Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Hospodářská komora České republiky

Identification number in the register: 7829357255-35
Registration date: 29/07/2008 20:21:48

The information on this entity was last modified on: 22/04/2015 15:48:17
The date of the last annual update was: 22/04/2015 15:48:17
Next update due latest on: 22/04/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Hospodářská komora České republiky

HK ČR

právnická osoba, jejíž poslání je upraveno zákonem č. 301/1992 Sb.

    Section of registration

II - In-house lobbyists and trade/business/professional associations

Trade and business associations

    Contact details

Freyova, 27/82
Praha 190 00
CZECH REPUBLIC

(+420) 266 721 300

Avenue des Arts 19 A/D
Brussels 1000
BELGIUM

(+32) 2502 07 66

    Person with legal responsibility

Mr  Vladimír Dlouhý

prezident

    Person in charge of EU relations

Ms  Alena Mastantuono

Brussels delegate

    Goals / remit

Posláním Hospodářské komory České republiky je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví; prosazování, ochrana a reprezentace zájmů českého podnikatelského prostředí na základě zákona č. 301/1992 Sb. a zajišťování potřeb svých členů. HK ČR je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Od roku 2004 je povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy.

HK ČR je tvořena dvěma složkami (regionální a oborovou), prostřednictvím kterých sdružuje 14 tisíc členů podílejících se z 60% na celkovém HDP ČR a zaměstnávajících dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. HK ČR je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami a dále okresními a regionálními hospodářskými komorami. Oborová část Hospodářské komory ČR je tvořena 81 živnostenskými společenstvy.

Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace. HK ČR se podílí na řešení problémů zaměstnanosti a na odborné přípravě k výkonu povolání, podporuje školská zařízení, zřízená k tomuto účelu.

Za její nejvýznamnější aktivity lze jmenovat významný podíl na připomínkování národní a evropské legislativy týkající se podnikatelského prostředí, dále pak v projektech Národní soustava kvalifikací, Národní soustava povolání a Czech Point (jednotná kontaktní místa státní správy).

K HK ČR je přidružen Rozhodčí soud při HK ČR, který se kromě klasických záležitostí zabývá i mimosoudním řešením sporů o domény eu.

Členové HK ČR mají možnost přihlásit se k Etickému kodexu, jehož podepsáním se zavazují k čestnosti, odpovědnosti, sounáležitosti, profesionalitě a používání loga HK ČR.

 • European
 • global
 • national
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Digitální unie
Energetická unie
Junckerův investiční balíček


 

No

EHSV

No

No

No

Zapojení se do veřejných konzultací evropských institucí.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

75%: 2   25%: 3

5

2.2

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Audiovisual and Media
 • Budget
 • Climate Action
 • Competition
 • Consumer Affairs
 • Customs
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • External Relations
 • Food Safety
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Taxation
 • Trade
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

    Membership and affiliation

http://www.komora.cz/hospodarska-komora-ceske-republiky/hospodarska-komora-ceske-republiky-hk-cr/hospodarska-komora-ceske-republiky.aspx

Hospodářská komora České republiky udržuje a rozvíjí styky s institucemi podobného poslání v zahraničí. Je jedním ze zakladatelů bruselského střediska České podnikatelské reprezentace při EU - CEBRE (www.cebre.cz), která hájí její zájmy u evropských institucí.

Dále je členem sdružení evropských obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, a na základě dohod spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími nejen na národní úrovni, ale i všude ve světě.

    Financial data

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

10,500 €

Zakázka získaná sdružením EUROCHAMBRES

0 €

0

Částka v bodě 3 zahrnuje prostředky získané nejen přímo ale také prostřednictvím jiných institucí koordinujících dané projekty. Částka zároveň nezahrnuje prostředky ze strukturálních fondů čerpané v ČR.

Výdaje HK ČR na hájení zájmů českých podnikatelů na evropské úrovni zahrnují, kromě personálních a provozních nákladů i výdaje spojené se zahraničními cestami svých zaměstnanců do institucí EU.

Náklady nezahrnují členské příspěvky evropským platformám EUROCHAMBRES ani prostředky související s provozem střediska CEBRE.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.