Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

DEMAS - Association for Democracy Assistance and Human Rights

Identification number in the register: 17112157823-45
Registration date: 26/01/2012 13:14:31

The information on this entity was last modified on: 02/03/2015 14:41:27
The date of the last annual update was: 02/03/2015 14:41:27
Next update due latest on: 02/03/2016

    Registrant : Organisation or self-employed individual

DEMAS - Association for Democracy Assistance and Human Rights

DEMAS

association of legal bodies

    Section of registration

III - Non-governmental organisations

Non-governmental organisations, platforms and networks and similar

    Contact details

Pohořelec, 169/6
Prague 118 00
CZECH REPUBLIC

(+420) 774490824

    Person with legal responsibility

Mr  Klepal Jakub

President of Board of Directors

    Person in charge of EU relations

Ms  Sabina Malcová

Executive Director

    Goals / remit

Asociace českých neziskových organizací působících v oblasti demokratizace, podpory občanské společnosti a lidských práv ve světě.

Naše mise
„Kdekoli a kdykoli ve službě demokracii, lidským právům a občanské společnosti.“

DEMAS byl založen v roce 2008 s myšlenkou vytvoření platformy pro spolupráci, koordinaci, výměnu informací a zkušeností členských organizací. Dalším cílem DEMAS je zvýšit povědomí veřejnosti o otázkách demokracie a lidských práv, podporovat a vést konstruktivní dialog o těchto otázkách se zástupci české státní správy a zahraničními partnery. DEMAS vychází z praktických zkušeností a know-how z přechodu k demokracii a pocitu spoluodpovědnosti za vývoj demokracie v zemích, které mají podobně jako Česká republika stejnou zkušenost s obdobím chybějící svobody. Geograficky se zaměřujeme na post-sovětský region, region MENA a částečně na Kubu a Barmu. Asi 90% členských organizací se aktivně podílí na činnosti platformy. Na základě jejich zaměření a zájmů jsou rozděleny do pracovních skupin (PS). Ty jsou 4: Bruselská, Východní partnerství, Ruská, Balkánská.

DEMAS chce spolupracovat především se stejně smýšlejícími nevládní organizacemi, sítěmi nevládních organizací (především ze zemí Visegrádu a nevládními organizacemi se sídlem v Bruselu), "stakeholdery", strukturami EU, odbornou komunitou a širokou veřejností. Stavíme zvláště na osobních kontaktech a doporučení.

 • European
 • national
 • regional/local

    Specific activities covered by the Register

Members of the Human Rights and Democracy Network, members of the EU-Russia Civil Society Forum, observers at Eastern Partnership Civil Society Forum


 

No

No

No

No

No

Stanovisko k evropskému partnerskému a sousedskému nástroji (ENPI)
Stanovisko bylo vypracováno u příležitosti konání kulatého stolu k evropským finančním nástrojům vnější pomoci a možnosti čerpání českých subjektů z těchto nástrojů. Kulatý stůl byl pořádaný na konci června 2011 Odborem politik Evropské unie. Hlavní myšlenkou stanoviska DEMAS je těsnější zapojení OS do konzultací programování strategických dokumentů. Cílem je dosažení co největší efektivity a kýženého dopadu pomoci třetím zemím. DEMAS velmi oceňuje možnost začlenění do konzultací v programovací fázi dokumentů.

Stanovisko DEMAS k prosazování transformační spolupráce ve finančních nástrojích EU
DEMAS spolu se Správní radou a Bruselskou skupinou vypracoval Stanovisko k víceletému finančnímu rámci. DEMAS byl osloven na základě účasti na kulatém stolu pořádaným Odborem politik Evropské unie na konci září 2011 týkající se vnějších finančních nástrojů. Výstupem četné komunikace týkající se budoucího víceletého finančního rámce EU bylo vypracování stanoviska k prosazování transformační spolupráce. Stanovisko bylo zveřejněno a odesláno 24. listopadu 2011 na MZV a Stálé zastoupení ČR při EU. (Stanovisko – viz http://www.demas.cz/novinky/4522-demas-vydal-stanovisko-k-v-celet-mu-finan-n-mu-r-mci-eu)

