Navigation path

Additional tools    Profile of registrant

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Identification number in the register: 61322715029-91
Registration date: 18/01/2011 11:16:31

The information on this entity was last modified on: 07/01/2015 09:23:37
The date of the last annual update was: 07/01/2015 09:23:37

This entry follows the format of the previous Register. It will be changed to the new format when the entity makes the next update.
Next update due latest on: 27/04/2015

    Registrant : Organisation or self-employed individual

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

IERiGŻ-PIB

Państwowy Instytut Badawczy

    Section of registration

IV - Think tanks, research and academic institutions

Think tanks and research institutions

    Contact details

Świętokrzyska, 20
Warsaw 00-002
POLAND

(+48) 225054518

(+) 

    Person with legal responsibility

Mr  Andrzej Kowalski

Dyrektor

    Person in charge of EU relations

Mr  Marek Wigier

Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu Wieloletniego

    Goals / remit

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB jest samodzielną placówką naukowo-badawczą z 60 letnim dorobkiem naukowym i doświadczeniem w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Badania te realizowane są w ramach działalności statutowej oraz wieloletnich programów badawczych. W ramach działalności statutowej realizowanych jest 9 tematów badawczych, tj.:
* Koszty jednostkowe wybranych produktów rolniczych;
* Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wsi i rolnictwa;
* Polityka finansowa wobec wsi i rolnictwa w zmieniających się uwarunkowaniach krajowych, europejskich i globalnych;
* Innowacyjność jako istotny element rozwoju polskiego rolnictwa i polskich gospodarstw rolnych;
* Przemiany przemysłu spożywczego w świetle procesów globalizacji i funkcjonowania na wspólnym rynku Unii Europejskiej;
* Badania rynków rolno-żywnościowych;
* Procesy społecznego rozwoju wsi i rolnictwa;
* Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej rolnictwa i gospodarki żywnościowej;
* Funkcjonowanie polskiego ogrodnictwa na jednolitym rynku europejskim i rynku światowym.
Badania przeprowadzone w ramach programu wieloletniego pt. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” obejmowały 8 głównych tematów poświęconych wpływowi integracji na polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa w UE. Obecnie w ramach Program Wieloletniego na lata 2011-2014 pt. "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej" prowadzone są badania uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce na tle tendencji światowych, monitoringiem rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, efektów wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich, konkurencyjności rolnictwa zrównoważonego, budżetowymi podstawami poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa, zmianami w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi jako czynnika konkurencyjności obszarów wiejskich, konkurencyjnością polskich gospodarstw rolnych i produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej oraz zastosowania modelowania ekonomicznego w analizie przesłanek konkurencyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego.
Trzecim nurtem działalności Instytutu jest gromadzenie wyników rachunkowości rolnej. Od maja 2004 roku Instytut pełni funkcję Agencji Łącznikowej FADN (Farm Accountancy Data Network), polegającą na zbieraniu w ramach systemu europejskiego danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Zadaniem Agencji Łącznikowej jest dostarczenie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do sieci FADN oraz krajowych ośrodków decyzyjnych, doradczych, naukowo-badawczych, a także przekazanie ich rolnikom w postaci raportów indywidualnych i porównawczych.
Wyniki badań IERiGŻ-PIB wykorzystywane są w kształtowaniu polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. Na zlecenie najważniejszych organów administracji państwowej (Sejm, Senat, URM, Kancelaria Prezydenta, MRiRW, MF, NIK), agend rządowych (ARR, ARiMR), sądów i urzędów statystycznych, a także przedsiębiorstw, firm oraz związków producentów i przetwórców opracowywane są ekspertyzy dotyczące sytuacji w gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich. Prace badawcze i eksperckie publikowane są w wydawnictwach własnych Instytutu w seriach: „Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy”, „Studia i Monografie”, „Analizy Rynkowe”, w wydawnictwach innych ośrodków naukowych oraz w czasopismach takich jak: „Ekonomista”, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, „Wieś i Rolnictwo" i „Problemy Rolnictwa Światowego".

 • European
 • global
 • national

    Activities

Efektem prac prowadzonych w IERiGŻ-PIB są między innymi ekspertyzy o charakterze opiniującym i rekomendującym politykę dotyczącą rolnictwa, obszarów wiejskich i żywności. Wyniki prowadzonych prac są zwyczajowo prezentowane na seminariach organizowanych w siedzibie Instytutu oraz w formie referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wydarzenia te są powszechnie ogłaszane i mają na celu umożliwienie podjęcia dyskusji zainteresowanych stron w zakresie prezentowanego zagadnienia. Równolegle wyniki prowadzonych prac publikowane są w formie książek, artykułów i publikacji internetowych, bezpłatnie udostępnianych na stronie www. Prezentacje z seminariów i konferencji są również udostępniane na stronie www Instytutu.Ponadto IERiGŻ-PIB wydaje czasopismo, którego redakcję tworzą przedstawiciele z różnych ośrodków naukowych, co zapewnia obiektywną selekcję publikowanych artykułów.

    Number of persons involved in the activities described in the box above

160

    Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

    Fields of interest

 • Agriculture and Rural Development
 • Budget
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Fisheries and Aquaculture
 • Food Safety
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology

    Membership and affiliation

171

 • POLAND

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB jest koordynatorem sieci naukowej „Rozwój Europejskich Obszarów Wiejskich” (ang. The European Rural Development Network). Współpraca instytucji naukowych w ramach Sieci jest kontynuacją idei kompleksowej, multidyscyplinarnej analizy zjawisk zachodzących na obszarach wiejskich prowadzonych w International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) w Austrii. Powstała w 2002 r. Sieć ma na celu integrację wysiłków i kompetencji różnych instytucji naukowych polskich i europejskich we wspólnie prowadzonych pracach badawczych nad stanem i sposobami przekształcania obszarów wiejskich. Badania obejmują kwestie ekonomicznych społecznych i przyrodniczych uwarunkowań rozwoju wsi europejskiej w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej i zmiany jej przyszłych polityk. Tym samym ogólne cele Sieci są zbieżne z unijną ideą tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej w dziedzinie wsi i rolnictwa.
Sieć jest instytucją skupiającą wiodące ośrodki naukowe prowadzące badania w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i w Europie, w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej. Sieć naukowa „Rozwój europejskich obszarów wiejskich” stawia sobie następujące cele:
• stworzenie szerokiej platformy dla współpracy polskich i europejskich jednostek naukowych w ramach rozszerzającej się Unii Europejskiej, poświęconej badaniom stanu, perspektyw i strategii działania w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich Polski i Europy, • zespolenie wysiłków i kompetencji różnych instytucji naukowych polskich i europejskich we wspólnie prowadzonych pracach badawczych w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich,
• wymianę oraz popularyzowanie doświadczeń i osiągnięć naukowych uczestników Sieci w zakresie badanej problematyki,
• nawiązywanie międzynarodowej współ-pracy naukowo-badawczej w tematyce rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W szczególności podejmowanie działań mających na celu przygotowywanie wniosków o dofinansowanie badań naukowych z 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej (6. PR UE),
• podejmowanie inicjatyw zmierzających do włączenia się w sieć ogólnoeuropejską.
W ramach sieci organizowane są międzynarodowe spotkania robocze i seminaria jak też wydawany jest periodyk Rural Areas and Development.

    Financial data

01/2012  -  12/2012

14,571,566 €

12,480,868 €

43,250 €

12,437,618 €

 €

 €

2,090,698 €

 €

 €

2,090,698 €

< 50,000  €

Kwoty euro przeliczone wg średniego kursu NPB z dnia 23.12.2014r.

    Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.