Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high contrast version
 • Choose standard colour version
Profile of registrant

Lietuvos mokslų akademija

Identification number in the register: 8768994186-53
Registration date: 11/07/08 16:31:51

The information on this organisation was last modified on 10/07/14 08:34:23
The date of the last annual update was 10/07/14 08:34:23


Registrant : Organisation or self-employed individual

Name/company name: Lietuvos mokslų akademija
Acronym: LMA
Legal status: biudžetinė įstaiga
Website address: http://lma.lt/

Sections

Section: IV - Think tanks, research and academic institutions
and more precisely: Think tanks and research institutions

Person with legal responsibility

Surname, Name: Valdemaras Razumas
Position: prezidentas

Permanent person in charge of EU relations

Surname, Name: Andrius Bernotas
Position: Organizacinio skyriaus vadovas

Contact details:

Contact details of organisation's head office: 3 Gedimino pr. 
Vilnius LT-01103
LITUANIA
Telephone number: (+370 5) 261 3651
Fax number: (+370 5) 261 8464
Other contact information:

Goals / remit

Goals / remit of the organisation: Mokslų akademijos misija – sutelkus iškilius mokslininkus, inicijuoti veiklas, kurios stiprintų Lietuvos gerovę, prisidėtų prie mokslo, socialinės, kultūrinės ir ekonominės krašto plėtros.

Mokslų akademija, įgyvendindama savo misiją, siekia šių svarbiausių strateginių tikslų:
1) nuosekliai skatinti aukštą mokslinių tyrimų ir studijų lygį, ypač daug dėmesio skiriant svarbiausiems Lietuvos mokslo, kultūros, kalbos, ūkio ir socialinės pažangos klausimams, atsižvelgiant į pasaulio mokslo tendencijas;
2) ugdyti visuomenės kritinį mokslinį mąstymą;
3) puoselėti mokslo ir akademinę laisvę, mokslinių tyrimų etiką.

Siekdama šių tikslų, Mokslų akademija:
1) inicijuoja arba Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) pavedimu organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus;
2) pagal savo kompetenciją konsultuoja Seimą ir Vyriausybę, teikia jiems rekomendacijas ir ekspertinius vertinimus;
3) teisės aktų nustatyta tvarka gali įgyvendinti valstybės kaip juridinių asmenų, reikalingų Mokslų akademijos veiklai užtikrinti, savininkės teises ir pareigas;
4) nustato mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas, leidžia mokslo ir mokslo populiarinimo periodinius ir neperiodinius leidinius, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos pavedimu koordinuoja mokslo leidinių ir mokslo bei technologijų sklaidos priemonių (mokslo populiarinimo audiovizualinės medžiagos rengimas ir periodinių leidinių leidyba, nacionalinių mokslo populiarinimo renginių organizavimas, žinių apie mokslą ir technologijas kompetencijų tobulinimas) įgyvendinimą;
5) organizuoja mokslinius kongresus, konferencijas, simpoziumus, seminarus, kitus Mokslų akademijos veiklą atitinkančius renginius;
6) sudaro bendradarbiavimo sutartis su užsienio mokslų akademijomis, Lietuvos bei užsienio mokslo ir studijų institucijomis bei organizacijomis, stoja į tarptautines mokslines organizacijas, skatina savo narių veiklą jose, dalyvauja tarptautinėse, užsienio valstybių ir nacionalinėse programose;
7) skatina jaunųjų mokslininkų ir studentų mokslinę veiklą, konkurso būdu iš valstybės biudžeto, paramos teikėjų lėšų ar kitų teisėtai gautų lėšų skiria dotacijas ir stipendijas moksliniame darbe pasižymėjusiems mokslininkams ir studentams, siunčia mokslininkus stažuotis ir dirbti į užsienio mokslo centrus;
8) steigia ir teikia garbės vardus, premijas ir apdovanojimus už mokslo laimėjimus ir (arba) indėlį į eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą;
9) bendradarbiauja su pramonės ir verslo įmonėmis bei organizacijomis mokslo ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros klausimais;
10) bendradarbiauja su mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijomis;
11) turi įstatymų, kitų teisės aktų ir Statuto nustatytą savarankiškumą, nustato savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką laikydamasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
12) saugo savo archyve Mokslų akademijos narių asmens bylas, taip pat Mokslų akademijos įsteigtų juridinių asmenų archyvinius dokumentus ir kitą mokslo istorijai vertingą medžiagą;
13) naudojasi kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.
The organisation's fields of interests are:
 • national

Number of persons engaged in activities falling under the scope of the Transparency Register

Number of persons: 206
Complementary information:

Persons accredited for access to European Parliament premises

No accredited persons

Activities

Main EU initiatives covered the year before by activities falling under the scope of the Transparency Register:


Eurointegracija mokslo ir visuomenės pažangai

Fields of interest for e-mail alerts on consultations and roadmaps;

Fields declared by the organisation:
 • Agriculture and Rural Development
 • Climate Action
 • Culture
 • Development
 • Economic and Financial Affairs
 • Education
 • Employment and Social Affairs
 • Energy
 • Environment
 • Fisheries and Aquaculture
 • Food Safety
 • Foreign and Security Policy and Defence
 • Home Affairs
 • Information Society
 • Internal Market
 • Justice and Fundamental Rights
 • Public Health
 • Regional Policy
 • Research and Technology
 • Transport
 • Youth

Structure

Total number of members that are natural persons: 206
Number of member organisations:
Member organisations (Number of members) :
The organisation has members/is represented in the following country(countries):
 • AUSTRIA
 • BELGIUM
 • ESTONIA
 • GERMANY
 • ITALY
 • LATVIA
 • LITUANIA
 • NETHERLANDS
 • POLAND
 • SPAIN
 • SWEDEN
 • UNITED KINGDOM

 • BELARUS
 • RUSSIA, FEDERATION OF
 • UNITED STATES
Complementary information:

Networking

Information on (i) organisation's membership of any associations/federations/confederations or (ii) relationships to other bodies in formal or informal networks.
ALLEA - Visos Europos mokslų akademijų federacija (All European Academies),
EASAC - Europos akademijų mokslo konsultacinė taryba (European Academies Science Advisory Council),
IAP - globalus mokslų akademijų tinklas (IAP: Inter-Academy Partnership),
ICSU - Tarptautinė mokslo sąjungų taryba (International Council of Scientific Unions).

Financial data

Financial year: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 771,837
of which public financing: 771,837
- from European sources:
- Procurement:
- Grants:
- from national sources: 771,837
- from local/regional sources:
from other sources:
- donations:
- contributions from members:
Estimated costs to the organisation directly related to representing interests to EU institutions in that year:
Other (financial) information provided by the organisation:


Code of conduct

By its registration the organisation has signed the Transparency Register Code of Conduct.