DEMAS se rovněž podílel na připomínkovém řízení dokumentu "A New Direction for the EU on Human Rights and Democracy", který draftovala ESVA. V listopadu byly na evropskou síť Human Rights and Democracy Network (HRDN), které je DEMAS členem, zaslány komentáře a ty byly společně předány evropské diplomacii. Hlavním posláním komentáře DEMAS byl důraz na nedělitelnost demokracie a lidských práv, s vyjádřením přesvědčení, že demokratické zřízení je nejlepší formou a jediným garantem lidských práv.

DEMAS se připojil k apelu o Evropě bez víz
DEMAS se spolu se svými členskými organizacemi připojil k apelu o bezvízové Evropě a stal se tak součástí Koalice pro evropský kontinent nerozdělený vízy. Koalice si kladla za cíl oslovit představitele států Evropské unie a zemí východního partnerství před jejich společným setkáním koncem září na summitu ve Varšavě. Cílem koalice bylo tímto apelem představitelům států připomenout jejich příslib umožnit bezvízový styk mezi zeměmi EU a zeměmi východního partnerství, a to ihned jakmile budou odstraněny technické překážky.
Plné znění apelu: http://www.demas.cz/novinky/3892-demas-a-jeho-clenske-organizace-se-pripojily-k-apelu-o-bezvizove-evrope.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

25%: 1

1

0.2

Zejména tyto členské organizace DEMAS se zabývají evropskou legislativou a politikou (think-tanky, asociace)

Asociace pro mezinárodní otázky
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je think-tank působící v oblasti mezinárodních vztahů více než deset let.

Centrum pro studium demokracie a kultury
Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) je nezávislá nezisková vzdělávací a kulturní organizace založená ve formě občanského sdružení v srpnu 1993 v Brně.

Centrum pro komunitní práci (CpKP)
CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je nezisková, nepolitická a nezávislá instituce.

Nadace Forum 2000
Forum 2000 založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem.

Sdružení pro podporu otevřené společnosti – PASOS
Sdružení pro podporu otevřené společnosti – PASOS je sítí nezávislých think-tanků (institutů zabývajících se politologickým výzkumem a analýzou) ve střední a východní Evropě a střední Asii.

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Audiovisual and Media
 • Budget
 • Communication
 • Culture
 • Development
 • Education
 • Enlargement
 • External Relations
 • Foreign and Security Policy and Defence
 • General and Institutional Affairs
 • Humanitarian Aid
 • Regional Policy
 • Trans-European Networks
 • Youth

    Membership and affiliation

3

Centrum pro studium demokracie a kultury, CDK(15),
Agora Central Europe(7),
Člověk v tísni(200),
Centrum pro komunitní práci, CpKP(7),
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM(8),
Nadace Forum 2000(10),
Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko(3),
Sdružení pro podporu otevřené společnosti - PASOS(3),
Transitions OnLine(9),
Assosication of International Affairs(5)

 • CZECH REPUBLIC

DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, je členem evropské sítě NNO - Human Rights and Democracy Network. Zástupci platformy jezdí na pravidelná setkání networku do Bruselu. Členská základna, zejména bruselská pracovní skupina, je informována o dění a spoluvytváří stanoviska, která jsou v Bruselu předkládána.

    Financial data

01/2014  -  12/2014

10,000 € - 24,999 €

37,960 €

33,470 €

No funding received from the EU institutions during the last closed financial year.

21,819 €

5,290 €

5,618 €

743 €

4,490 €

2,090 €

2,400 €

Finanční částky byly přepočítány ze Závěrečné roční zprávy DEMAS za rok 2014, kde jsou uvedeny v CZK. Přepočet byl proveden kurzem 1EUR = 27,5 CZK. Vzhledem k různorodému charakteru donorů byly finance přijaty v CZK, EUR a USD. Případné drobné odchylky jsou způsobeny kurzovým rozdílem.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.

The organisation has also declared to be bound to the following other Code:
ano