Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Identification number in the register: 61322715029-91
Registration date: 18/01/11 11:16:31

The information on this organisation was last modified on 14/01/14 14:01:57
The date of the last annual update was 14/01/14 14:01:57


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Acronym: IERiGŻ-PIB
Legal status: Państwowy Instytut Badawczy
Website address: http://www.ierigz.waw.pl

Sections

Section: IV - Think tanks, research and academic institutions
and more precisely: Think tanks and research institutions

Person with legal responsibility

Surname, Name: Mr  Andrzej Kowalski
Position: Dyrektor

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Mr  Marek Wigier
Position: Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu Wieloletniego

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 20 Świętokrzyska 
Warsaw 00-002
POLAND
Telephone number: (+48) 225054518
Fax number: (+) 
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB jest samodzielną placówką naukowo-badawczą z 60 letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Badania te realizowane są w ramach działalności statutowej oraz wieloletnich programów badawczych. W ramach działalności statutowej realizowanych jest 9 tematów badawczych, tj.:
* Koszty jednostkowe wybranych produktów rolniczych;
* Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa;
* Polityka finansowa wobec wsi i rolnictwa w zmieniających się uwarunkowaniach krajowych, europejskich i globalnych;
* Innowacyjność jako istotny element rozwoju polskiego rolnictwa i polskich gospodarstw rolnych;
* Przemiany przemysłu spożywczego w świetle procesów globalizacji i funkcjonowania na wspólnym rynku Unii Europejskiej;
* Badania rynków rolno-żywnościowych;
* Procesy społecznego rozwoju wsi i rolnictwa;
* Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej rolnictwa i gospodarki żywnościowej;
* Funkcjonowanie polskiego ogrodnictwa na jednolitym rynku europejskim i rynku światowym.
Badania przeprowadzone w ramach programu wieloletniego pt. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” obejmowały 8 głównych tematów poświęconych wpływowi integracji na polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa w UE. Obecnie w ramach Program Wieloletniego na lata 2011-2014 pt. "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej" prowadzone są badania uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych, monitoringiem rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, efektów wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, konkurencyjności rolnictwa zrównoważonego, budżetowymi podstawami poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa, zmianami w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi jako czynnika konkurencyjności obszarów wiejskich, konkurencyjnością polskich gospodarstw rolnych i produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej oraz zastosowania modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego.
Trzecim nurtem działalności Instytutu jest gromadzenie wyników rachunkowości rolnej. Od maja 2004 roku Instytut pełni funkcję Agencji Łącznikowej FADN (Farm Accountancy Data Network), polegającą na zbieraniu w ramach systemu europejskiego danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Zadaniem Agencji Łącznikowej jest dostarczenie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do sieci FADN oraz krajowych ośrodków decyzyjnych, doradczych, naukowo-badawczych, a także przekazanie ich rolnikom w postaci raportów indywidualnych i porównawczych.
Wyniki badań IERiGŻ-PIB wykorzystywane są w kształtowaniu polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. Na zlecenie najważniejszych organów administracji państwowej (Sejm, Senat, URM, Kancelaria Prezydenta, MRiRW, MF, NIK), agend rządowych (ARR, ARiMR), sądów i urzędów statystycznych, a także przedsiębiorstw, firm oraz związków producentów i przetwórców opracowywane są ekspertyzy dotyczące sytuacji w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich. Prace badawcze i eksperckie publikowane są w wydawnictwach własnych Instytutu w seriach: „Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy”, „Studia i Monografie”, „Analizy Rynkowe”, w wydawnictwach innych ośrodków naukowych oraz w czasopismach takich jak: „Ekonomista”, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, „Wieś i Rolnictwo" i „Problemy Rolnictwa Światowego".
The organisation's fields of interests are:
 • national
 • European
 • global

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 160
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


Efektem prac prowadzonych w IERiGŻ-PIB są między innymi ekspertyzy o charakterze opiniującym i rekomendującym politykę dotyczącą rolnictwa, obszarów wiejskich i żywności. Wyniki prowadzonych prac są zwyczajowo prezentowane na seminariach organizowanych w siedzibie Instytutu oraz w formie referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wydarzenia te są powszechnie ogłaszane i mają na celu umożliwienie podjęcia dyskusji zainteresowanych stron w zakresie prezentowanego zagadnienia. Równolegle wyniki prowadzonych prac publikowane są w formie książek, artykułów i publikacji internetowych, bezpłatnie udostępnianych na stronie www. Prezentacje z seminariów i konferencji są również udostępniane na stronie www Instytutu.Ponadto IERiGŻ-PIB wydaje czasopismo, którego redakcję tworzą przedstawiciele z różnych ośrodków naukowych, co zapewnia obiektywną selekcję publikowanych artykułów.

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Agriculture and Rural Development
 • Budget
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Fisheries and Aquaculture
 • Food Safety
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology

Structure

Total number of members that are natural persons: 171
Number of member organisations:
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • POLAND

Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB jest koordynatorem sieci naukowej „Rozwój Europejskich Obszarów Wiejskich” (ang. The European Rural Development Network). Współpraca instytucji naukowych w ramach Sieci jest kontynuacją idei kompleksowej, multidyscyplinarnej analizy zjawisk zachodzących na obszarach wiejskich prowadzonych w International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) w Austrii. Powstała w 2002 r. Sieć ma na celu integrację wysiłków i kompetencji różnych instytucji naukowych polskich i europejskich we wspólnie prowadzonych pracach badawczych nad stanem i sposobami przekształcania obszarów wiejskich. Badania obejmują kwestie ekonomicznych społecznych i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju wsi europejskiej w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej i zmiany jej przyszłych polityk. Tym samym ogólne cele Sieci są zbieżne z unijną ideą tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej w dziedzinie wsi i rolnictwa.
Sieć jest instytucją skupiającą wiodące ośrodki naukowe prowadzące badania w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i w Europie, w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej. Sieć naukowa „Rozwój europejskich obszarów wiejskich” stawia sobie następujące cele:
• stworzenie szerokiej platformy dla współpracy polskich i europejskich jednostek naukowych w ramach rozszerzającej się Unii Europejskiej, poświęconej badaniom stanu, perspektyw i strategii działania w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich Polski i Europy, • zespolenie wysiłków i kompetencji różnych instytucji naukowych polskich i europejskich we wspólnie prowadzonych pracach badawczych w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich,
• wymianę oraz popularyzowanie doświadczeń i osiągnięć naukowych uczestników Sieci w zakresie badanej problematyki,
• nawiązywanie międzynarodowej współ-pracy naukowo-badawczej w tematyce rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W szczególności podejmowanie działań mających na celu przygotowywanie wniosków o dofinansowanie badań naukowych z 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej (6. PR UE),
• podejmowanie inicjatyw zmierzających do włączenia się w sieć ogólnoeuropejską.
W ramach sieci organizowane są międzynarodowe spotkania robocze i seminaria jak też wydawany jest periodyk Rural Areas and Development.

Financial data

Financial year: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 14,398,806
of which public financing: 12,084,533
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources: 12,084,533
- from local/regional sources:
from other sources: 2,314,273
- donations:
- contributions from members:
other income : 2,314,273
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year: < 50000  €
Other (financial) information provided by the organisation:

Kwoty euro przeliczone wg średniego kursu NPB z dnia 14.01.2014r.

Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.