Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high contrast version
  • Choose standard colour version
Profile of registrant

Slovenská komora daňových poradcov

Identification number in the register: 69436509364-94
Registration date: 20/08/12 10:44:40

The information on this organisation was last modified on 24/07/14 10:24:31
The date of the last annual update was 24/07/14 10:24:31


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Slovenská komora daňových poradcov
Acronym: SKDP
Legal status: iná, profesijná stavovská organizácia založená zo zákona
Website address: http://www.skdp.sk

Sections

Section: II - In-house lobbyists and trade/professional associations
and more precisely: Trade, business & professional associations

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Milan Chovan
Position: prezident

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Milan Vargan
Position: vice-prezident

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 7 Námestie SNP 
P.O. box: 54
Banská Bystrica 974 01
SLOVAKIA
Telephone number: (+421) 48 412 43 93
Fax number: (+421) 48 412 58 99
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Slovenská komora daňových poradcov je profesijnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje daňových poradcov zapísaných v zozname vedenom komorou na základe osobitného zákona č. 78/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Tento zákon určuje postavenie komory a jej právomoc pri vydávaní osvedčení oprávňujúcich poskytovať daňové poradenstvo fyzickým alebo právnickým osobám. Týmto zákonom a jeho novelami č. 249/1994 Z.z., č.101/1995 Z.z., č. 378/1996 Z.z., č. 68/2005 Z.z. a č. 136/2010 Z.z., sa určujú všetky základné vzájomné záväzky komory voči svojim členom a povinnosti členov voči komore. Len komora za zákonom stanovených podmienok môže zapísať do zoznamu komory daňového poradcu na základe splnenia predpísaných podmienok, kde popri úspešnom vykonaní náročných skúšok, ktorými sa overujú odborné schopnosti kandidáta, sa kladie dôraz na morálnu bezúhonnosť a dlhodobé praktické odborné skúsenosti v odbore.
Sídlom komory je Banská Bystrica. Priestory, v ktorých sa nachádza, sú pamiatkovo chránený objekt na námestí SNP č.7. Po čiastočnej interiérovej úprave priestorov, ktoré dýchajú stredovekom, sa sem presťahovala z miesta jej provizórneho sídla. Aj keď tieto priestory nie sú vo vlastníctve komory, jej interiérová dispozícia a umiestnenie priamo v strede historického jadra mesta vytvárajú dôstojné miesto pre sídlo komory.

Komora ochraňuje oprávnené záujmy svojich členov, vytvára vhodné podmienky na ich ďalší odborný rast tým, že zabezpečuje v samostatnom vzdelávacom systéme komory svojim členom aktuálne informácie o aktualizácii a zmenách daňových zákonov. Podľa potreby a na základe svojho disciplinárneho poriadku a disciplinárnej komisie zabezpečuje, aby postupy daňových poradcov - členov komory v praxi boli vykonávané v súlade s týmto poriadkom a etickým kódexom daňového poradcu.

Komora je teda organizáciou, ktorá popri tom, že združuje daňových poradcov, ktorí sú jediní v SR oprávnení vykonávať daňové poradenstvo, poskytuje profesijnú ochranu týmto daňovým poradcom a asistentom daňových poradcov, zabezpečuje pre nich pravidelné vzdelávanie a podieľa sa na sprístupňovaní dôležitých odborných informácií významných pre poskytovanie daňového poradenstva.

Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) začala svoju činnosť bezprostredne po ustanovujúcom valnom zhromaždení v roku 1992. V tomto roku začalo pôsobiť prvých 88 daňových poradcov. Od tohoto obdobia do súčasnosti vzrástol počet daňových poradcov - členov SKDP na 811. V súčasnom období je v zozname SKDP zapísaných aj 89 právnických osôb oprávnených vykonávať daňové poradenstvo.

SKDP je vnútorne organizovaná regionálne, t.j. sú vytvorené regionálne komory tak, aby mohli poskytovať lepšie vzdelávací a informačný servis pre svojich členov a súčasne aby sa vytvorila vhodnejšia komunikácia komory a daňových poradcov s podnikateľskou sférou. Práve v týchto regionálnych kanceláriách komory v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach sú poskytované úplné a relevantné informácie o činnosti komory, o možnostiach akým spôsobom pracujú a poskytujú služby daňoví poradcovia svojim klientom. Na týchto miestach možno získať úplný adresár daňových poradcov.

Nosnou líniou ďalšej činnosti komory je príprava nových daňových poradcov, ktorí budú pôsobiť v daňovom poradenstve adekvátne potrebám súčasnej hospodárskej praxe. Na príprave nových daňových poradcov sa podieľa aj dcérska spoločnosť Akadémia daňových poradcov s.r.o. so sídlom v Bratislave, ktorú komora v r. 1995 zriadila so svojou 100%-nou kapitálovou účasťou. Táto spoločnosť je orientovaná aj na organizáciu vzdelávacej a vydavateľskej činnosti a to nielen pre daňových poradcov - členov komory, ale aj pre iné skupiny, pre podnikateľskú sféru.

Popri týchto aktivitách komora dala do prevádzky vnútorný informačný systém - Baltazár, ktorý je sprístupnený členom prostredníctvom siete Internet. V sídle komory a jej regionálnych komorách sa do tohoto systému ukladajú informácie potrebné k činnosti daňových poradcov, ktorí čerpajú
The organisation's fields of interests are:
  • sub-national
  • national

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 5
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


v minulosti nie

v sucasnosti je zamer stat sa clenom VAT Expert Group

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
  • Customs
  • Education
  • Taxation

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
CFE (Confédération Fiscale Européenne - The European federation of tax advisers)

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Amount and source of funding received from the EU institutions in financial year n-1 of registration
Procurement: 0 €
Grants: 0 €
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.

The organisation has also declared to be bound to the following other Code:
Milan Vargan