generální ředitel

    Person in charge of EU relations

Mr  Vít Richter

ředitel Knihovnického institutu

    Goals / remit

Postavení, cíle a úkoly Národní knihovny ČR jsou stanoveny zákonem (č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění)
a zřizovací listina Národní knihovny České republiky vydaná ministrem kultury 30. 11. 2011, ve znění z 26. 4. 2012.


Ustanovení § 9 zákona č. 257/2001 Sb.:

Národní knihovna

(1) Národní knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy. Národní knihovna trvale uchovává konzervační fond a historický fond.

(2) Národní knihovna je centrem systému knihoven. V systému knihoven vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci zejména
a) formou souborného katalogu zpracovává evidenci knihovních dokumentů v knihovních fondech knihoven na území České republiky, kterou zpřístupňuje knihovnám,

b) zpracovává národní bibliografii a zabezpečuje koordinaci národního bibliografického systému,

c) plní funkci národní agentury pro mezinárodní standardní číslování knih a hudebnin,

d) plní funkci národního centra meziknihovních služeb České republiky,

e) plní funkci národního centra mezinárodní výměny oficiálních publikací,6)

f) zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití předmětů ochrany podle zvláštního právního předpisu7) a provádí úhradu odměn za jejich půjčování,

g) zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění.

national

    Activities

Konzultace k přezkumu evropského autorského práva

    Number of persons involved in the activities described in the box above

446

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

  • Audiovisual and Media
  • Culture
  • Education
  • Information Society
  • Internal Market
  • Regional Policy
  • Youth

    Membership and affiliation

446

  • CZECH REPUBLIC

Národní knihovna ČR je ze zákona centrem systému knihoven v České republice.

Je členkou Sdružení knihoven - http://www.sdruk.cz/

Je členkou IFLA - http://www.ifla.org/

Je členkou CENL - http://web3.nlib.ee/cenl/index.php

Je členkou LIBER - http://www.libereurope.eu

    Financial data

01/2013  -  12/2013

24,622,255 €

22,048,026 €

 €

28,694 €

22,019,332 €

 €

2,574,229 €

8,198 €

 €

650,319 €

1,915,712 €

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.