Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще"

Identification number in the register: 60129672848-81
Registration date: 19/12/09 17:39:03

The information on this organisation was last modified on 20/12/13 20:24:56
The date of the last annual update was 20/12/13 20:24:56


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Гражданско сдружение "Регионално бъдеще"
in the Latin alphabet: Civil Association "Regional future"
Acronym: CA_RF
Legal status: НПО (NGO)
Website address:

Sections

Section: III - Non-governmental organisations
and more precisely: Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Свилен Маринов
Position: управител

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Свилен Маринов
Position: управител

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 1 "Панайот Хитов" 
с. Връв, област Видин 3779
BULGARIA
Telephone number: (+359) 888668235
Fax number: (+) 
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: А./ Развитие и утвърждаване на гражданското общество и защита на човешките права:
1. да подпомага членовете си да превъзмогнат унизителното състояние, в което се намират по повод на узнаване в пълна степен на правата си. Неразбирането на правата са довели до фактическата социална изолация от обществено-значимите проблеми на обществото;
2. да подпомага и представлява членовете си при защита на своите права пред държавните и местните органи на администрацията и управлението и да съдействува, подпомага и представлява членовете си в образуваните производства по защита на техните права;
3. да съдействува за установяване на контакти с международни организации с оглед осъществяване на правата на членовете си в рамките на Европейския съюз;
4. да осъществява подпомагане за реализацията на правата в пълния им размер на младежите-членове и тяхното активно включване в обществения живот и преодоляване на социалната изолация, в която са поставени в региона. Работата с младежите е изключителен акцент на сдружението по отношение реализацията на правата им заложени в националното ни и европейското законодателство;
5. да съдействува на членовете си за повишаване на информационната си култура ползувайки съвременни информационни технологии;
6. съдействува, подпомага и реализира заедно с членовете си проекти за финансиране по грантови схеми на структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС, както и съдействие за стартиране и разширяване на собствен бизнес по местоживеене на членовете.
Б./ Развитието и утвърждаването на духовните ценности и религиозната култура
1. да съдействува за развитие на духовните ценности, като сътрудничи с местните народни читалища в осъществяване и реализацията на Конвенцията за нематериалното културно наследство и разработка на пълната номенклатура на местните традиции и обичаи. Да се разработват съвместни проекти за финансиране на дейността на читалищата имаща отношение към дейността на сдружението;
2. да съдействува чрез и/или от името на църковните настоятелства на храмовете намиращи се в териториалния обхват на сдружението за придобиване на средства за укрепителни, възстановителни и реставрационни дейности и ново строителство в рамките на храмовете;
В./ Развитието на здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура:
1./ разработка и реализация на проекти в посочените области и предмет на безвъзмездно финансиране от структурните фондове на ЕС чрез седемте оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 и Програмата за развитие на рибарството и аквакултурите, както и програми за трансгранично, междурегионално и междунационално сътрудничество; донорски програми на отделни правителства и други;
2./ разработка на проекти за превръщане на сдружението в център за трансфер на върхови технологии и тяхното реализиране под формата на демонстрационни проекти.
Г./ Разработка на регионални проекти и реализацията им за подпомагане на социално слабите граждани; на хората с увреждания и на лицата нуждаещи се от грижи;
1./ разработка и реализация на проекти за краткосрочно изграждане на социална инфраструктура за подпомагане на посочените рискови групи от населението, която инфраструктура да отразява стандартите на ЕС по отношение грижите за хората в неравностойно положение;
2./ активно участие в проекти разработени и реализирани, като обновяване на населените места в регионалния обхват на сдружението.
Д./ Разработка на проекти и реализацията им самостоятелно и в сътрудничество с държавни и местни органи на администрацията за социалната интеграция на наличните малцинствени общности – власи, роми, новоселяни и личностната реализация на хората. Гражданите на двете общини Брегово и Ново село са населени тотално от компактна група от власи с присъствие на локализирани групи в отделни населени места от роми и в самото с.Ново село от уникална етническа общност – новоселяни.
The organisation's fields of interests are:
 • sub-national

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 5
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


Участие в множество обществени консултации инициирани от Европейската комисия по темите представляващи интерес за сдружението.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Agriculture and Rural Development
 • Competition
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Enterprise
 • Environment
 • Fisheries and Aquaculture
 • General and Institutional Affairs
 • Home Affairs
 • Humanitarian Aid
 • Information Society
 • Justice and Fundamental Rights
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Trans-European Networks
 • Transport
 • Youth

Structure

Total number of members that are natural persons: 30
Number of member organisations:
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • BULGARIA

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 500
of which public financing:
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources:
- from local/regional sources:
from other sources: 500
- donations: 500
- contributions from members:
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.